Τροποποίηση Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου προγράμματος ενταγμένου σε επενδυτικό νόμο

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Τροποποίηση Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου προγράμματος ενταγμένου σε επενδυτικό νόμο
Από ποιους παρέχεται Περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Επιχειρήσεις
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 1/3 της αξίας του παραβόλου της αίτησης υπαγωγής

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εφόσον κατά την υλοποίηση ενός επενδυτικού προγράμματος απαιτηθούν τροποποιήσεις στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης,σε σχέση με αυτό που περιγράφεται στην απόφαση υπαγωγής στον (αντίστοιχο) επενδυτικό νόμο, υποβάλλεται σχετικό Αίτημα Τροποποίησης κατά τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Για την εξέταση του αιτήματος απαιτείται παράβολο αξίας ίσης με το 1/3 του παραβόλου της αίτησης υπαγωγής.
  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Τα παρακάτω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Προβλέπεται, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί και δεν εφαρμόζεται ακόμη η ηλεκτρονική υποβολή και εξέταση του αιτήματος μέσω του ΠΣΚΕ

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αιτηση Κατάθεση από αιτούντα
2 Παράβολο Κατάθεση από αιτούντα
3 Εκθεση τεκμηρίωσης Κατάθεση από αιτούντα
4 Πινακες ανάλυσης κόστους Κατάθεση από αιτούντα
5 Στοιχεία τεκμηρίωσης των όσων αναφέρονται στην έκθεση τεκμηρίωσης (π.χ. στοιχεία κλάδου, στοιχεία διασφάλισης της προμήθειας α' υλών ή της διάθεσης του προϊοντος) Κατάθεση από αιτούντα
6 Πίνακες Βιωσιμότητας και Υπολογισμού Βαθμολογίας (εφόσον οι αλλαγές στο φυσικό/οικονομικό αντικείμενο επιφέρουν αλλαγές στη βιωσιμότητα ή τη βαθμολογία) Κατάθεση από αιτούντα
7 (Προ-) τιμολόγια και prospectus - ιδίως για τεκμηρίωση νέου εξοπλισμού Κατάθεση από αιτούντα
8 Τυχον εκθέσεις ελέγχου για αντικείμενο που έχει ήδη ελεγχθεί/πιστοποιηθεί Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
9 Αδειες (π.χ. εφόσον προκύπτει αλλαγή στη δυναμικότητα) Κατάθεση από αιτούντα
10 Αλλα δικαιολογητικά (κατά περίπτωση) Κατάθεση από αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ο Φορεας της επένδυσης υποβάλλει το αίτημά του, που περιλαμβάνει την απαραίτητη τεκμηρίωση και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά
2 Το αίτημα αξιολογείται και η ΔΙΑΠ εισηγείται στον Περιφερειάρχη για την έκδοση απόφασης τροποποίησης
3 Ο Περιφερειάρχης εκδίδει απόφαση τροποποίησης (η οποία αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
4 Εφοσον το αίτημα οδηγεί σε τροποποίηση του εγκεκριμένου προύπολογισμού, της επιχορήγησης ή της φύσης του προγράμματος, περίληψη της απόφασης τροποποίησης αποστέλεται στο ΦΕΚ για δημοσίευση

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

-

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

-