Υπαγωγή Επενδύσεων στον Επενδυτικό Νόμο Ν. 3908/11

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Υπαγωγή Επενδύσεων στον Επενδυτικό Νόμο Ν. 3908/11
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Επιχειρήσεις
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ Βλ. παράβολο

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου προκειμένου μια επιχείρηση να λάβει ενίσχυση για να υλοποιήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα.

Σχετική Νομοθεσία

  1. N.3908/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Ν.4146/2013
  3. Π.Δ.33/2011
  4. Π.Δ.35/2011
  5. Π.Δ.35/2014

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ολες οι διαδικασίες εκτελούνται με χρήση του ΠΣΚΕ (http://www.ependyseis.gr/mis). Η πρόσβαση γίνεται με Internet Explorer.

Απαιτείται όμως η υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών στον αρμόδιο φορέα υποδοχής (Περιφέρεια).

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Υποβάλλεται με την αίτηση παράβολο 0,8 ως 1 τοις χιλίοις του προϋπολογισμού του επενδυτικού προγράμματος

  • Στις εφορίες
  • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)
2 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)
3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΗΣ

ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ,

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΛΠ)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)
4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)
5 ΤΙΤΛΟΙ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ/ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)
6 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)
7 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)
8 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΧΡΗΣΗ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)
9 ΕΓΚΡΙΣΗ & ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ (ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΧΡΗΣΗ)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)
10 ΑΔΕΙΕΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΛΠ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)
11 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)
12 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ/PROSPECTUS ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)
13 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)
14 ΔΙΚΑΙΟΛΟΤΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΤΛΟΙ
ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΚΛΠ)
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)
15 ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 1. Έλεγχος Πληρότητας και σε περίπτωση μη πληρότητας διαδικασία συμπλήρωσης φακέλου

- Συμπλήρωση Checklist, Χρήση του ΠΣΚΕ για παραλαβή του φακέλου

- Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν επαρκούν ζητούνται μέσω του συστήματος ΠΣΚΕ

συμπληρωματικά δικαιολογητικά τα οποία επίσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

2 2. Έλεγχος Νομιμότητας

 Συμφωνία περιεχομένου έντυπου φακέλου με  όσα υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά

 Έλεγχος νομιμότητας δικαιολογητικών (π.χ. δυνατότητα κάλυψης ίδιας συμμετοχής, όροι δανείου)

 Γνωμοδοτήσεις από άλλους φορείς

 Συμπλήρωση σχετικού checklist στο ΠΣΚΕ

 Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν επαρκούν ζητούνται μέσω του συστήματος ΠΣΚΕ συμπληρωματικά δικαιολογητικά τα οποία επίσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Παραλαμβάνονται από το ΓΕΕ και προωθούνται στο Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής

Ανάπτυξης

 Εφόσον δεν υπάρχουν προβλήματα νομιμότητας, ακολουθούνται τα επόμενα βήματα

αλλιώς γνωστοποιείται στον φορέα της επένδυσης η μη δυνατότητα αξιολόγησης (βήμα

3 και μετά).

 Υπάρχει δυνατότητα ένστασης εντός 10 ημερών κατά του αρνητικού αποτελέσματος.

3 3. Αξιολόγηση από εξωτερικούς αξιολογητές Μέλη του μητρώου αξιολογητών

 Κληρώνονται από το ΠΣΚΕ 2 αξιολογητές και γίνεται αξιολόγηση με βάση τα όσα

έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά.

 Σε περίπτωση που απαιτούνται διευκρινήσεις αυτές ζητούνται και απαντιούνται μέσω

του ΠΣΚΕ

 Σε περίπτωση μεγάλων αποκλίσεων μεταξύ των 2 αξιολογήσεων είτε στη βαθμολογία

είτε στον προϋπολογισμό, η πρόταση αξιολογείται και από 3ο αξιολογητή

4 4. Συγκερασμός

Η διαδικασία του συγκερασμού περιλαμβάνει: οριστική άποψη για θέματα που διίστανται οι

απόψεις των αξιολογητών (π.χ. αν μια προτεινόμενη δαπάνη συμβάλλει ή όχι στην προστασία του περιβάλλοντος, αν το παραγόμενο προϊον ή η χρησιμοποιούμενη μέθοδος έχουν στοιχεία καινοτομίας)

Η όλη διαδικασία γίνεται μέσω του ΠΣΚΕ

5 5. Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης

Συντάσσεται 2 φορές το χρόνο και απεικονίζει τις επενδύσεις με φθίνουσα βαθμολογία. Ο

πίνακας αυτός κοινοποιείται στους φορείς. Εφόσον δεν υπάρχουν ενστάσεις εντός 10 ημερών

καταρτίζεται ο οριστικός πίνακας κατάταξης.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων σ’ αυτή τη φάση, η διαδικασία από το 3 και μετά

επαναλαμβάνεται.

6 6. Οριστικός Πίνακας Κατάταξης

Προκειμένου να καταρτιστεί και να οριστικοποιηθεί ο οριστικός πίνακας κατάρτισης απαιτείται η

ύπαρξη διαθεσίμων πόρων στο ΠΔΕ.

Η συμπλήρωση γίνεται αυτόματα από το ΠΣΚΕ

7 7. Έκδοση απόφασης Υπαγωγής

Μέσα από το σύστημα εκδίδεται προσυμπληρωμένο σχέδιο απόφασης για κάθε επένδυση το

οποίο προσαρμόζεται από την υπηρεσία. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, το τελικό κείμενο

υποβάλλεται στο ΠΣΚΕ. Περίληψη της απόφασης δημοσιεύεται σε ΦΕΚ

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Διεύθυνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας.