Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) - Έργα Οδοποιίας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) - Έργα Οδοποιίας
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων στις κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες, φορείς, επιχειρήσεις
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4014/2011 (Α' 209), υ.α. 1958/2012 (Β' 21), υ.α. οικ. 170613/2013 (Β' 2505)
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 20 το μέγιστο
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά στην υπαγωγή σε ΠΠΔ των "Έργων Οδοποιίας" που κατατάσσονται στη Β κατηγορία της 1ης Ομάδας "Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών" του παραρτήματος Ι της υ.α. 1958/2012 (Β' 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση υποβολής δήλωσης υπαγωγής και φακέλου στοιχείων τεκμηρίωσης Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Συμπληρωμένη Δήλωση Υπαγωγής σε ΠΠΔ, σύμφωνα με το παράρτημα Α της υ.α. οικ. 170613/2013 (Β' 2505), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Συνοπτική τεχνική έκθεση του έργου ή της δραστηριότητας και τυχόν συνοδών έργων. Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Χάρτης προσανατολισμού στην περιοχή του έργου, κατάλληλης διαθέσιμης κλίμακας σε υπόβαθρο ΓΥΣ. Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Χάρτης χρήσεων γης της περιοχής του έργου, σε κατάλληλη κλίμακα, σύμφωνα με τον θεσμοθετημένο χωρικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό, όπως Περιφερειακά Χωροταξικά ή Ρυθμιστικά Σχέδια, Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Ζ.Ο.Ε., κανονιστικές πράξεις προστασίας της φύσης, κ.ά., από τον οποίο προκύπτει το επιτρεπτό της υλοποίησης του έργου. Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Γνωμοδότηση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας σχετικά με το εάν η περιοχή όπου χωροθετείται το έργο ή η δραστηριότητα είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011 (Α' 209) όπως ισχύει. Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα χωροθετείται εν όλω ή εν μέρει εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, ζωνών προαστασίας Α' και Β' ή πλησίον αρχαίου κατά την έννοια των άρθρων 12, 13 και 10 παρ. 3, αντίστοιχα, του ν. 3028/2002 (Α' 153). Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Στην περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα ή μέρος αυτών χωροθετείται εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών: Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης, όπου απαιτείται, με βάσει τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (εξαιρουμένων των έργων που εκτελούνται από δασικές Υπηρεσίες) Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Στην περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα ή μέρος αυτών χωροθετείται εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών: Βεβαίωση από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εκτάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α' 289), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου απαιτείται (για τις περιπτώσεις έργων που εγκαθίστανται σε δημόσιες δασικές εκτάσεις). Δεν απαιτείται η εν λόγω βεβαίωση για έργα δημόσιων οδών και για έργα που εκτελούναι από δασικές Υπηρεσίες. Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 Στην περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα ή μέρος αυτών χωροθετείται εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών: Βεβαίωση από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εκτάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α' 289), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου απαιτείτα (για τις περιπτώσεις έργων που εγκαθίστανται σε δημόσιες δασικές εκτάσεις). Δεν απαιτείται η εν λόγω βεβαίωση για έργα δημόσιων οδών και για έργα που εκτελούνται από δασικές Υπηρεσίες. Κατάθεση από τον Αιτούντα
11 Γνωμοδότηση οικείου Δασαρχείου σε περίπτωση έργων που υλοποιούνται σε εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Δεν απαιτείται για έργα των Δασικών Υπηρεσιών. Κατάθεση από τον Αιτούντα
12 Σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη με τυχόν πρόσθετους όρους στις ΠΠΔ για έργα σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, εφόσον υπάρχει. Κατάθεση από τον Αιτούντα
13 Υφιστάμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ανανέωσής της ή τροποποίησής της, στις περιπτώσεις των έργων για τα οποία είχαν εκδοθεί οι ανωτέρω αποφάσεις. Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Πρωτοκόλληση Αίτησης ν. 2690/1999 (Α' 45), άρθρο 12 Υπάλληλος Γραμματείας Ηλεκτρονικός Αυθημερόν
2 Εκτύπωση βεβαίωσης υποβολής αίτησης ν. 2690/1999 (Α' 45), άρθρο 12 Υπήλληλος Γραμματείας Ηλεκτρονικός Αυθημερόν
3 Χρέωση σε αρμόδιο Τμήμα Διοικητική Πρακτική Προϊστάμενος Διεύθυνσης / Υπάλληλος Γραμματείας Χειρονακτικός / Ηλεκτρονικός Αυθημερόν
4 Χρέωση σε αρμόδιο Υπάλληλο Διοικητική Πρακτική Προϊστάμενος αρμόδιου Τμήματος / Υπάλληλος Γραμματείας Χειρονακτικός / Ηλεκτρονικός Αυθημερόν
5 Εξέταση υποβληθέντων στοιχείων υ.α. οικ. 170613/2013 (Β' 2505), άρθρο 3, παρ. 2 Αρμόδιος Υπάλληλος Ηλεκτρονικός Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.
6 Σύνταξη εγγράφου υπαγωγής σε ΠΠΔ / προσυπογραφή (εάν είναι πλήρης ο φάκελος τεκμηρίωσης, έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία της δήλωσης και δεν συντρέχουν λόγοι μη υπαγωγής) υ.α. οικ. 170613/2013 (Β' 2505), άρθρο 3, παρ. 3 Αρμόδιος Υπάλληλος Ηλεκτρονικός/ Χειρονακτικός ή Ηλεκτρονικός Εντός 20 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.
7 Σύνταξη εγγράφου επιστροφής του υποβληθέντος φακέλου στο οποίο υποδεικνύονται τα προς συμπλήρωση πεδία ή στοιχεία (σε περίπτωση που δεν έχουν συμπληρωθεί ή προσκομιστεί αντίστοιχα) / προσυπογραφή υ.α. οικ. 170613/2013 (Β' 2505), άρθρο 3, παρ. 6 Αρμόδιος Υπάλληλος Ηλεκτρονικός/ Χειρονακτικός ή Ηλεκτρονικός Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.
8 Σύνταξη εγγράφου ενημέρωσης για την μη υπαγωγή σε ΠΠΔ (π.χ. σε περίπτωση ασυμβατότητας του έργου με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας) / προσυπογραφή. υ.α. οικ. 170613/2013 (Β' 2505), άρθρο 3, παρ. 7 Αρμόδιος Υπάλληλος Ηλεκτρονικός/ Χειρονακτικός ή Ηλεκτρονικός Εντός 15 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.
9 Έλεγχος του εγγράφου των βημάτων 6, 7 ή 8 (κατά περίπτωση) και προσυπογραφή. Διοικητική Πρακτική Προϊστάμενος αρμόδιου Τμήματος Χειρονακτικός ή Ηλεκτρονικός Εντός των προθεσμιών των βημάτων 6, 7 ή 8 αντίστοιχα.
10 Έλεγχος του εγγράφου των βημάτων 6, 7 ή 8 (κατά περίπτωση) και προσυπογραφή. υ.α. οικ. 170613/2013 (Β' 2505), άρθρο 2, παρ. 1 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Χειρονακτικός ή Ηλεκτρονικός Εντός των προθεσμιών των βημάτων 6, 7 ή 8 αντίστοιχα.
11 Ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο "Διαύγεια" Αρμόδιος Υπάλληλος Ηλεκτρονικός Εντός των προθεσμιών των βημάτων 6, 7 ή 8 αντίστοιχα.
12 Ανάρτηση στο ΗΠΜ (μετά την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του) Αμόδιος Υπάλληλος Ηλεκτρονικός Εντός των προθεσμιών των βημάτων 6, 7 ή 8 αντίστοιχα.
13 Αναπαραγωγή αντιτύπων και επικυρωσή τους. Διοικητική Πρακτική Αρμόδιος Υπάλληλος και / ή Υπάλληλος Γραμματείας Χειρονακτικός ή Ηλεκτρονικός Εντός των προθεσμιών των βημάτων 6, 7 ή 8 αντίστοιχα.
14 Αποστολή εγγράφου στον αιτούντα Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος Γραμματείας Χειρονακτικός ή Ηλεκτρονικός Εντός των προθεσμιών των βημάτων 6, 7 ή 8 αντίστοιχα.
15 Αρχειοθέτηση Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος Γραμματείας Χειρονακτικός και Ηλεκτρονικός Άμεσα μετά την διεκπεραίωση του αιτήματος.

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

  • Επεξεργαστής κειμένου (WORD)
  • Ψηφιακή Υπογραφή
  • Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο
  • Πρόγραμμα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης
  • Πρόγραμμα Διαύγεια
  • Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)
  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

  • e-protocol
  • ENVIRONMENT (Βάση Δεδομένων mde)
  • JSignPdf

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία