Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Θανόντος

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Θανόντος
Από ποιους παρέχεται Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4172/2013
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Δευτέρα έως Παρασκευή (08:00-14:30)
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 67 του Ν.4172/2013 ορίζεται ότι σε περίπτωση θανάτου του φορολογουμένου υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είναι οι κληρονόμοι αυτού για το σύνολο του εισοδήματος που απέκτησε αυτός μέχρι τη χρονολογία του θανάτου του. Η εν λόγω δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται χειρόγραφα στο Τμήμα Εισοδήματος  της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Βασική προϋπόθεση για να υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι να ενημερωθεί το Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. για τα στοιχεία σχετικά με τον θάνατο. Η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους καθ' όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους. Για παράδειγμα, εάν ένας φορολογούμενος απεβίωσε στις 25/06/2015 η οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τα εισοδήματα που απέκτησε από 01/01/2014 έως 25/06/2014, θα μπορεί να υποβληθεί από τους κληρονόμους του μέχρι τις 31/12/2015.

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος 4172/2013 αρθρο 67 ΠΟΛ1006/2013 ΦΕΚ Β 19-10/10/2014Ν.4174/2013 ΦΕΚ Α 170-26/07/2013ΠΟΛ.1178/2015 ΦΕΚ Β 1940 - 09/09/2015 ΠΟΛ 1088/2015 ΦΕΚ Β 763-30/04/2015 ΠΟΛ 1132/2015 ΦΕΚ Β 1407- 08/07/2015 ΠΟΛ1067/2015 Σε κάθε περίπτωση, που φορολογούμενος παραλείψει, να υποβάλλει τις δηλώσεις της παρούσας διαδικασίας ή τις υποβάλλει εκπρόθεσμα,  επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. ( ν. 4174/2013) κατά περίπτωση.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Η υποβολή τόσο των δικαιολογητικών που σχετίζονται με τον θάνατο όσο και των υπολοίπων δικαιολογητικών που αφορούν την δήλωση φορολογίας εισοδήματος καταθέτονται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα έντυπα.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπο Μ1 Έντυπο Μ7E1 2015E2 2015E3 2015

Δικαιολογητικά.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Έντυπο Μ1 «Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ/ Μεταβολής  Ατομικών Στοιχείων» Κατάθεση από τον Αιτούντα. Χορηγείται από τον υπάλληλο του τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. ή μπορεί ο πολίτης να το εκτυπώσει από το taxisnet.gr στην επιλογή “e-έντυπα” και να το φέρει συμπληρωμένο.
2 Έντυπο Μ7 «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» Κατάθεση από τον Αιτούντα. Χορηγείται από τον υπάλληλο του τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. ή μπορεί ο πολίτης να το εκτυπώσει από το taxisnet.gr στην επιλογή “e-έντυπα” και να το φέρει συμπληρωμένο.
3 Ληξιαρχική πράξη θανάτου. Κατάθεση από τον Αιτούντα.
4 Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών. Κατάθεση από τον Αιτούντα.
5 Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης. Κατάθεση από τον Αιτούντα.
6 Έντυπο Ε1 «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Έτους…..» Κατάθεση από τον Αιτούντα. Χορηγείται από τον υπάλληλο του τμήμα Εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. ή μπορεί ο πολίτης να το εκτυπώσει από το taxisnet.gr στην επιλογή “e-έντυπα” και να το φέρει συμπληρωμένο.
7 Έντυπο Ε2 «Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα των ακίνητων» (Μόνο στην περίπτωση που συντρέχει λόγος) Κατάθεση από τον Αιτούντα. Χορηγείται από τον υπάλληλο του τμήμα Εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. ή μπορεί ο πολίτης να το εκτυπώσει από το taxisnet.gr στην επιλογή “e-έντυπα” και να το φέρει συμπληρωμένο.
8 Έντυπο Ε3 «Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα» και την «Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης» (Μόνο στην περίπτωση που συντρέχει λόγος). Κατάθεση από τον Αιτούντα. Χορηγείται από τον υπάλληλο του τμήμα Εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. ή μπορεί ο πολίτης να το εκτυπώσει από το taxisnet.gr στην επιλογή “e-έντυπα” και να το φέρει συμπληρωμένο.
9 Με τα παραπάνω έντυπα συνυποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά που καλύπτουν την δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Τα

δικαιολογητικά αυτά έχουν μεγάλο εύρος, ενδεικτικά αναφέρουμε τις βεβαιώσεις αποδοχών/συντάξεων, τις φαρμακευτικές και ιατρικές δαπάνες, τα παραστατικά αγοράς ή πώλησης ακινήτων και κινητών αξιών κλπ.

Κατάθεση από τον Αιτούντα.
10 Αστυνομική ταυτότητα του προσώπου που προσέρχεται στη Δ.Ο.Υ.. Κατάθεση από τον Αιτούντα.

