Σύνταξη Μηνιαίων Στατιστικών & Ετήσιου Απολογισμού

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Σύνταξη Μηνιαίων Στατιστικών & Ετήσιου Απολογισμού
Από ποιους παρέχεται Δήμος Θεσσαλονίκης
Σε ποιους παρέχεται Δήμαρχο, Γενικό Γραμματέα, Εισαγγελία, Εντεταλμένο Σύμβουλο, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
Νομοθετικό πλαίσιο

Οργ. Εσωτ. Υπηρ. του Δ. Θεσσαλονίκης (Φ.Ε.Κ. 3360/τ.Β'/2012 & με το 190/τ.Β'/2013), Ν.3731/2008 (Φ.Ε.Κ. 263/τ.Α'/23.12.2008), Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/τ.Α'/09.02.2007), Ν.3230/2004 (Φ.Ε.Κ. 44/τ.Α'/11.02.2004),

Ν.2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α'/09.03.1999), Ν.2696/1999 (Φ.Ε.Κ. 57/τ.Α'/23.03.1999) - Ν.3542/2007 (Φ.Ε.Κ. 50/τ.Α'/02.03.2007)
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους
Αρμόδια αρχή Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να λάβει χώρα απολογισμός σε μηνιαία και ετήσια βάση των δράσεων του κάθε Τμήματος της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας, προκειμένου αφενός να εξαχθούν σαφή και ολοκληρωμένα συμπεράσματα για τη συνολική λειτουργία της υπηρεσίας και αφετέρου να δοθεί η δυνατότητα επαναπροσδιορισμού των μηνιαίων στόχων – δράσεων, καθώς και προγραμματισμού και στοχοθεσίας για το επόμενο έτος.

Σχετική Νομοθεσία

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 3360/τ.Β'/2012 και όπως αυτό συμπληρώθηκε – διορθώθηκε και ισχύει με το 190/τ.Β'/2013).

Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α'/23.12.2008) Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α'/09.02.2007) “Κώδικας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”

Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/τ.Α'/11.02.2004) “Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις”.

Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α'/09.03.1999) Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/τ.Α'/23.03.1999) Κύρωση του Κώδικα Οδική Κυκλοφορίας και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/τ.Α'/02.03.2007) Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο ορισμένος υπεύθυνος διαδικασιών του κάθε τμήματος είναι αρμόδιος για τις ακόλουθες διαδικασίες:

Ο Υπεύθυνος Διαδικασιών Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης τηρεί τα εξής:

 1. Τον Αριθμό Διοικητικής αλληλογραφίας που διακινήθηκε κατά την διάρκεια του μήνα.
 2. Τις Εσωτερικές τακτικές Εργατοώρες για παρουσιολόγια, διαβιβαστικά, προκαταρκτικές, οικονομικά θέματα, πρωτοκόλληση εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων κλπ.
 3. Τις Εσωτερικές τακτικές Εργατοώρες για ακροάσεις.
 4. Τις Εσωτερικές τακτικές Εργατοώρες για καταχώρηση παραβάσεων (235Γ).
 5. Τις Εσωτερικές τακτικές Εργατοώρες για τη διαχείριση του Αρχείου.

Ο Υπεύθυνος Διαδικασιών Τμήματος Αστυνόμευσης τηρεί τα εξής:

 1. Εργατοώρες για αστυνόμευση Κ.Ο.Κ.
 2. Αριθμός Βεβαιωμένων παραβάσεων του Κ.Ο.Κ.
 3. Αριθμός Μικτών Κλιμακίων που πραγματοποιούνται με: α. Ελεγκτές για Κ.Υ.Ε., β. ΕΛ.ΑΣ. για παρεμπόριο , γ. Δ/νση Υγείας για εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, δ. Τροχαία για τροχονομικές παραβάσεις.
 4. Εξωτερικές Εργατοώρες ελέγχων Κ.Υ.Ε.
 5. Εξωτερικές Εργατοώρες ελέγχων Αντικαπνιστικού νόμου.
 6. Εξωτερικές Εργατοώρες ελέγχων Παραεμπορίου.
 7. Εξωτερικές Εργατοώρες για Γνήσια υπογραφής κατ' οίκον.
 8. Εσωτερικές τακτικές Εργατοώρες για Ακροάσεις.
 9. Εσωτερικές τακτικές Εργατοώρες σύνταξη Εγγράφων – Απαντήσεων σε καταγγελίες, αιτήματα κλπ.

Ο Υπεύθυνος Διαδικασιών Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού τηρεί τα εξής:

 1. Αριθμό συνόλου ενστάσεων (βάσιμες, αβάσιμες, εκκρεμότητα).
 2. Αριθμό αυτοδικαίως ακυρωθέντων παραβάσεων.
 3. Αριθμό (και μέσο όρο) αυτοδίκαια ακυρωθέντων παραβάσεων ανά υπάλληλο.
 4. Εργατοώρες Διοικητικών και Ένστολων για διαχείριση των ενστάσεων.
 5. Αριθμό τηλεφωνικών καταγγελιών.
 6. Μέσο χρόνο ανταπόκρισης σε τηλεφωνικές καταγγελίες.
 7. Αριθμό έγγραφων και ψηφιακών καταγγελιών.
 8. Μέσο χρόνο ανταπόκρισης σε έγγραφες και ψηφιακές καταγγελίες.
 9. Αριθμό Γνήσιων υπογραφής που διεκπεραιώθηκαν.
 10. Αριθμό Επισκέψεων κατ΄ οίκον.
 11. Εσωτερικές τακτικές Εργατοώρες σύνταξη Εγγράφων – Απαντήσεων σε καταγγελίες, αιτήματα κλπ.
 12. Εσωτερικές τακτικές Εργατοώρες για Ενστάσεις.
 13. Εσωτερικές τακτικές Εργατοώρες για Τηλεφωνικό Κέντρο.
 14. Εσωτερικές τακτικές Εργατοώρες για διαχείριση Κ.Υ.Ε.
 15. Εξωτερικές Εργατοώρες για διαχείριση Τηλεφωνικών Καταγγελιών.
 16. Αριθμό επισκέψεων σε σχολεία με το Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής.
 17. Αριθμό μαθητών που παρακολούθησαν το Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής.
 18. Εξωτερικές Εργατοώρες για Λοιπές ενέργειες (Σφραγίσεις, αυτοψίες, πολ. Προστασία, επιδόσεις κλπ.).

Ο Υπεύθυνος Διαδικασιών Διεύθυνσης ή ο Αναπληρωτής Υπεύθυνου Διαδικασιών Διεύθυνσης συντάσσει τον ολοκληρωμένο φάκελο του μηνιαίου και ετήσιου απολογισμού δράσης σε επίπεδο Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, ο οποίος περιλαμβάνει τα επιμέρους συγκεντρωθέντα στοιχεία του κάθε τμήματος. Στον ολοκληρωμένο φάκελο μηνός ή έτους συνυπολογίζει και αποτυπώνει τα κάτωθι στοιχεία:

 1. Το ποσοστό επί του Συνόλου των Τακτικών Εργατοωρών μηνός/έτους για κάθε κατηγορία:

α. Εξωτερικές τακτικές Εργατοώρες – Σύνολο.

β. Εξωτερικές τακτικές Εργατοώρες Κ.Ο.Κ.

γ. Εξωτερικές τακτικές Εργατοώρες Κ.Υ.Ε.

δ. Εξωτερικές τακτικές Εργατοώρες Παρεμπορίου.

ε. Εξωτερικές τακτικές Εργατοώρες Αντικαπνιστικού.

στ. Εξωτερικές τακτικές Εργατοώρες Γνησίων υπογραφής.

ζ. Εξωτερικές τακτικές Εργατοώρες Λοιπών εργασιών.

η. Εσωτερικές τακτικές Εργατοώρες – σύνολο.

θ. Εσωτερικές τακτικές Εργατοώρες Ενστάσεων.

ι. Εσωτερικές τακτικές Εργατοώρες Τηλεφωνικού Κέντρου.

ια. Εσωτερικές τακτικές Εργατοώρες Καταχώρησης Παραβάσεων.

ιβ. Εσωτερικές τακτικές Εργατοώρες Ακροάσεων – Διοίκησης.

ιγ. Εσωτερικές τακτικές Εργατοώρες Αρχείου.

ιδ. Εσωτερικές τακτικές Εργατοώρες Λοιπών θεμάτων.

Αντίστοιχα επιμέρους ανάλυση ξεχωριστά για Εσωτερικές και Εξωτερικές εργατοώρες

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Ηλεκτρονικά Έντυπα (excel, word κλπ.)

Στοιχεία για την εισαγγελία (Α & Β)

Χρόνοι - Ταχύτητες διέλευσης οδών

Έλεγχοι Κ.Υ.Ε.

Τηλεφωνικό Κέντρο – Καταγγελίες

Καταγραφή παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

Πλήθος Ακυρωθέντων – Μ.Ο. / Υπάλληλο

Αποτύπωση εργατοωρών ένστολων

Δικαιολογητικά

Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά.

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Εποπτεία της διαδικασίας Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας (σε επίπεδο δ/νσης) και Προϊστάμενος Τμήματος (σε επίπεδο Τμήματος)
1.α Συγκέντρωση στοιχείων Αρμόδιος Υπάλληλος ανά Τμήμα
1.β Καταγραφή του απολογισμού Αρμόδιος Υπάλληλος ανά Τμήμα
1.γ Παράδοση του απολογισμού Από τον Αρμόδιο Υπάλληλο στον αντίστοιχο Προϊστάμενο Τμήματος
2 Παράδοση του συνοπτικού απολογισμού Από τον Αρμόδιο Προϊστάμενο Τμήματος στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
3 Σύνταξη και έκδοση του απολογισμού δράσης Από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Μητρώα που τηρούνται

Τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου