Τελωνισμός οχήματος

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Τελωνισμός οχήματος
Από ποιους παρέχεται Τελωνεία
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.2960/2001-Τελωνειακός Κώδικας
Κόστος σε ευρώ ανάλογα με τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ο τελωνισμός οχήματος είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Τελωνειακή Υπηρεσία και εφαρμόζεται κατά την αποστολή από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την εισαγωγή από τρίτες χώρες οχημάτων στη Ελλάδα προκειμένου να ελεγχθούν, να τελωνιστούν, να πληρωθούν οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις και στην συνέχεια να αποκτήσουν το πιστοποιητικό ταξινόμησης προκειμένου να το καταθέσουν στην Διεύθυνση Μεταφορών για να παραλάβουν την άδεια κυκλοφορίας.και τις πινακίδες .

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο πολίτης ή ο εκπρόσωπός του συγκεντρώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον τελωνισμό ενός οχήματος και στην συνέχεια συμπληρώνει την Δ.Ε.Φ.Κ.ή Ε.Δ.Ε. μέσω του πληροφοριακού συστήματος icisnet που παρέχει η Γ.Γ.Π.Σ και την υποβάλλει ηλεκτρονικά στο αρμόδιο Τελωνείο.Επόμενο βήμα είναι ότι ο συναλλασσόμενος απευθύνεται στον προϊστάμενο ο οποίος αποδέχεται την ΔΕΦΚ ή το ΕΔΕ και ορίζει ελεγκτή να κάνει φυσικό έλεγχο του οχήματος προκειμένου να συντάξει επαληθευτικό δελτίο, να κάνει έλεγχο των δικαιολογητικών και στην συνέχεια να αποστείλει αντίγραφα αυτών στην Διεύθυνση Αξιών Θεσ/κης να του προσδιορίσουν την φορολογητέα αξία του ανωτέρω οχήματος ως αρμόδια. Η Δ/νση Αξιών Θεσ/κης προσδιορίζει την αξία και την αποστέλλει στο αρμόδιο τελωνείο την οποία την παραλαμβάνει ο ελεγκτής και υπολογίζει τις ανάλογες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Ο συναλλασσόμενος καταβάλει το ποσό που του έχει υπολογίσει ο ελεγκτής και απευθύνεται στο αρμόδιο υπάλληλο για να του εκδώσει το πιστοποιητικό ταξινόμησης το οποίο το παραλαμβάνει για να απευθυνθεί στη συνέχεια στη Δ/νση Μεταφορών.

Έντυπο που χρησιμοποιείται: Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης( Δ.Ε.Φ.Κ.) - Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο (Ε.Δ.Ε.)

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Δήλωση άφιξης Οχήματος(Δ.Α.Ο.) κατάθεση από τον αιτούντα
2 Τιμολόγιο ή ιδιωτικό συμφωνητικό κατάθεση από τον αιτούντα
3 Τίτλος κυριότητας και άδεια κυκλοφορίας για τα μεταχειρισμένα κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Σύνταξη και υποβολή Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) ή Ε.Δ.Ε. Ν.2960/2001-Τελωνειακός Κώδικας Πολίτης 15 λεπτά
2 Αποδοχή Δ.Ε.Φ.Κ. ή Ε.Δ.Ε. και ορισμό ελεγκτή για φυσικό έλεγχο του οχήματος και έλεγχο των δικαιολογητικών Ν.2960/2001-Τελωνειακός Κώδικας τελωνειακός υπάλληλος 15 λεπτά
3 Φυσικός έλεγχος του οχήματος , σύνταξη επαληθευτικού δελτίου και αποστολή δικαιολογητικών (ΔΕΦΚ-ΕΔΕ & συνημμένα έγγραφα ) στη ΔΙ.Π.Α.Ε.Θ. για προσδιορισμό αξίας του οχήματος Δ.5032319/09

Δ.5043421-13

τελωνειακός υπάλληλος 2 ημέρες
4 Προσδιορισμό και αποστολή της αξίας του οχήματος από την ΔΙ.Π.Α.Ε.Θ. στο αρμόδιο Τελωνείο για προσδιορισμό των αναλογουσών επιβαρύνσεων Δ.5032319/09

Δ.5043421-13

τελωνειακός υπάλληλος 3 ημέρες
5 Παραλαβή της αξίας του οχήματος από το αρμόδιο τελωνείο και υπολογισμό των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων Ν.2960/2001-Τελωνειακός Κώδικας τελωνειακός υπάλληλος 10 λεπτά
6 Καταβολή των επιβαρύνσεων από τον πολίτη Ν.2960/2001-Τελωνειακός Κώδικας πολίτης 2 λεπτά
7 Έκδοση του πιστοποιητικού ταξινόμησης οχήματος Ν.2960/2001-Τελωνειακός Κώδικας τελωνειακός υπάλληλος 1 λεπτό
8 Παραλαβή του πιστοποιητικού ταξινόμησης Ν.2960/2001-Τελωνειακός Κώδικας πολίτης

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Διεύθυνση Προσδιορισμού Αξίας Εμπορευμάτων Θεσσαλονίκης.(ΔΙ.Π.Α.Ε.Θ)

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.