Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) - Λιμενικά Έργα

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) - Λιμενικά Έργα
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες, Φορείς, Επιχειρήσεις
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4014/2011
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά την υπαγωγή σε ΠΠΔ για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β' της 3ης Ομάδας του Παραρτήματος ΙΙΙ της υπ' αρ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης (Β' 21), όπως εκάστοτε ισχύει

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δικαιολογητικά

1

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση υποβολής δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ και φακέλου στοιχείων τεκμηρίωσης. Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το φορέα του έργου ή δραστηριότητας ή από τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν μελετητή, δήλωση υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ, σύμφωνα με το παράρτημα Α της υπ' αρ. οικ. 170545/2013 κ.υ.α. Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Συνοπτική τεχνική έκθεση του έργου ή της δραστηριότητας και τυχόν συνοδών έργων (προαιρετικά). Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Χάρτης προσανατολισμού στην περιοχή του έργου, κατάλληλης διαθέσιμης κλίμακας σε υπόβαθρο ΓΥΣ. Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Τοπογραφικό διάγραμμα γενικής διάταξης του έργου, σε κατάλληλη κλίμακα, σε συντεταγμένες των συστημάτων αναφοράς ΕΓΣΑ '87 και WGS84. Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Χάρτης χρήσεων γης της περιοχής του έργου, σε κατάλληλη κλίμακα, σύμφωνα με τον θεσμοθετημένο χωρικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό, όπως Περιφερειακά Χωροταξικά ή Ρυθμιστικά Σχέδια, Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Ζ.Ο.Ε., κανονιστικές πράξεις προστασίας της φύσης κ.ά., από τον οποίο να προκύπτει το επιτρεπτό υλοποίησης του έργου. Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Γνωμοδότηση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας σχετικά με το εάν η περιοχή όπου χωροθετείται το έργο ή η δραστηριότητα είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 4014/2011 (Α' 209) όπως ισχύει (αν απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ' αρ. οικ. 170545/2013 κ.υ.α.). Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα χωροθετείται εν όλω ή εν μέρει εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, ζωνών προστασίας Α' και Β' ή πλησίον αρχαίου κατά την έννοια των άρθρων 12, 13, και 10 παρ. 3, αντίστοιχα, του ν. 3028/2002 (Α' 153) (αν απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ' αρ. οικ. 170545/2013 κ.υ.α.). Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Στην περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα ή μέρος αυτών χωροθετείται εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών: Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (αν απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 4.1 του άρθρου 4 της υπ' αρ. οικ. 170545/2013 κ.υ.α.). Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 Στην περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα ή μέρος αυτών χωροθετείται εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών: Βεβαίωση από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εκτάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν.998/79 (Α' 289), όπως εκάστοτε ισχύει (αν απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 4.2 του άρθρου 4 της υπ' αρ. οικ. 170545/2013 κ.υ.α.). Κατάθεση από τον Αιτούντα
11 Στην περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα ή μέρος αυτών χωροθετείται εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών: Βεβαίωση από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εκτάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν. 998/79 (Α' 289), όπως εκάστοτε ισχύει (αν απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 4.2 του άρθρου 4 της υπ' αρ. οικ. 170545/2013 κ.υ.α.). Κατάθεση από τον Αιτούντα
12 Γνωμοδότηση οικείου Δασαρχείου σε περίπτωση έργων που υλοποιούνται σε εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (αν απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 4.3 του άρθρου 4 της υπ' αρ. οικ. 170545/2013 κ.υ.α.). Κατάθεση από τον Αιτούντα
13 Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (αν απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 της υπ' αρ. οικ. 170545/2013 κ.υ.α.) Κατάθεση από τον Αιτούντα
14 Υφιστάμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ανανέωσής της ή τροποποίησής της (σε περίπτωση που είχαν εκδοθεί σύμφωνα με τις προϋφιστάμενες διατάξεις). Κατάθεση από τον Αιτούντα ή αναφορά του αριθμού πρωτοκόλλου για αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Πρωτοκόλληση Αίτησης ν. 2690/1999 (Α' 45), άρθρο 12 Υπάλληλος Γραμματείας Αυθημερόν
2 Εκτύπωση βεβαίωσης υποβολής αίτησης ν. 2690/1999 (Α' 45), άρθρο 12 Υπάλληλος Γραμματείας Αυθημερόν
3 Χρέωση σε αρμόδιο Τμήμα Διοικητική πρακτική Προϊστάμενος Διεύθυνσης / Υπάλληλος Γραμματείας Αυθημερόν
4 Χρέωση σε αρμόδιο Υπάλληλο Διοικητική πρακτική Προϊστάμενος Τμήματος/ Υπάλληλος Γραμματείας Αυθημερόν
5 Εξέταση υποβοβληθέντων στοιχείων κ.υ.α. οικ. 170545/2013 (Β' 2425), άρθρο 3, παρ. 2 Αρμόδιος υπάλληλος Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.
6 Σύνταξη εγγράφου υπαγωγής σε ΠΠΔ και έκδοσης των πρόσθετων όρων της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (στην περίπτωση όπου το έργο ή η δραστηριότητα βρίσκεται εν όλω ή εν μέρει εντός περιοχής του δικτύου NATURA 2000, και από την αξιολόγηση προκύπτει ότι απαιτούνται τέτοιοι όροι) / προσυπογραφή κ.υ.α. οικ. 170545/2013 (Β' 2425), άρθρο 3, παρ. 2, εδάφιο (α) Αρμόδιος υπάλληλος Εντός 30 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.
7 Σύνταξη εγγράφου υπαγωγής σε ΠΠΔ / προσυπογραφή κ.υ.α. οικ. 170545/2013 (Β' 2425), άρθρο 3, παρ. 2, εδάφιο (β) Αρμόδιος υπάλληλος Εντός 20 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.
8 Σύνταξη εγγράφου επιστροφής του υποβληθέντος φακέλου στο οποίο υποδεικνύονται τα προς συμπλήρωση πεδία ή στοιχεία (σε περίπτωση που δεν έχουν συμπληρωθεί ή προσκομιστεί αντίστοιχα) / προσυπογραφή κ.υ.α. οικ. 170545/2013 (Β' 2425), άρθρο 3, παρ. 6 Αρμόδιος υπάλληλος Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.
9 Σύνταξη εγγράφου ενημέρωσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, για τη μη υπαγωγή σε ΠΠΔ (σε περίπτωση αρνητικού πορίσματος της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης ή ασυμβατότητας του έργου έργου με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κ.ά.) / προσυπογραφή. κ.υ.α. οικ. 170545/2013 (Β' 2425), άρθρο 3, παρ. 7 Αρμόδιος υπάλληλος Εντός 30 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.
10 Έλεγχος του εγγράφου των βημάτων 6, 7, 8 ή 9 (κατά περίπτωση) και προσυπογραφή. Διοικητική Πρακτική Προϊστάμενος αρμόδιου τμήματος Εντός των προθεσμιών των βημάτων 6, 7, 8 ή 9 αντίστοιχα.
11 Έλεγχος του εγγράφου (στην περίπτωση του βήματος 6) και προσυπογραφή. Διοικητική Πρακτική Προϊστάμενος Διεύθυνσης. Εντός της προθεσμίας του βήματος 6.
12 Έλεγχος του εγγράφου (στην περίπτωση του βήματος 6) και υπογραφή. κ.υ.α. οικ. 170545/2013 (Β' 2425), άρθρο 3, παρ. 2, εδάφιο (α) Περιφερειάρχης Εντός της προθεσμίας του βήματος 6.
13 Έλεγχος του εγγραφου στις περιπτώσεις των βημάτων 7, 8 ή 9 (κατά περίπτωση) και υπογραφή. κ.υ.α. οικ. 170545/2013 (Β' 2425), άρθρο 3, παρ. 2, εδάφιο (β) Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εντός των προθεσμιών των βημάτων 7, 8 ή 9 αντίστοιχα.
14 Ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο "Διαύγεια". Αρμόδιος υπάλληλος Εντός των προθεσμιών των βημάτων 6, 7, 8 ή 9 αντίστοιχα.
15 Ανάρτηση στο ΗΠΜ (μετά την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του) Αρμόδιος υπάλληλος Εντός των προθεσμιών των βημάτων 6, 7, 8 ή 9 αντίστοιχα.
16 Αναπαραγωγή αντιτύπων και επικύρωσή τους. Διοικητική πρακτική Αρμόδιος υπάλληλος και / ή υπάλληλος Γραμματείας Εντός των προθεσμιών των βημάτων 6, 7, 8 ή 9 αντίστοιχα.
17 Αποστολή εγγράφου στον αιτούντα Διοικητική πρακτική Υπάλληλος Γραμματείας Εντός των προθεσμιών των βημάτων 6, 7, 8 ή 9 αντίστοιχα.
18 Αρχειοθέτηση Διοικητική πρακτική Υπάλληλος Γραμματείας Άμεσα μετά την διεκπεραίωση του αιτήματος.