Συμβουλευτική Υποστήριξη Ανασφάλιστου Ασθενή

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Συμβουλευτική Υποστήριξη Ανασφάλιστου Ασθενή
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ο ανασφάλιστος πολίτης μπορεί να αιτηθεί στην πρόνοια την έκδοση βιβλιαρίου οικονομικά αδυνάτων-ανασφάλιστων πολιτών ή πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας, καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να έχει την δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης στο νοσοκομείο σε περίπτωση που δεν δικαιούται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τον ασφαλιστικό του φορέα. Επίσης έχουν συσταθεί στα νοσοκομεία της χώρας επιτροπές ανασφαλίστων,όπου οι πολίτες οι οποίοι νοσηλεύονται και δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τον ασφαλιστικό τους φορέα, μπορούν να καταθέσουν αίτηση και τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για να αιτηθούν την δωρεάν νοσηλεία τους. Όταν η εισαγωγή είναι μέσω εφημερίας η αίτηση γίνεται μετά την εισαγωγή, όταν η εισαγωγή είναι μέσω των τακτικών εξωτερικών ιατρείων ή των μονάδων υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί η αίτηση τους για δωρεάν νοσηλεία και μετά να γίνει η εισαγωγή στο νοσηλευτικό ίδρυμα.Η απόφαση για δωρεάν νοσηλεία λαμβάνεται από το διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου.

Σχετική Νομοθεσία

1747/τ.Β΄), «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών».]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
Δικαιολογητικά για την πρόνοια Θεσσαλονίκης όπως είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο

του Δήμου Θεσσαλονίκης

1 Αίτηση

και Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία).

2 Φωτοτυπία Ταυτότητας
3 Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. Δεν πρέπει να είναι παλαιότερο  των τριων (3)

μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης.

4 Α.Μ.Κ.Α
5 α) Έντυπο Φορολογικής Δήλωσης Ε1 τελευταίου οικονομικού

έτους.

             β) Εκκαθαριστικό Σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους.

γ) Έντυπο Δήλωσης Ακινήτων Ε9 έτους 2005 και τυχόν μεταβολές.

δ) Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 ή μεταγενέστερες.

6 α) Απόδειξη μόνιμης κατοικίας πρόσφατη  (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Α.Θ.), σε περίπτωση

ιδιοκτησίας.

β) Μισθωτήριο Συμβόλαιο θεωρημένο από την εφορία σε ισχύ σε περίπτωση ενοικίασης.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση φιλοξενίας   με το γνήσιο υπογραφής και απόδειξη μόνιμης κατοικίας πρόσφατη (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Α.Θ.) στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου, σε περίπτωση φιλοξενίας.

7 Σε περίπτωση Διαζυγίου ή Διάστασης, απαιτείται το Διαζύγιο ή μια Υπεύθυνη Δήλωση

Διάστασης με (2) δύο μάρτυρες θεωρημένες με το γνήσιο της υπογραφής

8 Θεωρημένη Κάρτα Ανεργίας σε φωτοτυπία.
9 Διαγραφή από τον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα & σε περίπτωση επιτηδευματία παύση

εργασιών από εφορία & διαγραφή ή βεβαίωση οφειλών. (ΜΟΝΟ για Έκδοση Βιβλιαρίου)

Δύο (2) φωτογραφίες (ΜΟΝΟ για Έκδοση Βιβλιαρίου)

Δικαιολογητικά για την Επιτροπή ανασφαλίστων
1 αίτηση
2 υπεύθυνη δήλωση,οτι δεν υπάρχει ασφάλεια σε ιδιωτικό φορέα ασφάλισης
3 εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους
4 φωτοτυπία ταυτότητας
5 βεβαίωση ΑΜΚΑ
6 ιατρική γνωμάτευση
7 οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο που αποδεικνύει τη μόνιμη κατοικία του ενδιαφερόμενου

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 νοσήλεια ασθενή νοσηλευτικό τμήμα
2 έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας γραφείο κίνησης ασθενών
3 ενημέρωση για την διαδικασία αίτησης κατάθεσης στην πρόνοια κοινωνικός λειτουργός
4 ενημέρωση για τα δικαιολογητικά αίτησης στην πρόνοια κοινωνικός λειτουργός
5 ενημέρωση για την διαδικασία αίτησης στην επιτροπή ανασφαλίστων του νοσοκομείου κοινωνικός λειτουργός
6 ενημέρωση για τα δικαιολογητικά κατάθεσης στην επιτροπή ανασφάλιστων του νοσοκομείου. κοινωνικός

λειτουργός

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες,

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας,Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής