Συνοπτικός Διαγωνισμός (εφετείο)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Συνοπτικός Διαγωνισμός (εφετείο)
Από ποιους παρέχεται Δικαστήρια
Σε ποιους παρέχεται Φυσικά και νομικά πρόσωπα
Νομοθετικό πλαίσιο Ν. 4412/2016
Αρμόδια αρχή Εφετείο Θεσσαλονίκης

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η διαδικασία αφορά προμήθειες/υπηρεσίες άνω των 20.000,00 € και έως 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Σχετική Νομοθεσία

Ν. 4412/2016

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος και ηλεκτρονικός

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Η Διακήρυξη, η οποία συντάσσεται από την Αναθέτουσα Αρχή και αναρτάται στη Διάυγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Υποφάκελος "Δικαιολογητικά συμμετοχής" Κατάθεση από τον αιτούντα
1.α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε διαγωνισμό Κατάθεση από τον αιτούντα
1.β. Δικαιολογητικά εκπροσώπησης Κατάθεση από τον αιτούντα
1.γ. Υπεύθυνες δηλώσεις-ΤΕΥΔ Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Υποφάκελος "Τεχνική Προσφορά" Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Υποφάκελος "Οικονομική Προσφορά"
4 Υποφάκελος "Δικαιολογητικά κατακύρωσης" Κατάθεση από τον μειοδότη
5 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμβασης Κατάθεση από τον μειοδότη

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Αίτημα της Υπηρεσίας προς την Τριμελή Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου Θεσσαλονίκης Ν. 3900/2010, Ν. 4412/2016 Ειδικό Γραφείο Προμηθειών του Εφετείου Θεσσαλονίκης
2 Έγκριση αιτήματος από την Τριμελή Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου Θεσσαλονίκης Ν. 3900/2010, Ν. 4412/2016
3 Έκδοση απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και ανάρτηση στη Διαύγεια
4 Σύνταξη και δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού
5 Παραλαβή προσφορών 12 ημέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ
6 Αποσφράγιση προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμών του Εφετείου Θεσσαλονίκης
6.α Αποσφράγιση υποφακέλου "Δικαιολογητικά Συμμετοχής" από την Επιτροπή Διαγωνισμών του Εφετείου Θεσσαλονίκης
6.β Αποσφράγιση υποφακέλου "Τεχνική Προσφορά" από την Επιτροπή Διαγωνισμών του Εφετείου Θεσσαλονίκης
6.γ Αποσφράγιση υποφακέλου "Οικονομική Προσφορά" από την Επιτροπή Διαγωνισμών του Εφετείου Θεσσαλονίκης
7 Έλεγχος, αξιολόγηση προσφορών και σύνταξη σχετικού πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμών του Εφετείου Θεσσαλονίκης
8 Αποστολή προσφορών και πρακτικού στην Τριμελή Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου Θεσσαλονίκης
9 Έκδοση απόφασης κατακύρωσης από την Τριμελή Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, δημοσίευση αυτής και κοινοποίηση αυτής στους συμμετέχοντες και στον μειοδότη
10 Προθεσμία για προσφυγές Ν. 4412/2016 10 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης
11 Πρόσκληση στον μειοδότη για αποστολή υποφακέλου "Δικαιολογητικά κατακύρωσης" 10 ημέρες
12 Αποσφράγιση του υποφακέλου "Δικαιολογητικά κατακύρωσης"
13 Έλεγχος, αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης και σύνταξη σχετικού πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμών του Εφετείου Θεσσαλονίκης
14 Αποστολή φακέλου με δικαιολογητικά κατακύρωσης και πρακτικού στην Τριμελή Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου Θεσσαλονίκης,
15 Έκδοση απόφασης κατακύρωσης από την Τριμελή Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, δημοσίευση αυτής και κοινοποίηση αυτής στον μειοδότη
16 Προθεσμία για προσφυγές Ν. 4412/2016 10 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης
17 Σύνταξη συμφωνητικού και κλήση του μειοδότη για υπογραφή αυτού και χορήγηση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., Τράπεζες, Δ.Ο.Υ.

Μητρώα που τηρούνται

Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, Διαύγεια, ΚΗΜΔΗΣ