Τακτικός Έλεγχος Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Τακτικός Έλεγχος Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Περιγραφή Υπηρεσίας

Με τον όρο  «έλεγχος»  νοείται κάθε είδους ενέργεια  που έχει ως στόχο τη διεκπεραίωση των διαδικασιών  για τον έλεγχο των εργοδοτών, αναφορικά με το αν οι τελευταίοι ανταποκρίνονται ορθά και νόμιμα στις υποχρεώσεις τους προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Αποτέλεσμα του ελέγχου μπορεί να είναι η σύνταξη διάφορων καταλογιστικών πράξεων.

Ο έλεγχος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διακρίνεται σε τυπικό, ουσιαστικό και επιτόπιο. Ουσιαστικός είναι ο τακτικός έλεγχος  που ερευνά την ορθότητα των εισφορών που αποδίδουν οι εργοδότες  με βάση τα στοιχεία απασχόλησης των εργαζόμενων που δηλώνονται στις ΑΠΔ  ή/και προκύπτουν από έναν επιτόπιο έλεγχο ή/και προσκομίζουν οι εργοδότες. Ο τακτικός ουσιαστικός έλεγχος πραγματοποιείται πάντοτε  αυτεπάγγελτα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, γίνεται σε χρόνο ορισμένο και σταθερό, είναι προγραμματισμένος και επαναλαμβάνεται.

Σχετιική Νομοθεσία

Ν.3232/2004[1] , ΑΝ 184651 [2] , Ν.2972/2001[3] , Ν.3996/2011[4] , Κανονισμός Ασφάλισης ΙΚΑ [5]

Τρόπος διεκπεραίωσης-Έντυπο που χρησιμοποιείται.

Ο τακτικός ουσιαστικός έλεγχος διεκπεραιώνεται κατά βάση με ηλεκτρονικό τρόπο. Η κατάθεση των στοιχείων που απαιτούνται από τον εργοδότη γίνεται με χειρόγραφο τρόπο, με την υποβολή γραπτής αίτησης όπου δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου.

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτείται παράβολο.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
2 Ατομικός Λογαριασμός Ασφ/σης Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
3 Εκθέσεις προηγούμενων ελέγχων είτε τακτικών, είτε επιτόπιων είτε έκτακτων μετά από καταγγελία Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
4 Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας Κατάθεση από Εργοδότη
5 Προγράμματα Ωρών Εργασίας Κατάθεση από Εργοδότη
6 Αναγγελία πρόσληψης Κατάθεση από Εργοδότη
7 Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης Κατάθεση από Εργοδότη
8 Εκκαθαριστικά μισθοδοσίας υπαλλήλων Κατάθεση από Εργοδότη

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Τρόπος διεκπ/σης/χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Προγραμματισμός τακτικού ουσιαστικού ελέγχου. Κανονισμός Ασφ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Προϊστάμενος Τμήματος/ελεγκτής υπάλληλος χειρωνακτικός 10 λεπτά
2 Αποστολή συστημένης πρόσκλησης στον εργοδότη για κατάθεση στοιχείων που απαιτούνται για τον έλεγχο. Διοικητική Πρακτική ελεγκτής υπάλληλος χειρωνακτικός 5 λεπτά
3 Προθεσμία 10 ημερών από παραλαβή πρόσκλησης για κατάθεση των δικαιολογητικών στοιχείων Διοικητική πρακτική ελεγκτής υπάλληλος 10 ημέρες
4 Διενέργεια του τακτικού ελέγχου είτε παρέλθει άπρακτη η προθεσμία είτε καταθέσει ο εργοδότης τα απαιτούμενα στοιχεία Διοικητική πρακτική ελεγκτής υπάλληλος ηλεκτρονικός Δεν μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος που απαιτείται.
5 Σύνταξη έκθεσης ελέγχου που περιλαμβάνει τι ακριβώς διαπιστώθηκε και σε ποια συμπεράσματα καταλήγει ο υπάλληλος Κανονισμός Α/σφ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ελεγκτής υπάλληλος ηλεκτρονικός 1-2 ημέρες
6 Αν το συμπέρασμα του ελέγχου είναι οτι πρέπει να υπάρξει νέα ασφάλιση ή μετατροπή ασφάλισης, εκδίδεται πράξη ασφαλιστικών εισφορών ΠΕΕ, ΠΕΠΕΕ ΠΕΑΠ Α.Ν. 1846/51, Ν.2972/01, Ν.3232/04, Ν.3996/11 ελεγκτής υπάλληλος ηλεκτρονικός 1-2 ώρες
7 Αν το συμπέρασμα του ελέγχου είναι ακύρωση ασφ/σης τότε εκδίδεται απόφαση ακύρωσης ασφάλισης. Α.Ν. 1846/51 ελεγκτής υπάλληλος ηλεκτρονικός 30 λεπτά
8 Τόσο οι πράξεις καταλογισμού εισφορών όσο και η απόφαση ακύρωσης ασφάλισης αποστέλλονται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στην εργοδότη και έτσι τελειώνει η διαδικασία του τακτικού ελέγχου Διοικητική Πρακτική ελεγκτής υπάλληλος χειρωνακτικός 10 λεπτά

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Ε.Υ.Π.Ε.Α. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.)