Πρότυπο:Infobox person

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
50px Template documentation[view] [edit] [history] [purge]
For an infobox for fictional characters, see Template:Infobox character.

{{Infobox person}} may be used to summarize information about a particular person, usually at the top of an article.

Redirects and calls

At least 0 other templates call this one and many templates redirect here.

Modules

The following templates are suitable for use as a 'module' in this one:

Usage

The infobox may be added by pasting the template as shown below into an article and then filling in the desired fields. Any parameters left blank or omitted will not be displayed.

Blank template with basic parameters

{{Infobox person
| name     = <!-- include middle initial, if not specified in birth_name -->
| image     = <!-- just the filename, without the File: or Image: prefix or enclosing [[brackets]] -->
| alt      = 
| caption    = 
| birth_name  = <!-- only use if different from name -->
| birth_date  = <!-- {{Birth date and age|YYYY|MM|DD}} or {{Birth-date and age|birth date†}} -->
| birth_place  = 
| death_date  = <!-- {{Death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} or {{Death-date and age|death date†|birth date†}} -->
| death_place  = 
| nationality  = 
| other_names  = 
| occupation  = 
| years_active =
| known_for   = 
| notable_works =
}}
† birth date and death date may be in either 'DD Month YYYY' or 'Month DD, YYYY'

Blank template with all parameters

honorific_prefix
name
honorific_suffix
alt
caption
Native name native_name
Born birth_name
birth_date
birth_place
Disappeared disappeared_date
disappeared_place
Status disappeared_status
Died death_date
death_place
Cause of death
death_cause
Body discovered
body_discovered
Resting place
resting_place
resting_place_coordinates
Monuments monuments
Residence residence
Nationality nationality
Other names other_names
Ethnicity ethnicity
Citizenship citizenship
Education education
Alma mater alma_mater
Occupation occupation
Years active years_active
Era era
Employer employer
Organization organization
Agent agent
Known for known_for
Notable work notable_works
Style style
Home town home_town
Salary salary
Net worth net_worth
Height height
Weight weight
Television television
Title title
Term term
Predecessor predecessor
Successor successor
Political party
party
Movement movement
Opponent(s) opponents
Board member of
boards
Religion religion
Denomination denomination
Criminal charge
criminal_charge
Criminal penalty
criminal_penalty
Criminal status criminal_status
Spouse(s) spouse
Partner(s) partner
Children children
Parent(s) parents
Relatives relatives
Call-sign callsign
Awards awards
module
module2
[......]
module6
Signature signature_alt
Website
website
Notes
footnotes
{{Infobox person
| honorific_prefix  = 
| name        = <!-- include middle initial, if not specified in birth_name -->
| honorific_suffix  = 
| image       = <!-- filename only, i.e. without "File:" (or "Image:") prefix or enclosing [[brackets]] -->
| image_size     = 
| alt        = 
| caption      = 
| native_name    = 
| native_name_lang  = 
| birth_name     = <!-- only use if different from name above -->
| birth_date     = <!-- {{birth date and age|YYYY|MM|DD}} -->
| birth_place    = 
| baptised      = <!-- will not display if birth_date is entered -->
| disappeared_date  = <!-- {{disappeared date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (disappeared date then birth date) -->
| disappeared_place = 
| disappeared_status = 
| death_date     = <!-- {{death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (death date then birth date) -->
| death_place    = 
| death_cause    = 
| body_discovered  = 
| resting_place   = 
| resting_place_coordinates = <!-- {{coord|LAT|LONG|type:landmark|display=inline}} -->
| monuments     = 
| residence     = 
| nationality    = 
| other_names    = 
| ethnicity     = <!-- Ethnicity should be supported with a citation from a reliable source -->
| citizenship    = 
| education     = 
| alma_mater     = 
| occupation     = 
| years_active    = 
| era        = 
| employer      = 
| organization    = 
| agent       = 
| known_for     = 
| notable_works   = 
| style       = 
| home_town     = 
| salary       = 
| net_worth     = <!-- Net worth should be supported with a citation from a reliable source -->
| height       = <!-- "X cm", "X m" or "X ft Y in" plus optional reference (conversions are automatic) -->
| weight       = <!-- "X kg", "X lb" or "X st Y lb" plus optional reference (conversions are automatic) -->
| television     = 
| title       = 
| term        = 
| predecessor    = 
| successor     = 
| party       = 
| movement      = 
| opponents     = 
| boards       = 
| religion      = <!-- Religion should be supported with a citation from a reliable source -->
| denomination    = <!-- Denomination should be supported with a citation from a reliable source -->
| criminal_charge  = <!-- Criminality parameters should be supported with citations from reliable sources -->
| criminal_penalty  = 
| criminal_status  = 
| spouse       = <!-- Use article title or common name -->
| partner      = <!-- (unmarried long-term partner) -->
| children      = 
| parents      = 
| relatives     = 
| callsign      = 
| awards       = 
| module       = 
| module2      = 
| module3      = 
| module4      = 
| module5      = 
| module6      = 
| signature     = 
| signature_alt   = 
| signature_size   = 
| website      = <!-- {{URL|example.com}} -->
| footnotes     = 
}}

Parameters

Do not use all these parameters for any one person. The list is long to cover a wide range of people. Only use those parameters that convey essential or notable information about the subject, and ensure that that information is sourced in the article or (if present only in the infobox) in the infobox itself. Any parameters left blank or omitted will not be displayed. If a data field has more than one parameter name which can be used, the preferred name is listed first in bold print.

Parameter Explanation
honorific_prefix To appear on the line above the person's name
name Common name of person (defaults to article name if left blank; provide birth_name (below) if different from name). If middle initials are specified (or implied) by the lead of the article, and are not specified separately in the birth_name field, include them here.
honorific_suffix To appear on the line below the person's name
image Image name: abc.jpg, xpz.png, 123.gif, etc. If an image is desired but not available, one may add "yes" to the "needs-photo" section of the Template:WPBiography on the talkpage. If no image is available yet, do not use an image placeholder.
image_size
(imagesize)
Size to display image: 200px (set width), x300px (set height), or 200x300px (max width & max height). This defaults to frameless (default is 220px, but logged in users can change this by clicking on "my preferences" and adjusting thumbnail size) if empty or omitted. This parameter should not normally need to be set.
alt Alt text for image, for visually impaired readers. One word (such as "photograph") is rarely sufficient. See WP:ALT.
caption Caption for image, if needed. Try to include date of photo and the photographer.
native_name The person's name in their own language, if different.
native_name_lang ISO 639-1 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} in |native_name= instead.
birth_name Name at birth; only use if different from name.
birth_date Date of birth: {{birth date and age}} (if living) or {{birth date}} (if dead). See Template:Birth date and age/doc for details on usage. If only a year of birth is known, or age as of a certain date, consider using {{birth year and age}} or {{birth based on age as of date}}.
birth_place Place of birth: city, administrative region, sovereign state. Use the name of the birthplace at the time of birth, e.g.: Saigon (prior to 1976), Ho Chi Minh City (post 1976). Do not use a flag template.
baptised Date of baptism: Only for use when birth date is not known (e.g. for Beethoven). Will not display if a birth date is entered. Do not use subtemplates.
disappeared_date (For missing people) Date of disappearance: {{disappeared date and age}} (if birth date is known) or {{disappeared date}} (if birth date unknown).
disappeared_place (For missing people) Place of disappearance: city, administrative region, sovereign state. Do not use a flag template.
disappeared_status (For missing people) Current status for the person, e.g. if the person is still regarded as missing (using {{missing for}} to calculate the time since disappearance), or if the person has been declared dead in absentia, with a date for such a ruling.
death_date Date of death: {{death date and age}} (if birth date is known) or {{death date}} (if birth date unknown). See Template:Death date/doc for details on usage. If exact dates are unknown, consider using {{death year and age}}.
death_place Place of death: city, administrative region, sovereign state. Note: Do not use a flag template. Use the name of the deathplace at the time of death, e.g.: Saigon (prior to 1976), Ho Chi Minh City (post 1976)
death_cause Cause of death.
body_discovered Place where the body was discovered (if different from place of death). Do not use a flag template.
resting_place Place of burial, ash-scattering, etc. Do not use a flag template.
resting_place_coordinates Coordinates for place of burial, ash-scattering etc. Use {{coord}} template.
monuments Significant monuments erected, buildings named, etc., in honour of the subject. If many, link to an appropriate section of the article instead.
residence Location(s) where the person notably resides/resided, if different from birth place. Do not use a flag template.
nationality May be used instead of citizenship (below) or vice versa in cases where any confusion could result. Should only be used with citizenship when they somehow differ. Do not link if a commonly known nationality. Do not use a flag template.
other_names Other notable names for the person, if different from name and birth_name.
ethnicity Ethnicity, if relevant. Please be sure to support with a citation from a reliable source, in the article body.
citizenship Country of legal citizenship, if different from nationality. Rarely needed. See usage notes for nationality above. Should only be used if citizenship cannot be inferred from the birthplace; note that many countries do not automatically grant citizenship to people born within their borders. Do not link if a commonly known country. Do not use a flag template.
education alma_mater= parameter may be more appropriate.
alma_mater Alma mater. This parameter is a more concise alternative to |education=, and will often consist of the linked name of the last-attended higher education institution. It is usually not relevant to include either parameter for non-graduates, but article talk page consensus may conclude otherwise, as at Bill Gates.
occupation Occupation(s) as given in the lead. Please observe sentence case and capitalise only the first letter of the first item (e.g. Musician, actor, singer-songwriter).
years_active Date range in years during which the subject was active in their principal occupation(s) and/or other activity for which they are notable. Use the format 1950–2000, or 1970–present if still active (note the use of an en dash, not hyphen). If no dates of birth and/or death are known for the subject, only a floruit date range, as is common with ancient subjects, this parameter can be used for it. If approximate (circa) dates are known for either or both, put them in the birth_date and death_date parameters.
era years_active=. e.g. "Medieval"
employer Employer(s), if relevant.
organization Non-employing organization(s), if relevant.
agent The subject's agent (individual and/or agency), if relevant.
known_for</br> (known) A brief description of why the person is notable.
notable_works Title(s) of notable work(s) (publications, compositions, sculptures, films, etc.) by the subject, if any.
style The style in which the subject works, if applicable.
influences No longer supported.
influenced No longer supported.
home_town The place where the person was raised and matured, if different from birth place and residence.
salary Annual salary or compensation, if relevant.
net_worth Current estimated net worth, if relevant. Please be sure to support with a citation from a reliable source, in the article body.
height If person was notable for their height, or if height is relevant. If used, this should also include the year of the measurement if the person had not reached full adulthood when this stat was published. See documentation of this parameter at Template:Infobox sportsperson for more information.
weight If person was notable for their weight, or if weight is relevant. If used, this should also include the year of the measurement. See documentation of this parameter at Template:Infobox sportsperson for more information.
television Television programmes presented by or closely associated with the subject.
title Multiple uses:

