Τρίμηνη Άδεια με Αποδοχές για Ανατροφή 3ου Τέκνου και Άνω

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Τρίμηνη Άδεια με Αποδοχές για Ανατροφή 3ου Τέκνου και Άνω
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Υπαλλήλους Περιφέρειας
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0
Σημειώσεις

Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 53 του ΥΚ, , η προβλεπόµενη άδεια χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας δύο (2) ετών χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι ετών. ∆ιάστηµα τριών µηνών της άδειας αυτής χορηγείται πλέον µε πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και άνω. Σηµειώνεται ότι η άδεια αυτή (συµπεριλαµβανοµένου και του τριµήνου µε πλήρεις αποδοχές) χορηγείται άπαξ στη σταδιοδροµία του υπαλλήλου και όχι για κάθε τέκνο ξεχωριστά. Το τρίµηνο µε πλήρεις αποδοχές δεν δύναται να το λάβει ο υπάλληλος που ήδη έχει εξαντλήσει το σύνολο της 24µηνης άδειας άνευ αποδοχών σε προγενέστερο χρόνο. Επισηµαίνεται ότι το σύνολο της εν λόγω άδειας άνευ αποδοχών, συµπεριλαµβανοµένων πλέον και των τριών µηνών µε πλήρεις αποδοχές, δύναται να χορηγηθεί τόσο συνεχόµενα όσο και τµηµατικά. Ωστόσο, στην περίπτωση της τµηµατικής χορήγησης και προκειµένου να αποτραπούν τυχόν καταχρηστικές συµπεριφορές, καθώς και να διασφαλιστεί ο σκοπός για τον οποίο θεσπίστηκε η εν λόγω άδεια, που δεν είναι άλλος από την αποτελεσµατική ανατροφή του τέκνου, η συγκεκριµένη άδεια δεν θα πρέπει να χορηγείται για διάστηµα µικρότερο του ενός µηνός. Εάν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, στην περίπτωση γέννησης τρίτου τέκνου και άνω, οι τρεις µήνες µε πλήρεις αποδοχές, χορηγούνται εναλλακτικά είτε µόνο στον ένα γονέα υπάλληλο, ή και στους δύο από κοινού µε κατανοµή του τριµήνου µεταξύ τους βάσει κοινής δήλωσης που καταθέτουν στην υπηρεσία τους, ποτέ όµως ταυτόχρονα για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω τρεις µήνες µε αποδοχές αποτελούν χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας για όλα τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης, σε αντίθεση µε τους λοιπούς µήνες της 24µηνης άδειας που είναι άνευ αποδοχών.

Πηγή: παρ.7 της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29-05-2008 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Χορήγηση αδειών σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση 3/μηνης άδειας με αποδοχές για ανατροφή 3ου τέκνου και άνω.

Σχετική Νομοθεσία

1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 53  και της παρ. 1 του άρθρου 51 του  Ν.3528/2007 «Κύρωση  του  Κώδικα Κατάστασης    Δημοσίων  Πολιτικών Διοικητικών  Υπαλλήλων  και Υπαλλήλων  Ν.Π.Δ.Δ.».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 46/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»(ΦΕΚ 239/Α’/27-12-2010, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.271/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.877/21-03-2012 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» ΦΕΚ 939/Β/27-03-2012).

4. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14-05-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης «Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα» , παρ.IV «Διευκολύνσεις Υπαλλήλων με Οικογενειακές Υποχρεώσεις».

5.Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29-05-2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Χορήγηση αδειών σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», παρ.7 «Χορήγηση της τρίμηνης άδειας με αποδοχές για ανατροφή τρίτου τέκνου και άνω».

6. Την αριθμ.97800/3216/08-10-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί διορισμού Εκτελεστικού Γραμματέα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1431/τ.Γ΄/22-10-2014).

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφα.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτούνται.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Έντυπο αίτησης άδειας Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Υπηρεσιακή Βεβαίωση / Κοινή Δήλωση (Απαιτείται σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι, προκειμένου να διαπιστωθεί / καθοριστεί ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση) Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ο ή η υπάλληλος υποβάλλει στο Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά. (αρθρ. 53) Ν.3528/2007

(αρθρ.6 παρ.2) Ν.4210/2013

Ενδιαφερόμενος υπάλληλος 1 ημέρα
2 Η αίτηση πρωτοκολλείται από το Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού και χρεώνεται στον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας Τμήμα Γραμματείας 1 ημέρα
3 Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας ελέγχει, σύμφωνα με τα συνημμένα δικαιολογητικά, εάν ο εν λόγω υπάλληλος πληρεί τις προϋποθέσεις χορήγησης του 3/μήνου ή μέρος αυτού και έπειτα εκδίδει την σχετική απόφαση (αρθρ.53) Ν.3528/2007,

(αρθρ.6 παρ.1) Ν.4210/2013,

(αρθρ.13) Π.Δ 46/2010,

Υπάλληλος Τμήματος Προσωπικού &Μισθοδοσίας 1 ημέρα
4 Η απόφαση με τα σχετικά δικαιολογητικά αποστέλλεται στον Εκτελεστικό Γραμματέα για υπογραφή (αρθρ. 242) Ν.3852/2010 Εκτελεστικός Γραμματέας 1 ημέρα
5 Μετά την υπογραφή της απόφασης, ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας, ενημερώνει το ηλεκτρονικό αρχείο αδειών και εκδίδει αντίγραφα αυτής, προκειμένου η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο και στη Διεύθυνση όπου υπηρετεί. Υπάλληλος Τμήματος Προσωπικού &Μισθοδοσίας 1 ημέρα
6 Το Τμήμα Γραμματείας κοινοποιεί την απόφαση στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο και στη Διεύθυνση όπου υπηρετεί. Υπάλληλος Τμήματος Γραμματείας 1 ημέρα