Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) - Υδραυλικά Έργα

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) - Υδραυλικά Έργα
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων, στις κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες, Φορείς, Επιχειρήσεις
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4014/2011 (Α' 209), υ.α. 1958/2012 (Β' 21), κ.υ.α. 171923/2013 (Β΄ 3071
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 20 το μέγιστο
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά στην υπαγωγή σε ΠΠΔ έργων που κατατάσσονται στη Β κατηγορία της 2ης Ομάδας "Ύδραυλικών Έργων" του παραρτήματος ΙΙ της υ.α. 1958/2012 (Β' 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση υποβολής δήλωσης υπαγωγής και φακέλου στοιχείων τεκμηρίωσης Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Συμπληρωμένη Δήλωση Υπαγωγής σε ΠΠΔ, σύμφωνα με το παράρτημα Β της κ.υ.α. 171923/2013 (Β' 3071), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Συνοπτική τεχνική έκθεση του έργου ή της δραστηριότητας και τυχόν συνοδών έργων. Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Διάγραμμα γενικής διάταξης (οριζοντιογραφία) του έργου, κατάλληλης κλίμακας σε συντεταγμένες του συστήματος ΕΓΣΑ '87 και WGS 84 συνοδευόμενο από χάρτη προσανατολισμού Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων αρχαιολογικών υπηρεσιών σχετικά με το εάν η περιοχή όπου χωροθετείται το έργο ή η δραστηριότητα είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011 (Α' 209) όπως ισχύει. Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα χωροθετείται εν όλω ή εν μέρει εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, ζωνών προαστασίας Α' και Β' ή πλησίον αρχαίου κατά την έννοια των άρθρων 12, 13 και 10 παρ. 3, αντίστοιχα, του ν. 3028/2002 (Α' 153). Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης, όπου απαιτείται, με βάσει τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Γνωμοδότηση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας σε περίπτωση έργου ή δραστηριότητας που υλοποιείται σε εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Βεβαίωση από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εκτάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α' 289), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου απαιτείται. Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 Βεβαίωση από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εκτάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α' 289), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου απαιτείται. Κατάθεση από τον Αιτούντα
11 Υφιστάμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ανανέωσής της ή τροποποίησής της, στις περιπτώσεις των έργων για τα οποία είχαν εκδοθεί οι ανωτέρω αποφάσεις. Κατάθεση από τον Αιτούντα
12 α) Απόφαση του Περιφερειάρχη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 για έργα ή δραστηριότητες που χωροθετούνται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, όταν η αρμοδιότητα υπαγωγής σε ΠΠΔ ανήκει στη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή β) μελέτη ΕΟΑ όταν η ως άνω δραστηριότητα ανήκει στη ΔΙΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας. Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Πρωτοκόλληση Αίτησης ν. 2690/1999 (Α' 45), άρθρο 12 Υπάλληλος Γραμματείας Ηλεκτρονικός Αυθημερόν
2 Εκτύπωση βεβαίωσης υποβολής αίτησης ν. 2690/1999 (Α' 45), άρθρο 12 Υπήλληλος Γραμματείας Ηλεκτρονικός Αυθημερόν
3 Χρέωση σε αρμόδιο Τμήμα Διοικητική Πρακτική Προϊστάμενος Διεύθυνσης / Υπάλληλος Γραμματείας Χειρονακτικός / Ηλεκτρονικός Αυθημερόν
4 Χρέωση σε αρμόδιο Υπάλληλο Διοικητική Πρακτική Προϊστάμενος αρμόδιου Τμήματος / Υπάλληλος Γραμματείας Χειρονακτικός / Ηλεκτρονικός Αυθημερόν
5 Εξέταση υποβληθέντων στοιχείων κ.υ.α. 171923/2013 (Β' 3071), άρθρο 3, παρ. 3 Αρμόδιος Υπάλληλος Ηλεκτρονικός Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.
6 Σύνταξη εγγράφου υπαγωγής σε ΠΠΔ / προσυπογραφή (εάν είναι πλήρης ο φάκελος τεκμηρίωσης, έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία της δήλωσης και δεν συντρέχουν λόγοι μη υπαγωγής) κ.υ.α. 171923/2013 (Β' 3071), άρθρο 3, παρ. 3 Αρμόδιος Υπάλληλος Ηλεκτρονικός/ Χειρονακτικός ή Ηλεκτρονικός Εντός 20 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.
7 Σύνταξη εγγράφου επιστροφής του υποβληθέντος φακέλου στο οποίο υποδεικνύονται τα προς συμπλήρωση πεδία ή στοιχεία (σε περίπτωση που δεν έχουν συμπληρωθεί ή προσκομιστεί αντίστοιχα) / προσυπογραφή κ.υ.α. 171923/2013 (Β' 3071), άρθρο 3, παρ. 6 Αρμόδιος Υπάλληλος Ηλεκτρονικός/ Χειρονακτικός ή Ηλεκτρονικός Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.
8 Σύνταξη εγγράφου ενημέρωσης για την μη υπαγωγή σε ΠΠΔ (π.χ. σε περίπτωση ασυμβατότητας του έργου με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας) / προσυπογραφή. κ.υ.α. 171923/2013 (Β' 3071), άρθρο 3, παρ. 7 Αρμόδιος Υπάλληλος Ηλεκτρονικός/ Χειρονακτικός ή Ηλεκτρονικός Εντός 15 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.
9 Έλεγχος του εγγράφου των βημάτων 6, 7 ή 8 (κατά περίπτωση) και προσυπογραφή. Διοικητική Πρακτική Προϊστάμενος αρμόδιου Τμήματος Χειρονακτικός ή Ηλεκτρονικός Εντός των προθεσμιών των βημάτων 6, 7 ή 8 αντίστοιχα.
10 Έλεγχος του εγγράφου των βημάτων 6, 7 ή 8 (κατά περίπτωση) και προσυπογραφή. κ.υ.α. 171923/2013 (Β' 3071), άρθρο 2, παρ. 1 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Χειρονακτικός ή Ηλεκτρονικός Εντός των προθεσμιών των βημάτων 6, 7 ή 8 αντίστοιχα.
11 Ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο "Διαύγεια" Αρμόδιος Υπάλληλος Ηλεκτρονικός Εντός των προθεσμιών των βημάτων 6, 7 ή 8 αντίστοιχα.
12 Ανάρτηση στο ΗΠΜ (μετά την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του) Αμόδιος Υπάλληλος Ηλεκτρονικός Εντός των προθεσμιών των βημάτων 6, 7 ή 8 αντίστοιχα.
13 Αναπαραγωγή αντιτύπων και επικυρωσή τους. Διοικητική Πρακτική Αρμόδιος Υπάλληλος και / ή Υπάλληλος Γραμματείας Χειρονακτικός ή Ηλεκτρονικός Εντός των προθεσμιών των βημάτων 6, 7 ή 8 αντίστοιχα.
14 Αποστολή εγγράφου στον αιτούντα Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος Γραμματείας Χειρονακτικός ή Ηλεκτρονικός Εντός των προθεσμιών των βημάτων 6, 7 ή 8 αντίστοιχα.
15 Αρχειοθέτηση Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος Γραμματείας Χειρονακτικός και Ηλεκτρονικός Άμεσα μετά την διεκπεραίωση του αιτήματος.

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

  • Επεξεργαστής κειμένου (WORD)
  • Ψηφιακή Υπογραφή
  • Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο
  • Πρόγραμμα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης
  • Πρόγραμμα Διαύγεια
  • Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)
  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

  • e-protocol
  • ENVIRONMENT (Βάση Δεδομένων mde)
  • JSignPdf

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία