Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τα Τμήματα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων των Π.Ε. είναι αρμόδια ιδίως για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης, λειτουργίας, ελέγχου, μελετών και όλων των σχετικών διοικητικών και τεχνικών θεμάτων και ζητημάτων που αφορούν θέματα ανάπτυξης, ενέργειας, φυσικών πόρων, επενδύσεων και προστασίας περιβάλλοντος.


Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων ασκούν σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης και εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και δια βίου μάθησης οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες αδειοδοτούνται από το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Διευθύνσης Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, περιλαμβάνουν σύμφωνα με το Ν.3982/2011 τις παρακάτω κατηγορίες:

Βιομηχανίες − Βιοτεχνίες: Είναι η τεχνοοικονομικές μονάδες που με μηχανικά, χημικά ή άλλα μέσα διαφοροποιούν τη μορφή ή την ιδιότητα πρώτων υλών ή προϊόντων, προκειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών: Είναι οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που παρέχουν υπηρεσίες προς τρίτους χωρίς μεταποίηση προϊόντων. Αυτές οι εγκαταστάσεις, προσδιορίζονται επακριβώς στην Υ.Α. οικ. 2219/146/Φ.15 (Φ.Ε.Κ. 584 Β'/02-03-2012) "Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17−40 του ν 3982/11"

Αποθήκες: Είναι αποθηκευτικοί χώροι, στεγασμένοι ή μη, που βρίσκονται εκτός εργοστασιακών χώρων και διαθέτουν μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία τους, καθώς και οι εγκαταστάσεις που αφορούν μία από τις πιο κάτω χρήσεις:

α) Αποθήκευση και συσκευασία ή ανασυσκευασία υλικών με χρήση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς παραγωγή νέου προϊόντος.

β) Αποθήκευση εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών.

γ) Κατάψυξη ή συντήρηση ευπαθών προϊόντων.

δ) Αποθήκευση υγρών ή αερίων καυσίμων και βιομηχανικών ή ιατρικών αερίων.

ε) Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους.   

Διαδικασία Αδειοδότησης

   Η διαδικασία αδειοδότησης των παραπάνω δραστηριοτήτων, περιγράφεται στην Υ.Α οικ. 483/35/φ.15/2012, "Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση", (ΦΕΚ 158Β/2012) και συνοψίζεται στα παρακάτω βήματα:   

Βήματα διαδικασίας Παρατηρήσεις
1 Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου, το οποίο πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής. Παρέχεται από την υπηρεσία μας.
2 Κατάθεση του ερωτηματολογίου σε δύο αντίγραφα Επέχει θέση αίτησης
3 Απάντηση από την υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών σχετικά με τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά
4 Συγκέντρωση των δικαιολογητικών από τον αιτούντα και κατάθεση του φακέλου στην υπηρεσία
5 Εξέταση του φακέλου και προσδιορισμός των ελλείψεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, εκδίδεται η αντίστοιχη άδεια
6 Διενέργεια αυτοψίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο για τον έλεγχο τήρησης των όρων λειτουργίας και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Σχετική Νομοθεσία

Α. Βιομηχανική Νομοθεσία:

Β. Περιβαλλοντική Νομοθεσία: