Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας Φορέων (ΥΠΠΕΘ)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας Φορέων (ΥΠΠΕΘ)
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας Φορέων (ΥΠΠΕΘ)
Σε ποιους παρέχεται Προσωπικό Εποπτευόμενων Φορέων (ΥΠ.Π.Ε.Θ)
Νομοθετικό πλαίσιο

Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Π.Δ.114/2014 (ΦΕΚ 181 /τ.Α’/29.08.2014)
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Το Τμήμα Γ΄ Διοικητικής Εποπτείας Φορέων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως προσωπικού των Εποπτευόμενων Φορέων των ως άνω υπηρεσιών β) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Σχετική Νομοθεσία

Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/τ.Α’/29.08.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Ν. 4310/14 (ΦΕΚ 258/τ.Α’/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».

Ν. 4386/16 (ΦΕΚ 83/τ.Α’/11.05.2016) « Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφα ή και ηλεκτρονικά.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτούνται.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Οι Φορείς που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος, υποβάλλουν αιτήματα για το σύνολο του προσωπικού τους ή για μεμονωμένο υπάλληλο, είτε ηλεκτρονικά, είτε χειρόγραφα, τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της διοικητικής πράξης.
2 Αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στους Φορείς για ενημέρωσή τους σχετικά με διάφορα υπηρεσιακά θέματα.

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Παραλαβή ηλεκτρονικών ή σε έντυπη μορφή των αιτημάτων /στοιχείων των φορέων (πχ Αποφάσεις Κ.Υ.Α Απόσπασης, Μετάταξης κτλ.)  Άρθρο 20, παρ 5 του Π.Δ. 114/2014  Τμήμα Πρωτοκόλλου και Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας 
2 Έκδοση ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου υπηρεσίας  Τμήμα Πρωτοκόλλου και Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας
3 Παραλαβή τους από τον Προϊστάμενο του τμήματος Προϊστάμενος τμήματος Αυθημερόν
4 Χρέωση υπόθεσης σε υπάλληλο Έλεγχος στοιχείων και σχετική επικοινωνία με τον φορέα ή τον ενδιαφερόμενο για επικαιροποίηση στοιχείων ή ελλείψεων Υπάλληλος Ανάλογος της υπόθεσης
5 Χειρισμός υπόθεσης και ολοκλήρωσή της Υπάλληλος
6 Έλεγχος και έγκριση Προϊσταμένου Τμήματος (ή ενδεχομένως του Δντη-Γεν. Δνσης- Γεν. Γραμματέα-Υπουργού) Ακριβή αντίγραφα Προϊστάμενος τμήματος
7 Ψηφιακή υπογραφή Διεκπεραίωση Τμήμα Πρωτοκόλλου και Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας
8
9

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Άλλα Υπουργεία ανάλογα με την διοικητική πράξη (Κ.Υ.Α, ΠΥΣ, Κοινοβουλευτικός Έλεγχος).

Εποπτευόμενοι Ερευνητικοί Φορείς

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Ε.Α.Α.
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ε.Ι.Ε.
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ε.Κ.Ε.Τ.Α.
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" (ΕΚΕΦΕ "Δ" )
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / Ε.Κ.Κ.Ε.
Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ / Ε.Ι.Π.
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών / ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ" / Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμιγκ
Ελληνικό Ίδρυμα Βασικής Βιολογικής Έρευνας "Αλέξανδρος Φλέμιγκ" / Ε.Ι.Β.Β.Ε. Α. Φλέμιγκ
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ι.Τ.Ε.

Εποπτευόμενοι Τεχνολογικοί Φορείς

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας / Ε.Ε.Α.Ε.

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ A.E.)

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας (ΚΔΕΜΤ-ΝΟΗΣΙΣ)