Σύνταξη Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Σύνταξη Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Οικονομικού- Τμήμα Προϋπολογισμου-Εσόδων
Σε ποιους παρέχεται Υπηρεσίες
Νομοθετικό πλαίσιο

1.Της παρ. 1δ,ιε του άρθρου 72 του Ν 3852/2010/ ΦΕΚ 87/Α «Νέα Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το υπ’ αριθ. 80/2016 ΠΔ/ ΦΕΚ Α’ 145 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 68 του ν.4270/2014/ΦΕΚ Α 143 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 10 του ν.4337/2015/’ΦΕΚ Α 129 3.Του Ν.4270/ΦΕΚ Α/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 4. Του νόμου 3463 /2006 ΦΕΚ 114/Α «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 5. Της παρ. 1δ,ιε του άρθρου 72 του Ν 3852/2010/ ΦΕΚ 87/Α «Νέα Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». 6. του Β.Δ. 17 Φ.Ε.Κ. Α/ 114/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»

7.Του Ν.4038/2012 ΦΕΚ 14τευχ.Α

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σύνταξη Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων σε συνεργασία με τις αρμόδιες  Υπηρεσίες  και παρακολούθηση της πορείας του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Σχετική Νομοθεσία

  • Της παρ. 1δ,ιε του άρθρου 72 του Ν 3852/2010/ ΦΕΚ 87/Α «Νέα Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  • Το υπ’ αριθ. 80/2016 ΠΔ/ ΦΕΚ Α’ 145 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 68 του ν.4270/2014/ΦΕΚ Α 143  «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»  όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 10 του ν.4337/2015/’ΦΕΚ Α 129
  • Του Ν.4270/ΦΕΚ Α/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις
  • Του νόμου 3463 /2006 ΦΕΚ 114/Α «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
  • ης παρ. 1δ,ιε του άρθρου 72 του Ν 3852/2010/ ΦΕΚ 87/Α «Νέα Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  • του Β.Δ. 17 Φ.Ε.Κ. Α/ 114/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων
  • .Του Ν.4038/2012 ΦΕΚ 14τευχ.Α

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Ανάληψης Υποχρέωσης Όλες οι Υπηρεσίες του Οργανισμού
2 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Όλες οι Υπηρεσίες του Οργανισμού
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Tήρηση του συστήματος κατάρτισης του προϋπολογισμού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των δήμων. Όλες οι Υπηρεσίες του Οργανισμού
2 Σύνταξη σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες της Εκτελεστικής Επιτροπής αποτυπώνοντας τις ανάγκες του Οργανισμού.
3 Παρακολούθηση την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, επισήμανση τις αποκλίσεις μεταξύ προϋπολογιστικών και απολογιστικών μεγεθών, μεριμνά για την ερμηνεία τους και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες. Εισηγείται τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού με την εγγραφή νέων εσόδων και τη χορήγηση εκτάκτων, αναπληρωματικών και συμπληρωματικών πιστώσεων, σύμφωνα με τις εκάστοτε διαμορφούμενες ανάγκες των υπηρεσιών του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.
4 Τήρηση αρχείων των ετήσιων προϋπολογισμών εσόδων - εξόδων, των αναμορφώσεων τους και φύλαξη όλων των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων, καθώς και των ετήσιων απολογισμών εσόδων - εξόδων σύμφωνα με απολογιστικές καταστάσεις τις οποίες συντάσσει η Ταμιακή Υπηρεσία.
Επιμέλεια των διαδικασιών που αφορούν Αναλήψεις Υποχρεώσεων και εισήγηση κατά περίπτωση στο Διοικητικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την έγκριση των δαπανών.
Διάθεση των πιστώσεων για νόμιμες δαπάνες. Έλεγχο  για την ύπαρξη επαρκούς πίστωσης στον προϋπολογισμό.  Τηρηση των βιβλίων «Μητρώο Δεσμεύσεων» και «Αναλαμβανόμενων Υποχρεώσεων».
Π.Δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες"
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Όλες οι Διευθύνσεις του Οργανισμού

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.