Τμήμα μισθοδοσίας (ΟΠΑΝΔΑ)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  Τμήμα Μισθοδοσίας

Μεριμνά για τον καθορισμό των αμοιβών του προσωπικού με βάση τις παρούσες κάθε φορά διατάξεις.

Διεύθυνση Διοικητικού Περιγραφή λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου

Ειδικότερα

 • Προβαίνει στην ηλεκτρονική καταχώρηση των μεταβολών του μονίμου προσωπικού , του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και του προσωπικού ειδικών κατηγοριών που σχετίζονται με τη μισθοδοσία τους. --Επιμελείται της έκδοσης μισθοδοτικών καταστάσεων κάθε μορφής (τακτική μισθοδοσία, υπερωριακή απασχόληση κλπ) οι οποίες αφού θεωρηθούν και υπογραφούν από τους αρμοδίους προϊσταμένους, διαβιβάζονται έγκαιρα στο αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Οικονομικού για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων. --Συντάσσει καταστάσεις απόδοσης κρατήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία, φροντίζει για τη σύνταξη των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων στο ΙΚΑ και άλλα ασφαλιστικά ταμεία, επιμελείται της παραλαβής των δελτίων ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και της παράδοσής τους σε αυτούς. Επίσης συμπληρώνει ηλεκτρονικά τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν το Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης υπαλλήλων προς συνταξιοδότηση.
 • Τηρεί καρτέλες ετήσιας μισθοδοσίας για τη φορολογική ενημερότητα όλου του προσωπικού. --
 • Επιμελείται της έκδοσης βεβαιώσεων αποδοχών του προσωπικού για τις δηλώσεις εφορίας εισοδήματος καθώς και ανάλογες βεβαιώσεις για συνταξιοδότηση, λήψη δανείου κλπ. -
 • Επιμελείται της αποζημίωσης του Προέδρου, Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. --Επιμελείται της έκδοσης καταστάσεων που αφορούν εφάπαξ αποζημιώσεις βοηθήματα συνταξιοδότησης κλπ. προκειμένου να αποδοθούν στον οργανισμό οι ανάλογες επιχορηγήσεις από το Υπ.Εσωτ. ή άλλα Υπουργεία. --Καταρτίζει τον προϋπολογισμό των κωδικών που αφορούν στις αμοιβές και έξοδα προσωπικού όλων των κατηγοριών καθώς και στην αποζημίωση του Πρ. Αντιπρ. Και των μελών του Δ.Σ. σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Οικονομικού.

Επίσης πραγματοποιεί

 1. Έκδοση και αποστολή στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) μισθοδοτικών καταστάσεων υπαλλήλων (μονίμων και αορίστου χρόνου) (τακτική μισθοδοσία, υπερωριακή απασχόληση)
 2. Έκδοση βεβαιώσεων του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών όλου προσωπικού (Μόνιμοι, ΙΔΑΧ, Αιρετοί)
 3. Συμπλήρωση και αποστολή ασφαλιστικών στοιχείων στην ΑΠΔ(Αναλυτική Περιοδική Δήλωση)
 4. Αποστολή αρχείου κατάστασης προσωπικού (Ε4) στο πληροφοριακό σύστημα απογραφής «ΕΡΓΑΝΗ» (1 φορά το έτος).
 5. Μεταβολή της ηλεκτρονικής καταχώρησης υπηρετούντων υπαλλήλων στα κατά τόπους υποκαταστήματα ΙΚΑ σύμφωνα με τη διεύθυνση εργασίας τους.(όποτε γίνει μετακίνηση υπαλλήλου σε διαφορετικό χώρο εργασίας).
 6. Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων που αφορούν στη καταβολή αναδρομικών ποσών είτε σε μόνιμους είτε σε ΙΔΑΧ ή ΙΔΑΧ με δικαστικές αποφάσεις υπαλλήλους .

Νόμοι που αφορούν το τμήμα: Ν. 4354/2015 (Μισθολόγιο Δημοσίων Υπαλληλων)