Τήρηση αρχείου διοικητικών υπαλλήλων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Τήρηση αρχείου διοικητικών υπαλλήλων
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Γ' - Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ. ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σε ποιους παρέχεται Υπάλληλοι της Γ.Γ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 3528/2007
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 0
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Επικαιροποίηση υπηρεσιακών μεταβολών των διοικητικών υπαλλήλων της Γ.Γ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Μεταβολή υπηρεσιακής κατάστασης κάποιου υπαλλήλου πχ. διορισμός, μετάθεση, μετάταξη, παραίτηση, συνταξιοδότηση, διαφόρων ειδών άδειες, αλλαγή κατηγορίας, αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου κλπ.
2 Υποβολή αίτησης υπαλλήλου του αντίστοιχου αιτήματος προσκομίζοντας απαιτούμενους τίτλους σπουδών, προϋπηρεσία κλπ. στο Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού.
3 Ενημέρωση διοικητικώς με τις ανάλογες αποφάσεις και ηλεκτρονικώς με αποστολή emails του Τμήματος Γ΄ (Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υποστηρικτικών Εφαρμογών) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4 Ενημέρωση εν συνεχεία της βάσης δεδομένων του τμήματός μας όπου τηρούνται τα αρχεία των υπαλλήλων αυτών.
5 Επεξεργασία περαιτέρω των στοιχείων και βελτίωση παραμετροποίησης της βάσης για καλύτερη απόδοση αποτελεσμάτων.
6 Έλεγχος των στοιχείων αυτών.
7 Αποστολή στο Τμήμα Α΄ - Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού των Καταστάσεων των υπαλλήλων αυτών όπως ορίζει ο Ν. 3528/2007

(ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9-2-2007)

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.