Συμμετοχή στις εξετάσεις ιατρικών ειδικοτήτων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Συμμετοχή στις εξετάσεις ιατρικών ειδικοτήτων
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

1

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση ενδιαφερομένου
2 Βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου
3 Πιστοποιητικά άσκησης σε αναγνωρισμένες σαν κατάλληλες

για ειδίκευση ιατρών κλινικές και εργαστήρια, υπογεγραμμένο από τους επιστημονικούς διευθυντές και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής και του χρόνου άσκησης από τους διοικητικούς δ/ντες των νοσοκομείων. Για τους γιατρούς που ασκήθηκαν σε νοσοκομεία άλλων χωρών, τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τους επιστημονικούς διευθυντές, θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής τους από το εκεί Ελληνικό Προξενείο και επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα.

4 Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής

( Υπουργείου ή Ιατρικού Συλλόγου)ότι η άσκηση έγινε σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ο.Κ (73/362,723/363 και 82/76 ) για τους γιατρούς που ασκήθηκαν σε κράτη μέλη της Ε.Ο.Κ.

5 Συγκεντρωτικό πίνακα

εγχειρήσεων για τις χειρουργικές ειδικότητες (χειρουργικής, ουρολογίας, μαιευτικής - γυναικολογίας, χειρουργικής θώρακος, χειρουργικής παίδων, πλαστικής - χειρουργικής κλπ.)

6 Άδεια άσκησης επαγγέλματος
7 Βεβαίωση ότι ο γιατρός

υπηρέτησε σε αγροτικό Ιατρείο ή ότι έχει απαλλαγεί νομίμως από την υποχρέωση αυτή.

8 Φωτοτυπία ταυτότητας
9 Παράβολο 4 € από το Δημόσιο Ταμείο
10 Ο αριθμός γνωμοδότησης του

ΚΕΣΥ σε περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί κάποιο τμήμα ειδίκευσης.

11 Υπεύθυνη Δήλωση που θα

δηλώνει ότι λαμβάνει μέρος στις εξετάσεις για πρώτη φορά.

12 Για απόκτηση τίτλου γενικής ιατρικής απαιτείται ένα

ενιαίο πιστοποιητικό περάτωσης της προβλεπόμενης από το νόμο εκπαίδευσης από τον συντονιστή εκπαίδευσης. 

13 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ

ΤΗΣ ΕΟΚ'1.Αίτηση

2.Τίτλος ιατρού ο οποίος περιλαμβάνεται στις οδηγίες της ΕΟΚ 78/686 και 78/687 και χορηγείται αντίστοιχος τίτλος και στην Ελλάδα.

3.Άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα

4.Βεβαίωση εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο.

5.Παράβολο 4 Euro από το Δημόσιο Ταμείο.  

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση

αίτησης, παραλαβή δικαιολογητικών και

Έλεγχος πληρότητας φακέλου, πρωτοκόλληση  αίτησης βεβαίωση υποβολής αιτήματος

Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
2 Ενδελεχής έλεγχος

δικαιολογητικών

1 ημέρα
3 Κατάρτιση πίνακα  για συμμετοχή εξετάσεων μετά  από σχετική προκήρυξη  - υπογραφές από εισηγητή-διευθυντή

διεκπεραίωση στον αρμόδιο φορέα και κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο.

1 ημέρα από την

ενημέρωση της υπηρεσίας  για την προκήρυξη

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.