Πρότυπο:Ιστορικό λήμματος/τεκμηρίωση

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
40px Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει περίπλοκες μεθόδους σύνταξης προτύπων.
Ενθαρύνεστε να μελετήσετε την κατασκευή του και τις parser functions πριν επεξεργαστείτε το πρότυπο. Αν η επεξεργασία σας προκαλέσει μη αναμενόμενα προβλήματα, παρακαλούμε αναιρέστε την γρήγορα, καθώς το πρότυπο μπορεί να εμφανίζεται σε ένα μεγάλο αριθμό από σελίδες.
Να θυμάστε ότι μπορείτε να κάνετε πειράματα, και θα πρέπει να δοκιμάζετε όλες τις βελτιώσεις, είτε στο γενικό Αμμοδοχείο προτύπων είτε στον προσωπικό σας χώρο χρήστη πριν αλλάξετε εδώ οτιδήποτε.

Το πρότυπο αυτό συνδυάζει όλα τα πρότυπα που μπορούν να προστεθούν σε μια σελίδα συζήτησης ενός λήμματος, σε ένα. Στόχος είναι να μειωθεί ο συνωστισμός στις σελίδες συζήτησης των λημμάτων και να μην υπάρχει σύγχυση όταν ένα λήμματα έχει πολλαπλές υποψηφιότητες για αξιόλογο, υποψηφιότητες για αφαίρεση από τα αξιόλογα και υποψηφιότητες για διαγραφή.

Το πρότυπο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφόσον η συζήτηση για αξιόλογο, αφαίρεση από τα αξιόλογα ή η συζήτηση για διαγραφή είναι σε εξέλιξη. Οι πληροφορίες στο πρότυπο προστίθενται μόνο εφόσον η σχετική συζήτηση έχει κλείσει.

Η παράμετρος currentstatus ελέγχει τι κείμενο εμφανίζει στην αρχή του κουτιού, ένα σύνολο από παραμέτρους της μορφής |action1= |action1date=|action1link=|action1result=|action1oldid= παράγουν μια σειρά από ιστορικές ενότητες στ τέλος του κουτιού. Η παράμετρος Action1 αναφέρεται στo παλαιότερο γεγονός.

Σύνταξη

Σημείωση: Να μην τοποθετούνται HTML comments μέσα στο πρότυπο.

Μια απλή χρήση του προτύπου συνήθως περιλαμβάνει:

{{ArticleHistory
| action1    = 
| action1date  = 
| action1link  = 
| action1result = 
| action1oldid = 

| currentstatus = 
}}

Πιο σύνθετες χρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν και άλλα πεδία:

{{ArticleHistory
| action1    = 
| action1date  = 
| action1link  = 
| action1result = 
| action1oldid = 

| action2    = 
| action2date  = 
| action2link  = 
| action2result = 
| action2oldid = 

| currentstatus = 
| itndate    = 
| dykdate    = 
| dykentry   = 
| topic     = 
| small     = 
}}

Τα περισσότερα συνταχτικά λάθη τοποθετούν τη σελίδα συζήτησης στην Κατηγορία:Ιστορικό λήμματος-Λάθη. Όταν τοποθετήσε το πρότυπο ή προσθέσετε/αφαιρέσετε πληροφορίες σε αυτό, παρακαλώ ελέγξτε στο τέλος της σελίδας συζήτησης κατά πόσον έχει προστεθεί η κατηγορία αυτή.

How to use in practice

Process actionX actionXdate actionXlink actionXresult actionXoldid Possible current statuses[1]
Featured content process
Featured article candidate FAC Date ended[2] Link to FAC page One of promoted or failed oldid number of version. FFAC/FA/FFA
Featured article review FAR Date ended[3] Link to FAR page One of kept or removed oldid number of version. FA/FFA
Refreshing of brilliant prose RBP Date ended Link to RBP page[4] One of kept or removed oldid number of version. FA/FFAC[5]
Featured list candidate FLC Date ended[6] Link to FLC page One of promoted or failed oldid number of version. FFLC/FL/FFL
Featured list removal candidate FLR Date ended[7] Link to FLR page One of kept or removed oldid number of version. FL/FFL
Featured topic candidate FTC Date ended[8] Link to FTC page One of promoted or failed oldid number of version. Any. See ftname below if promoted
Featured topic removal candidate FTR Date ended[9] Link to FTR page One of kept or removed oldid number of version. Any. Do not include ftname
Featured portal candidate FPOC Date ended Link to FPOC page One of promoted or failed oldid number of version. FFPOC/FPO/FFPO
Featured portal review FPOR Date ended Link to FPOR page One of kept or removed oldid number of version. FPO/FFPO
Good article process
Good article nomination GAN Date ended[10] New: Talk:Name of article/GA1 One of listed or failed oldid number of version. FGAN/GA/DGA or any FA code
Good article reassessment GAR Date ended[11] Link in talk page archive where reassessment ended, or to GAR archive entry One of kept, delisted, or listed oldid number of version. GA/DGA or any FA code
Peer reviews
Wikipedia:Peer review PR Date ended[12] Link to PR page leave blank or use reviewed or Not reviewed oldid number of version. N/A
WikiProject Peer review[13] WPR Date ended Link to PR page[14] leave blank or use reviewed oldid number of version. N/A
Any stable or approved version Project page approved oldid number is required.
A Wikiproject collaboration Project or "collaboration of the week" page collaborated oldid number of version.
Wikipedia:League of Copyeditors Link to LoCE subpage[14] copyedited oldid number of version.
WikiProject A-class review[15] WAR Date ended Link to PR page[14] One of approved or failed or kept or demoted oldid number of version. N/A
Articles for Deletion
Articles for deletion AFD
(or CSD
or PROD)
Date ended[16] Link to AFD page (or other xFD page if not an article) One of kept, speedily kept, deleted, speedily deleted, merged, renamed, redirected or no consensus oldid number of version. N/A
Deletion review DRV Date ended Link to DRV archive of that date One of endorsed, relisted, or overturned oldid number of version. N/A
Miscellaneous
Main Page Date maindate Date the article appeared (or will appear) on the Main Page
In the news itndate Date the article appeared in the In the news column on the Main Page (Use itndate2 to display a second ITN date.)
itnlink The wikilink to the archive page with the fact (link without the http://en.wikipedia.org/wiki/). To find the fact, go to What links here, and the mainspace article. Find a link in the form "Wikipedia:Recent additions x" where x is a number.
Did you know dykdate Date the article appeared in the Did you know? column on the Main Page
dykdate2 Optional second date, if the article featured twice in the Did you know? column
dykentry The text of the entry of the DYK hook, including the three elipses.
On this day otddate Date the article appeared in the "On this day" column on the Main Page
otdlink The link to the page with the anniversary. To find the page, go to What links here, and the mainspace article. Find a link that contains "Wikipedia:Selected anniversaries"; it will be followed by the month name in which the anniversary takes place.
Four award four =yes if the article has received a Four Award; otherwise, do not use
Article Collaboration and Improvement Drive aciddate Week that the article was selected as the ACID article. (The process has been closed and is now inactive.)
Good/Featured Topic ftname The name of the series in which the article is a good/featured topic; do not use for failed or demoted topics
Good/Featured Topic Main Article ftmain =yes if the article is the main article in the good/featured topic; do not use for failed or demoted topics
2nd Good/Featured Topic ft2name The name of the second series in which the article is a good/featured topic; do not use for failed or demoted topics
2nd Good/Featured Topic Main Article ft2main =yes if the article is the main article in the second good/featured topic; do not use for failed or demoted topics
3rd Good/Featured Topic ft3name The name of the third series in which the article is a good/featured topic; do not use for failed or demoted topics
3rd Good/Featured Topic Main Article ft3main =yes if the article is the main article in the third good/featured topic; do not use for failed or demoted topics
Good article topic topic The main (Wikipedia 1.0) topic of a good article, which should be one of the following. Each option will put the article in the topic at the head of the category.
 • arts: art, architecture, music, dance
 • langlit: linguistics, literature
 • philrelig: philosophy, religion, mythology
 • everydaylife: food and drink, recreation, sports, games
 • socsci: education, law, media, psychology, politics
 • geography
 • history: history and war, archaeology
 • engtech: engineering, transport, computing
 • maths
 • natsci: biology, medicine, chemistry, physics
Small option small =yes to produce a small version of the template positioned to the right of the page
Current Status
FA Featured article
FFA Former featured article
FFA/GA Former featured article which is now a Good article
FFAC Failed featured article candidate
FL Featured list
FFL Former featured list
FFLC Failed featured list candidate
GA Good article which is not a former featured article
DGA Delisted good article which is not a former featured article
FGAN Failed good article nominee which is not a former featured article
FPO Featured portal
FFPO Former featured portal
FFPOC Former featured portal candidate
 1. See bottom section of the table.
 2. Use the date when {{FAC}} was replaced with a different template
 3. Use the date when {{FAR}} was replaced with a different template
 4. The relevant one of Wikipedia:Archive/Refreshing brilliant prose - People and culture, History and religion, Science or Others
 5. Consensus at WP:FFA is to treat the Refreshing brilliant prose event as a bulk featured article candidacy; therefore articles not kept here are not former featured articles.
 6. Use the date when {{FLC}} was replaced with a different template
 7. Use the date when {{FLRC}} was replaced with a different template
 8. Use the date when {{FTC}} was replaced with a different template
 9. Use the date when {{FTRCmain}} was replaced with a different template
 10. Use the date when {{GA nominee}} was replaced with a different template
 11. Use the date when {{DelistedGA}} was added
 12. Use the date when {{Peer review}} was replaced with a different template
 13. Any topic-specific peer review
 14. 14,0 14,1 14,2 If available
 15. Via Wikiprojects
 16. Use the date when {{AFD}} was removed from the article

FAC and FAR are not valid statuses, because it is necessary for maintenance that {{FAC}} and {{FAR}} be kept separate.

Example

Example for Talk:Fermi paradox:

{{Ιστορικό λήμματος
| action1    = FAC
| action1date  = 00:44, 12 June 2004
| action1link  = Wikipedia:Featured article candidates/Fermi paradox/archive1
| action1result = Promoted
| action1oldid = 4164969

| action2    = FAR
| action2date  = 02:55, 23 April 2006
| action2link  = Wikipedia:Featured article removal candidates/Fermi paradox
| action2result = Demoted
| action2oldid = 49669714

| action3    = PR
| action3date  = 09:31, 28 April 2006 
| action3link  = Wikipedia:Peer review/Fermi paradox/archive1
| action3oldid = 50428052

| action4    = FAC
| action4date  = 22:10, 27 June 2006
| action4link  = Wikipedia:Featured article candidates/Fermi paradox/archive2
| action4result = Promoted
| action4oldid = 60821005

| action5    = FAR
| action5date  = 14:17, 13 September 2010
| action5link  = Wikipedia:Featured article review/Fermi paradox/archive1
| action5result = removed
| action5oldid = 384447156

| maindate   = 13 January 2005
| currentstatus = FA
}}

How to find and use oldid

The "oldid" is a several-digit number which refers to the exact version of the page at the time of that particular action. This version can then be viewed when a user clicks on the date in the list of milestones. If the oldid is not provided, a bot can determine it from the action date.

There are multiple ways to obtain an oldid. For example, while looking at a page's history, it should be possible to hover the mouse over the date of a particular change, and then the URL will appear at the bottom of the window in the browser's status bar:

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Main_Page&oldid=89723590

In the above example, the final number, 89723590 is what should be used in the oldid field.

This number can also be obtained by stepping through the diffs in an article's history, and looking for the oldid in the URL line.

When dealing with a large number of possible changes, researching each oldid can become tedious. In this case, it can be helpful to use a javascript tool made by Dr pda. To use it:

 • Add {{subst:js|User:Dr pda/articlehistory.js}} to your monobook.js page.
 • Refresh your browser cache
 • In your browser toolbox along the lefthand side of the page, you should now see an additional link entitled "Article History"
 • Clicking on the link while you are at an article's talkpage, will search the talkpage history for notable events related to the article, and then display a list of these dates and the associated edit summaries
 • Next to each summary is the word (oldid) Clicking on it will provide the associated article oldid for that timestamp.
 • For further documentation, see: User:Dr pda/articlehistory.js.

See also

Πρότυπο:Afd see also documentation