Υπαγωγή Επενδύσεων στον Επενδυτικό Νόμο Ν. 4399/16

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Υπαγωγή Επενδύσεων στον Επενδυτικό Νόμο Ν. 4399/16
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Επιχειρήσεις
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ Βλ. παράβολο

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου προκειμένου μια επιχείρηση να λάβει ενίσχυση για να υλοποιήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα.

Σχετική Νομοθεσία

  1. N.4399/2016
  2. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Το σύνολο της νομοθεσίας είναι διαθέσιμο και ενημερωμένο στο https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/nomothesia.htm

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ολες οι διαδικασίες εκτελούνται με χρήση του ΠΣΚΕ (http://www.ependyseis.gr/mis). Η πρόσβαση γίνεται με Internet Explorer.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβάλλονται από τον αιτούντα στο ΠΣΚΕ σε ηλεκτρονική μορφή.

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Υποβάλλεται με την αίτηση παράβολο 0,5 τοις χιλίοις του προϋπολογισμού του επενδυτικού προγράμματος

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 ΑΙΤΗΣΗ
2 ΠΑΡΑΒΟΛΟ
3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΗΣ

ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ,

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΛΠ)

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
5 ΤΙΤΛΟΙ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ/ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΑ

6 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

7 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

8 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΧΡΗΣΗ)
9 ΕΓΚΡΙΣΗ & ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ (ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΧΡΗΣΗ)

10 ΑΔΕΙΕΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΛΠ)
11 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
12 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ/PROSPECTUS
13 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
14 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΤΛΟΙ
ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΚΛΠ)
15 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
16 ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβάλλονται από τον αιτούντα στο ΠΣΚΕ

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 1. Έλεγχος Πληρότητας από μέλος του ΕΜΠΑ
2 2. Έλεγχος Νομιμότητας και Αξιολόγησης από μέλος του ΕΜΠΑ

 Έλεγχος νομιμότητας δικαιολογητικών (π.χ. δυνατότητα κάλυψης ίδιας συμμετοχής, όροι δανείου)

 Γνωμοδοτήσεις από άλλους φορείς

 Συμπλήρωση σχετικού checklist στο ΠΣΚΕ

3 3. Αξιολόγηση από εξωτερικό αξιολογητή Μέλος του μητρώου αξιολογητών (ΕΜΠΑ)

 Κληρώνεται από το ΠΣΚΕ 1 αξιολογητής και γίνεται αξιολόγηση με βάση τα όσα έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά.

 Σε περίπτωση που απαιτούνται διευκρινήσεις αυτές ζητούνται και απαντιούνται μέσω

του ΠΣΚΕ

4 4. Επιτροπή Αξιολόγησης

Τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από δύο υπηρεσιακά στελέχη και ένα μέλος του ΕΜΠΑ προβαίνουν στην τελική αξιολόγηση της πρότασης λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του εξωτερικού αξιολογητή και απόψεις της υπηρεσίας.

Η όλη διαδικασία καταχωρείται στο ΠΣΚΕ

5 5. Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης

Μετά την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων από την επιτροπή αξιολόγησης Συντάσσεται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης. Ο

πίνακας αυτός αναρτάται στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr.

Οι αιτούντες έχουν δικαίωμα ένστασης επί του προσωρινού πίνακα

6 6. Οριστικός Πίνακας Κατάταξης

Μετά την εξέταση των ενστάσεων εκπονείται και αναρτάται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης. Προκειμένου να καταρτιστεί και να οριστικοποιηθεί ο οριστικός πίνακας κατάρτισης απαιτείται η

ύπαρξη διαθεσίμων πόρων στο ΠΔΕ.

7 7. Έκδοση απόφασης Υπαγωγής

Μέσα από το σύστημα εκδίδεται προσυμπληρωμένο σχέδιο απόφασης για κάθε επένδυση το

οποίο προσαρμόζεται από την υπηρεσία. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, το τελικό κείμενο

υποβάλλεται στο ΠΣΚΕ. Περίληψη της απόφασης δημοσιεύεται σε ΦΕΚ και τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Διεύθυνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας.