Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) - Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) - Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες, Φορείς, Επιχειρήσεις
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4014/2011
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά την υπαγωγή σε ΠΠΔ για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: "Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών", του παραρτήματος IV της Υ.Α. 1958/2012 (Β' 21), όπως εκάστοτε ισχύει.

Ειδικότερα εφαρμόζεται στα έργα του παραρτήματος IV της Υ.Α. 1958/2012, με αύξοντες αριθμούς: 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 20 και 22.

Αρμόδια για την υπαγωγή είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού στις περιπτώσεις που τα ανωτέρων έργα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δεύτερου Μέρους του Ν. 3982/2011.

Σχετική Νομοθεσία

  • Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α')
  • Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α')
  • Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β')
  • Κ.Υ.Α. 171914/2013 (ΦΕΚ 3072 Β')

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικός

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπο του Παρτήματος Α της κ.υ.α. 171914/2013

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση υποβολής δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ και φακέλου στοιχείων τεκμηρίωσης. Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το φορέα του έργου ή δραστηριότητας ή από τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν μελετητή, δήλωση υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ, σύμφωνα με το παράρτημα Α της υπ' αρ. οικ. 171914/2013 κ.υ.α. Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Συνοπτική τεχνική έκθεση του έργου ή της δραστηριότητας και τυχόν συνοδών έργων (προαιρετικά). Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Τοπογραφικό διάγραμμα γενικής διάταξης (κάτοψη, διάγραμμα κάλυψης ή οριζοντιογραφία) του έργου, σε κατάλληλη κλίμακα, σε συντεταγμένες των συστημάτων αναφοράς ΕΓΣΑ '87 και WGS84, συνοδευόμενο από χάρτη προσανατολισμού του έργου. Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Βεβαίωση χρήσεων γης επί κατάλληλου τοπογραφικού διαγράμματος, όπως προκύπτει από βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης ή από άλλη κανονιστική διάταξη. Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Γνωμοδότηση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας σχετικά με το εάν η περιοχή όπου χωροθετείται το έργο ή η δραστηριότητα είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 4014/2011 (Α' 209) όπως ισχύει (αν απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 1.4 του άρθρου 4 της υπ' αρ. 171914/2013 κ.υ.α.). Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα χωροθετείται εν όλω ή εν μέρει εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, ζωνών προστασίας Α' και Β' ή πλησίον αρχαίου κατά την έννοια των άρθρων 12, 13, και 10 παρ. 3, αντίστοιχα, του ν. 3028/2002 (Α' 153) (αν απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 1.4 του άρθρου 4 της υπ' αρ. 171914/2013 κ.υ.α.). Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Στην περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα ή μέρος αυτών χωροθετείται εκτός σχεδίων πόλεων και κετός ορίων οικισμών: Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (αν απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 1.4 του άρθρου 4 της υπ' αρ. 171914/2013 κ.υ.α.). Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Στην περίπτωση έργων που εγκαθίστανται σε δημόσιες δασικές εκτάσεις: Βεβαίωση από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εκτάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν.998/79 (Α' 289), όπως εκάστοτε ισχύει. Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 Στην περίπτωση έργων που εγκαθίστανται σε δημόσιες δασικές εκτάσεις: Βεβαίωση από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπυξης για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εκτάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν. 998/79 (Α' 289), όπως εκάστοτε ισχύει. Κατάθση από τον Αιτούντα
11 Γνωμοδότηση οικείου Δασαρχείου σε περίπτωση έργων που υλοποιούνται σε εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (αν απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 1.5.3 του άρθρου 4 της υπ' αρ. 171914/2013 κ.υ.α.). Κατάθση από τον Αιτούντα