See also "awards" parameter, below, for awarded honors that are not really titles. A single award should not use both parameters.

term Years the person held the title listed above.
predecessor Person who previously held the title listed above.
successor Person who subsequently held the title listed above.
party If relevant. Field labelled Political party.
movement If relevant. Movement can be social, political (non-party), artistic, philosophical, literary, cultural, etc.
opponents Notable relevant opponents (e.g. for major political office).
boards For board of directors membership(s), if relevant. Field labeled Board member of.
religion Include only if relevant. For living persons please refer to WP:BLPCAT. Be sure to support with a citation from a reliable source, in the article body.
denomination Denomination of religion, if relevant. Please be sure to support with a citation from a reliable source, in the article body.
criminal_charge
criminal_penalty
criminal_status
For convicted criminals only. Please be certain to support these parameters with citations from reliable sources, in the article body.
spouse(s) Name of spouse(s), followed by years of marriage. Use the format Name (married 1950–present) for a current spouse, and Name (married 1970–1999) for former spouse(s). Use article title (if linking) or common name. Separate entries using {{Plainlist}} or {{Unbulleted list}}. For deceased persons still married at time of death, close the date range with death year.
partner(s) If particularly relevant, or if the partner is notable; "partner" here means unmarried life partners (of any gender or sexual preference), not business partner. Use the format Name (1950–present) for current partner and Name (1970–1999) for former partner(s).
children Only if independently notable themselves or particularly relevant. Number of children (e.g. three or 3), or list of names if notable, in which case, separate entries using {{Plainlist}} or {{Unbulleted list}}. For privacy reasons, consider omitting the names of children of living persons, unless notable.
parents Names of parents; include only if they are independently notable or particularly relevant. Separate entries using {{Plainlist}} or {{Unbulleted list}}.
relatives
(relations)
Names of siblings or other relatives; include only if independently notable or particularly relevant. Include the relationship in parentheses after the name (sister, uncle, etc). Separate entries using {{Plainlist}} or {{Unbulleted list}}.
callsign Amateur radio call sign, if relevant.
awards Notable awards. If many, link to an appropriate section of the article instead. See also "title" parameter, above, for awarded titles. A single award should not use both parameters.
module
module2
module3
module4
module5
module6
Used for embedding other infoboxes into this one.
signature An image of the person's signature. Please use image name: abc.jpg, xpz.png, 123.gif, etc.
signature_alt Alt text for the signature image. For example, for File:Thomas Jefferson Signature.svg, the alt text might be |signature_alt= Th: Jefferson, spelling out the signature exactly as it appears in the image.
signature_size Default is 150px. If necessary, a signature can be resized manually as per the "image_size" parameter.
website Official website only. Unofficial websites should be placed under ==External links== in the body of the article. Use {{URL}} as in {{URL|Example.com}}. Do not include the www. part unless the server requires it. Use camel case capitalization to make multiword domain names easier to read.
footnotes Notes about any of the infobox data.

Examples

Bill Gates
Αρχείο:Bill Gates in WEF ,2007.jpg
Bill Gates at the World Economic Forum in Davos, 2007
Born William Henry Gates III
(1955-10-28) October 28, 1955 (age 65)
Seattle, Washington, US
Residence Medina, Washington
Alma mater Harvard University (dropped out in 1975)
Occupation
Net worth 11pxUS$53 billion (2010)[1]
Spouse(s) Melinda Gates (married 1994)
Children 3
Parent(s)
Signature 150px
Website
microsoft.com/presspass/exec/billg
{{Infobox person
| name       = Bill Gates
| image       = Bill Gates in WEF ,2007.jpg
| caption      = Bill Gates at the [[World Economic Forum]] in [[Davos]], 2007
| birth_name    = William Henry Gates III
| birth_date    = {{birth date and age|1955|10|28}}
| birth_place    = [[Seattle]], Washington, US
| occupation    = {{unbulleted list| Chairman of [[Microsoft]] (non-executive) | Co-chair of [[Bill & Melinda Gates Foundation]] | Director of [[Berkshire Hathaway]] | CEO of [[Cascade Investment]] }}
| networth     = {{increase}}[[United States dollar|US$]]53 [[1,000,000,000 (number)|billion]] (2010)<ref>[http://www.forbes.com/profile/bill-gates/ Bill Gates profile]. Forbes.com. Retrieved April 2010.</ref>
| spouse      = Melinda Gates (married 1994)
| children     = 3
| residence     = [[Medina, Washington|Medina]], Washington
| alma_mater    = Harvard University (dropped out in 1975)
| website      = {{URL|microsoft.com/presspass/exec/billg}}
| signature     = BillGates Signature.svg
| parents      = {{unbulleted list| [[William H. Gates, Sr.]] | [[Mary Maxwell Gates]] }}
}}

Microformat

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the person's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book or database. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates

Date-of-birth ("bday") information will only be included in the microformat if {{birth date}}, or {{birth date and age}} are used in the infobox. (Do not use these if the date is before 1583).

To include a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • bday
 • birthplace
 • category
 • country-name
 • deathdate
 • deathplace
 • extended-address
 • family-name
 • fn (required)
 • given-name
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • n
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

TemplateData

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools.

Infobox person

An infobox for articles about people

Παράμετροι προτύπου

ΠαράμετροςΠεριγραφήΤύποςΚατάσταση
Agentagent

The subject's agent (individual and/or agency), if relevant.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Alma Materalma_mater

Alma mater. This parameter is a more concise alternative to `education`, and will most often simply consist of the linked name of the last-attended higher education institution. It is usually not relevant to included either parameter for non-graduates, but article talk page consensus may conclude otherwise, as at Bill Gates.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Altalt

Alt text for image, for visually impaired readers. One word (such as "photograph") is rarely sufficient. See WP:ALT.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Awardsawards

Notable awards. If many, link to an appropriate section of the article instead. See also "title" parameter, above, for awarded titles. A single award should not use both parameters.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Baptisedbaptised

Date of baptism: ONLY for use when birth date is not known (e.g. Beethoven). Will not display if a birth date is entered. Do not use subtemplates.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Birth Datebirth_date

Date of birth: Template:birth date and age (if living) or Template:birth date (if dead). See Template:Birth date and age/doc for details on usage. If only a year of birth is known, or age as of a certain date, consider using Template:birth year and age or Template:birth based on age as of date.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Birth Namebirth_name

Name at birth; only use if different from name.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Birth Placebirth_place

Place of birth: city, administrative region, sovereign state. Use the name of the birthplace at the time of birth, e.g.: Saigon (prior to 1976), Ho Chi Minh City (post 1976). Do not use a flag template.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Boardsboards

For board of directors membership(s), if relevant. Field labeled Board member of.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Body Discoveredbody_discovered

Place where the body was discovered (if different from place of death). Do not use a flag template.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Callsigncallsign

Amateur radio call sign, if relevant.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Captioncaption

Caption for image, if needed. Try to include date of photo and the photographer.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Childrenchildren

Number of children (e.g. three or 3), or list of names, in which case, separate entries using Template:Plainlist or Template:Unbulleted list. For privacy reasons, consider omitting the names of children of living persons, unless the children are independently notable.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Citizenshipcitizenship

Country of legal citizenship, if different from nationality. Rarely needed. See usage notes for nationality above. Should only be used if citizenship cannot be inferred from the birthplace. Do not use a flag template.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Criminal Chargecriminal_charge

For convicted criminals only. Please be certain to support these parameters with citations from reliable sources, in the article body.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Death Causedeath_cause

Cause of death.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Death Datedeath_date

Date of death: Template:death date and age (if birth date is known) or Template:death date (if birth date unknown). See Template:Death date/doc for details on usage. If exact dates are unknown, consider using Template:death year and age.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Death Placedeath_place

Place of death: city, administrative region, sovereign state. Note: Do not use a flag template. Use the name of the deathplace at the time of death, e.g.: Saigon (prior to 1976), Ho Chi Minh City (post 1976)

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Denominationdenomination

Denomination of religion, if relevant. Please be sure to support with a citation from a reliable source, in the article body.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Disappeared Datedisappeared_date

(For missing people) Date of disappearance: Template:disappeared date and age (if birth date is known) or Template:disappeared date (if birth date unknown).

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Disappeared Placedisappeared_place

(For missing people) Place of disappearance: city, administrative region, sovereign state. Do not use a flag template.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Disappeared Statusdisappeared_status

(For missing people) Current status for the person, e.g. if the person is still regarded as missing (using Template:missing for to calculate the time since disappearance), or if the person has been declared dead in absentia, with a date for such a ruling.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Educationeducation

Education, e.g. degree, institution and graduation year, if relevant. If very little information is available or relevant, the `alma_mater` parameter may be more appropriate.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Employeremployer

Employer(s), if relevant.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Ethnicityethnicity

Ethnicity. Please be sure to support with a citation from a reliable source, in the article body.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Footnotesfootnotes

Notes about any of the infobox data.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Heightheight

If person was notable for their height, or if height is relevant. If used, this should also include the year of the measurement if the person had not reached full adulthood when this stat was published. See documentation of this parameter at Template:Infobox sportsperson for more information.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Home Townhome_town

The place where the person was raised and matured, if different from birth place and residence.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Honorific Prefixhonorific_prefix

To appear on the line above the person's name

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Honorific Suffixhonorific_suffix

To appear on the line below the person's name

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Imageimage

Image name: abc.jpg, xpz.png, 123.gif, etc. If an image is desired but not available, one may add "yes" to the "needs-photo" section of the :Template:WPBiography on the talkpage. If no image is available yet, do not use an image placeholder.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Image Sizeimage_size

Size to display image: 200px (set width), x300px (set height), or 200x300px (max width & max height). This defaults to frameless (default is 220px, but logged in users can change this by clicking on "my preferences" and adjusting thumbnail size) if empty or omitted. This parameter should not normally need to be set.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Known Forknown_for

A brief description of why the person is notable.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Modulemodule

Used for embedding other infoboxes into this one.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Monumentsmonuments

Significant monuments erected, buildings named, etc., in honour of the subject. If many, link to an appropriate section of the article instead.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Movementmovement

If relevant. '''Movement''' can be social, political (non-party), artistic, philosophical, literary, cultural, etc.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Namename

Common name of person (defaults to article name if left blank; provide birth_name (below) if different from name). If middle initials are specified (or implied) by the lead of the article, and are not specified separately in the birth_name field, include them here.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownυποχρεωτικό
Nationalitynationality

Nationality. May be used instead of citizenship (below) or vice versa in cases where any confusion could result. Should only be used 'with' citizenship when they somehow differ. Should only be used if nationality cannot be inferred from the birthplace. Do not use a flag template.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Native Namenative_name

The person's name in their own language, if different.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Native Name Langnative_name_lang

ISO 639-1 code e.g. "fr" for French. If more than one, use Template:lang in `native_name` instead.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Net Worthnet_worth

Current estimated net worth, if relevant. Please be sure to support with a citation from a reliable source, in the article body.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Notable Worksnotable_works

Title(s) of notable work(s) (publications, compositions, sculptures, films, etc.) by the subject, if any.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Occupationoccupation

Occupation(s) as given in the lead.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Opponentsopponents

Notable relevant opponents (e.g. for major political office).

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Organizationorganization

Non-employing organization(s), if relevant.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Other Namesother_names

Other notable names for the person, if different from name and birth_name.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Parentsparents

Names of parents. Separate entries using Template:Plainlist or Template:Unbulleted list.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Partner(s)partner(s)

For unmarried life partners (of any gender or sexual preference), not business partners. Use the format Name (1950–present) for current partner and Name (1970–1999) for former partner(s).

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Partyparty

If relevant. Field labelled Political party.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Predecessorpredecessor

Person who previously held the title listed above.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Relativesrelatives

Names of siblings or other relatives. Include the relationship in parentheses after the name (sister, uncle, etc). Separate entries using Template:Plainlist or Template:Unbulleted list.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Religionreligion

If relevant. For living persons please refer to WP:BLPCAT. Please be sure to support with a citation from a reliable source, in the article body.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Residenceresidence

Location(s) where the person notably resides/resided, if different from birth place. Do not use a flag template.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Resting Placeresting_place

Place of burial, ash-scattering, etc. Do not use a flag template.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Resting Place Coordinatesresting_place_coordinates

Coordinates for place of burial, ash-scattering etc. Use Template:coord template.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Salarysalary

Annual salary or compensation, if relevant.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Signaturesignature

An image of the person's signature. Please use image name: abc.jpg, xpz.png, 123.gif, etc.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Signature Altsignature_alt

Alt text for the signature image. For example, for :File:Thomas Jefferson Signature.svg, the alt text might be |signature_alt= Th: Jefferson, spelling out the signature exactly as it appears in the image.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Signature Sizesignature_size

Default is 150px. If necessary, a signature can be resized manually as per the "image_size" parameter.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Spouse(s)spouse(s)

Name of spouse(s), followed by years of marriage. Use the format Name (married 1950–present) for a current spouse, and Name (married 1970–1999) for former spouse(s). Separate entries using Template:Plainlist or Template:Unbulleted list. For deceased persons still married at time of death, close the date range with death year.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Stylestyle

The style in which the subject works, if applicable.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Successorsuccessor

Person who subsequently held the title listed above.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Televisiontelevision

Television programmes presented by or closely associated with the subject.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Termterm

Years the person held the title listed above.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Titletitle

Multiple uses: Formal title, such as First Lady of Japan for Akie Abe.; Awarded title, such as Mr. Olympia for Arnold Schwarzenegger.; Job title, such as President of Calvin College for Anthony Diekema.; A combination of the above, such as Professor of Mathematics and Fellow of the Royal Society for Bill Parry See also "awards" parameter, below, for awarded honors that are not really titles. A single award should not use both parameters.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Websitewebsite

Official website only. Unofficial websites should be placed under ==External links== in the body of the article. Use Template:URL as in Example.com . Do not include the www. part unless the server requires it. Use camel case capitalization to make multiword domain names easier to read.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Weightweight

If person was notable for their weight, or if weight is relevant. If used, this should also include the year of the measurement. See documentation of this parameter at Template:Infobox sportsperson for more information.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Years Activeyears_active

Date range in years during which the subject was active in their principal occupation(s) and/or other activity for which they are notable. Use the format 1950–2000, or 1970–present if still active (note the use of an en dash, not hyphen). If no dates of birth and/or death are known for the subject, only a floruit date range, as is common with ancient subjects, this parameter can be used for it. If approximate (circa) dates are known for either or both, put them in the birth_date and death_date parameters.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό
Eraera

Era during which the subject lived or was active. Less specific than 'years active'.

Προεπιλεγμένο
άδειο
Παράδειγμα
άδειο
Auto value
άδειο
Unknownπροαιρετικό

See also

Alternative templates are listed at WikiProject Biography/Infoboxes and within the people and person infobox templates category.

Hidden tracking/maintenance categories
 1. Bill Gates profile. Forbes.com. Retrieved April 2010.