Τελωνισμός και Έκδοση Άδειας Εξόδου Εμπορευμάτων από Ελεύθερη Ζώνη Λιμένα

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Τελωνισμός και Έκδοση Άδειας Εξόδου Εμπορευμάτων από Ελεύθερη Ζώνη Λιμένα
Από ποιους παρέχεται Τελωνεία
Σε ποιους παρέχεται Εισαγωγικές Εταιρίες
Νομοθετικό πλαίσιο

Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5050543 ΕΞ 2010 και

Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5041331 ΕΞ 2013 Εγκύκλιοι Υπουργείου Οικονομικών
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 1
Κόστος σε ευρώ Ανάλογα με τον τελωνειακό δασμό και την αξία του εμπορεύματος

Περιγραφή Υπηρεσίας

Για την είσοδο εμπορευμάτων Τρίτων Χωρών στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας απαιτείται ο τελωνισμός τους από τα Τελωνεία τα οποία ελέγχουν τη νομιμότητα της εισαγωγής τους και εισπράτουν τους δασμούς που προβλέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία. Σε λιμάνια που λειτουργεί το καθεστώς της Ελεύθερης Ζώνης, μετά τους απαραίτητους ελέγχους το Τελωνείο επιτρέπει την έξοδο των εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη εκδίδοντας το αντίστοιχο τελωνειακό παραστατικό το οποίο συνοδεύεται από την Άδεια Εξόδου εμπορευμάτων που εκδίδουν οι Λογιστικές Αποθήκες οι οποίες λειτουργούν εντός της Ελεύθερης Ζώνης.

Σχετική Νομοθεσία

Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5050543 ΕΞ 2010

Υπουργείο Οικονομικών: Οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών (Import Control System - ICS) και για τις νέες τελωνειακές διαδικασίες που ισχύουν από 1-1-2011 κατά την είσοδο εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, για σκοπούς ασφάλειας και προστασίαςΑρ. Πρωτ.: Δ19Α 5041331 ΕΞ 2013 Υπουργείο Οικονομικών: Οδηγίες για την υποβολή και διαχείριση των παραστατικών του Υποσυστήματος Δηλωτικών, με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος Τελωνείων ICISnet

Τρόπος διεκπεραίωσης

Όταν το πλοίο φτάσει στο λιμένα Θεσ/νίκης υποβάλλει ηλεκτρονικά προς το Τελωνείο τη γνωστοποίηση άφιξης του πλοίου και λαμβάνει αντίστοιχα από το Τελωνείο την αποδοχή γνωστοποίησης άφιξης. Στη συνέχεια η Ναυτιλιακή Εταιρία υποβάλλει Δηλωτικό στον ΟΛΘ για όλο το φορτίο και κατόπιν εκφορτώνονται τα εμπορευματοκιβώτια που έχουν προορισμό τη Θεσ/νίκη σε Λογιστική Αποθήκη εντός της Ελεύθερης Ζώνης του λιμένα. Η Λογιστική Αποθήκη καταχωρεί στο σύστημα και χρεώνεται τις ποσότητες των εμπορευματοκιβωτίων λαμβάνοντας έναν αριθμό καταχώρησης, ενώ ενημερώνεται αυτόματα το Τελωνείο το οποίο προβαίνει σε διενέργεια ανάλυσης κινδύνου. Αν υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα τότε διενεργείται φυσικός έλεγχος των εμπορευμάτων διαφορετικά γίνεται έλεγχος εγγράφων, σε κάθε περίπτωση στη συνέχεια εκδίδεται τελωνειακό παραστατικό. Με την παραλαβή του τελωνειακού παραστατικού η Λογιστική Αποθήκη προχωρά στην έκδοση Άδειας Εξόδου των εμπορευμάτων με αυτόματη πίστωση των ποσοτήτων τους στο σύστημα. Το Τελωνείο παρακολουθεί την πίστωση των ποσοτήτων των εμπορευμάτων που εξέρχονται της Ελεύθερης Ζώνης του λιμένα Θεσ/νίκης μέχρι την εξόφληση τους.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Τελωνειακό Παραστατικό που εκδίδεται από το Τελωνείο

Άδεια Εξόδου εμπορευμάτων που εκδίδεται από τη Λογιστική Αποθήκη

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται

Δασμός που καταβάλλεται στο Τελωνείο

Λιμενικά Τέλη που καταβάλλονται στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Δηλωτικό Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αριθμός Καταχώρησης Λογιστικής Αποθήκης Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Διατακτική Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Τιμολόγιο Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Packing List Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Φορτωτική Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Απόδειξη πληρωμής Λιμενικών Τελών Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Τελωνειακό Παραστατικό Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Άδεια Εξόδου από την Ελεύθερη Ζώνη Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Με την άφιξη του πλοίου στο λιμένα Θεσ/νίκης, η Ναυτιλιακή Εταιρία υποβάλλει ηλεκτρονικά προς το Τελωνείο τη γνωστοποίηση άφιξης του πλοίου Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5050543 ΕΞ 2010 και

Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5041331 ΕΞ 2013

Ναυτιλιακή Εταιρία
2 Το Τελωνείο στέλνει προς τη Ναυτιλιακή Εταιρία ηλεκτρονικό μήνυμα για την αποδοχή γνωστοποίησης άφιξης Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5050543 ΕΞ 2010 και

Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5041331 ΕΞ 2013

Τελωνείο
3 Η Ναυτιλιακή Εταιρία υποβάλλει Δηλωτικό στον ΟΛΘ για το φορτίο Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5050543 ΕΞ 2010 και

Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5041331 ΕΞ 2013

Ναυτιλιακή Εταιρία
4 Η Ναυτιλιακή Εταιρία εκφορτώνει τα εμπορευματοκιβώτια που έχουν προορισμό τη Θεσ/νίκη σε Λογιστική Αποθήκη εντός της Ελεύθερης Ζώνης του λιμένα Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5050543 ΕΞ 2010 και

Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5041331 ΕΞ 2013

Ναυτιλιακή Εταιρία
5 Η Λογιστική Αποθήκη καταχωρεί στο σύστημα και χρεώνεται τις ποσότητες των εμπορευματοκιβωτίων λαμβάνοντας έναν αριθμό καταχώρησης Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5050543 ΕΞ 2010 και

Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5041331 ΕΞ 2013

Λογιστική Αποθήκη
6 Το Τελωνείο ενημερώνεται από το σύστημα για τις κινήσεις και προβαίνει σε διενέργεια ανάλυσης κινδύνου. Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5050543 ΕΞ 2010 και

Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5041331 ΕΞ 2013

Τελωνείο
Αν υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα τότε διενεργείται φυσικός έλεγχος των εμπορευμάτων Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5050543 ΕΞ 2010 και

Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5041331 ΕΞ 2013

Τελωνείο
Αν υπάρχει μεσαία ή χαμηλή επικινδυνότητα γίνεται έλεγχος εγγράφων Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5050543 ΕΞ 2010 και

Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5041331 ΕΞ 2013

Τελωνείο
7 Το Τελωνείο εκδίδει τελωνειακό παραστατικό Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5050543 ΕΞ 2010 και

Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5041331 ΕΞ 2013

Τελωνείο
8 Με την παραλαβή του τελωνειακού παραστατικού η Λογιστική Αποθήκη προχωρά στην έκδοση Άδειας Εξόδου των εμπορευμάτων με αυτόματη πίστωση των ποσοτήτων τους στο σύστημα Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5050543 ΕΞ 2010 και

Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5041331 ΕΞ 2013

Λογιστική Αποθήκη
9 Το Τελωνείο παρακολουθεί την πίστωση των ποσοτήτων των εμπορευμάτων που εξέρχονται της Ελεύθερης Ζώνης του λιμένα Θεσ/νίκης μέχρι την εξόφληση τους Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5050543 ΕΞ 2010 και

Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5041331 ΕΞ 2013

Τελωνείο

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, εκτελωνιστές, ναυτιλιακά γραφεία, λογιστικές αποθήκες, μεταφορικές εταιρείες