12 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (για υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες). Κατάθεση από τον Αιτούντα ή αυτεπάγγελτη αναζήτηση κατόπιν αναφοράς του αριθμού πρωτοκόλλου της.
13 Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για έργα σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 (εφόσον απαιτείται). Κατάθση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Πρωτοκόλληση Αίτησης ν. 2690/1999 (Α' 45), άρθρο 12 Υπάλληλος Γραμματείας Αυθημερόν
2 Εκτύπωση βεβαίωσης υποβολής αίτησης ν. 2690/1999 (Α' 45), άρθρο 12 Υπάλληλος Γραμματείας Αυθημερόν
3 Χρέωση σε αρμόδιο Τμήμα Διοικητική πρακτική Προϊστάμενος Διεύθυνσης / Υπάλληλος Γραμματείας Αυθημερόν
4 Χρέωση σε αρμόδιο Υπάλληλο Διοικητική πρακτική Προϊστάμενος Τμήματος/ Υπάλληλος Γραμματείας Αυθημερόν
5 Εξέταση υποβοβληθέντων στοιχείων κ.υ.α. 171914/2013 (Β' 3072), άρθρο 3, παρ. 2. Αρμόδιος υπάλληλος Κατά μέγιστο εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.
6 Σύνταξη εγγράφου υπαγωγής σε ΠΠΔ / προσυπογραφή κ.υ.α. 171914/2013 (Β' 3072), άρθρο 3, παρ. 3 Αρμόδιος υπάλληλος Κατά μέγιστο εντός 20 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος ή 5 εργάσιμων ημερών στις περιπτώσεις που το έργο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμού και από τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά δεν προκύπτει αρμοδιότητα της αρχαιολογικής υπηρεσίας.
7 Σύνταξη εγγράφου υπαγωγής σε ΠΠΔ και έκδοσης πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής (στις περιπτώσεις που το έργο βρίσκεται εν όλω ή εν μέρει εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000) / προσυπογραφή κ.υ.α. 171914/2013 (Β' 3072), άρθρο 3, παρ. 3, εδάφιο α. Αρμόδιος υπάλληλος Κατά μέγιστο εντός 20 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.
8 Σύνταξη εγγράφου επιστροφής του φακέλου, στο οποίο υποδεικνύονται τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδία ή στοιχεία (στις περιπτώσεις που η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ δεν είναι συμπληρωμένη σε όλα τα απαιτούμενα πεδία ή όταν δεν έχουν προσκομιστεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία) / προσυπογραφή. κ.υ.α. 171914/2013 (Β' 3072), άρθρο 3, παρ. 6. Αρμόδιος υπάλληλος Κατά μέγιστο εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.
9 Σύνταξη εγγράφου μη υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ, ή αναστολής της έκδοσης της κατά περίπτωσης άδειας (σε περίπτωση αρνητικού πορίσματος της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης ή ασυμβατότητας του έργου έργου με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κ.ά.) / προσυπογραφή. κ.υ.α. 171914/2013 (Β' 3072), άρθρο 3, παρ. 7. Αρμόδιος υπάλληλος Κατά μέγιστο εντός 15 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.
10 Έλεγχος του εγγράφου των βημάτων 6, 7, 8 ή 9 (κατά περίπτωση) και προσυπογραφή. Διοικητική Πρακτική Προϊστάμενου του Τμήματος Εντός των προθεσμιών των βημάτων 6, 7, 8 ή 9 αντίστοιχα.
11 Έλεγχος του εγγράφου (στην περίπτωση του βήματος 7) και προσυπογραφή. Διοικητική Πρακτική Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εντός της προθεσμίας του βήματος 7.
12 Έλεγχος του εγγράφου (στην περίπτωση του βήματος 7) και υπογραφή. κ.υ.α. 171914/2013 (Β' 3072), άρθρο 3, παρ. 2. Περιφερειάρχης Εντός της προθεσμίας του βήματος 7.
13 Έλεγχος του εγγράφου των βημάτων 6, 8 ή 9 (κατά περίπτωση) και υπογραφή. κ.υ.α. 171914/2013 (Β' 3072), άρθρο 3 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εντός των προθεσμιών των βημάτων 6, 8 ή 9 αντίστοιχα.
14 Ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο "Διαύγεια" (όπου απαιτείται) Αρμόδιος υπάλληλος Εντός των προθεσμιών των βημάτων 6, 7, 8 ή 9 αντίστοιχα.
15 Ανάρτηση στο ΗΠΜ (μετά την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του - όπου απαιτείται) Αρμόδιος υπάλληλος Εντός των προθεσμιών των βημάτων 6, 7, 8 ή 9 αντίστοιχα.
16 Αναπαραγωγή αντιτύπων και επικύρωσή τους. Διοικητική Πρακτική Αρμόδιος υπάλληλος και / ή υπάλληλος Γραμματείας Εντός των προθεσμιών των βημάτων 6, 7, 8 ή 9 αντίστοιχα.
17 Αποστολή εγγράφου στον αιτούντα Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος Γραμματείας Εντός των προθεσμιών των βημάτων 6, 7, 8 ή 9 αντίστοιχα.
18 Αρχειοθέτηση Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος Γραμματείας Άμεσα μετά την διεκπεραίωση του αιτήματος.