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Συμπλήρωση των εντύπων Μ1 «Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ/Μεταβολής  Ατομικών Στοιχείων» και Μ7 «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» και κατάθεση τους στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. ΠΟΛ1006/2013 ΦΕΚ Β΄19-10/01/2014 & ΠΟΛ1178/2015 ΦΕΚ Β 1940- 09/09/2015 Υπάλληλος στο Τμήμα Μητρώου Δέκα λεπτά.
2 Με τα παραπάνω έντυπα συνυποβάλλονται ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης. ΠΟΛ1006/2013 ΦΕΚ Β΄19-10/01/2014 & ΠΟΛ1178/2015 ΦΕΚ Β 1940- 09/09/2015 Υπάλληλος στο Τμήμα Μητρώου
3 Ο υπάλληλος του παραλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά και ελέγχει την ορθότητα τους. Στην περίπτωση που τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι ορθά επιστρέφονται στον πολίτη και σταματά η διαδικασία μέχρι να επανέλθει ο πολίτης με τα σωστά στοιχεία και δικαιολογητικά. ΠΟΛ1006/2013 ΦΕΚ Β΄19-10/01/2014 & ΠΟΛ1178/2015 ΦΕΚ Β 1940- 09/09/2015 Υπάλληλος στο Τμήμα Μητρώου Δύο λεπτά.
4 Στην περίπτωση που όλα είναι σωστά, ο υπάλληλος του τμήματος Μητρώου χαρακτηρίζει την αίτηση (δηλαδή την υπογράφει στο πάνω αριστερό σημείο) έτσι ώστε ο υπάλληλος του Τμήματος Γραμματείας - Πρωτοκόλλου να καταλάβει ότι εγκρίνεται η χορήγηση πρωτοκόλλου για την συγκεκριμένη αίτηση. ΠΟΛ1006/2013 ΦΕΚ Β΄19-10/01/2014 & ΠΟΛ1178/2015 ΦΕΚ Β 1940- 09/09/2015 Υπάλληλος στο Τμήμα Μητρώου Δύο λεπτά.
5 Ο πολίτης προσκομίζει την αίτηση στο τμήμα Γραμματείας – Πρωτοκόλλου και ο υπάλληλος του συγκεκριμένου τμήματος εκδίδει αριθμό πρωτοκόλλου τον οποίο και γράφει επάνω στην αίτηση. Ν.4174/2013 Υπάλληλος στο Τμήμα Πρωτοκόλλου Δύο λεπτά.
6 Ο πολίτης επιστρέφει στο τμήμα Μητρώου όπου και καταχωρούνται πια τα στοιχεία θανάτου καθώς και τα στοιχεία των συσχετιζόμενων προσώπων (κληρονόμοι ή εγγύτεροι συγγενείς). ΠΟΛ1006/2013 ΦΕΚ Β΄19-10/01/2014 & ΠΟΛ1178/2015 ΦΕΚ Β 1940- 09/09/2015 Υπάλληλος στο Τμήμα Μητρώου Πέντε έως δεκαπέντε λεπτά.
7 Χορηγείται στον πολίτη βεβαίωση μεταβολής στοιχείων του αποβιώσαντα. ΠΟΛ1006/2013 ΦΕΚ Β΄19-10/01/2014 & ΠΟΛ1178/2015 ΦΕΚ Β 1940- 09/09/2015 Υπάλληλος στο Τμήμα Μητρώου Ένα λεπτό.
8 Ο πολίτης συνεχίζει την διαδικασία πηγαίνοντας στο τμήμα Εισοδήματος, προκειμένου να καταθέσει την φορολογική δήλωση του αποβιώσαντα. Αρθ.67 παρ.3 Ν.4172/2013 & ΠΟΛ 1067/2015 Υπάλληλος στο Τμήμα Εισοδήματος
9 Συμπλήρωση από τον πολίτη του εντύπου Ε1 «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Έτους…..» και των εντύπων Ε2 «Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα των ακίνητων», Ε3 «Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα» και την «Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης» κατά περίπτωση. ΠΟΛ 1088/2015 ΦΕΚ Β 763-30/04/2015 & ΠΟΛ 1132- 25/06/2015 ΦΕΚ Β 08/07/2015 Υπάλληλος στο Τμήμα Εισοδήματος Κατα περίπτωση.
10 Με τα παραπάνω έντυπα συνυποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά που καλύπτουν την δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Τα δικαιολογητικά αυτά έχουν μεγάλο εύρος, ενδεικτικά αναφέρουμε τις βεβαιώσεις αποδοχών/συντάξεων, τις φαρμακευτικές και ιατρικές δαπάνες, τα παραστατικά αγοράς ή πώλησης ακινήτων και κινητών αξιών κλπ. ΠΟΛ 1088/2015 ΦΕΚ Β 763-30/04/2015 & ΠΟΛ 1132- 25/06/2015 ΦΕΚ Β 08/07/2015 Υπάλληλος στο Τμήμα Εισοδήματος
11 Ο υπάλληλος του παραλαμβάνει τα έντυπα της δήλωσης και τα δικαιολογητικά και

ελέγχει την ορθότητα τους. Στην περίπτωση που τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι ορθά επιστρέφονται στον πολίτη και σταματά η διαδικασία μέχρι να επανέλθει ο πολίτης με τα σωστά στοιχεία και δικαιολογητικά.

Ν.4174/2013 Υπάλληλος στο Τμήμα Εισοδήματος Πέντε λεπτά.
12 Στην περίπτωση που όλα είναι σωστά, ο υπάλληλος του τμήματος Εισοδήματος καταχωρεί την δήλωση. Ο πολίτης παραλαμβάνει αντίγραφο της δήλωσης με σφραγίδα παραλαβής και φεύγει. Ν.4174/2013 Υπάλληλος στο Τμήμα Εισοδήματος Πέντε λεπτά.
13 Ο υπάλληλος του τμήματος Εισοδήματος, σε επόμενο χρόνο, εκδίδει το εκκαθαριστικό το οποίο και στέλνει με το ταχυδρομείο στον πολίτη. Ν.4174/2013 Υπάλληλος στο Τμήμα Εισοδήματος Κατα περίπτωση.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Οι παρακάτω φορείς εκπλέκονται στο στάδιο που ο πολίτης συλλέγει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Πρωτοδικείο : Πιστοποιητικό περι μη δημοσιεύσεως διαθήκης.
  • Δήμος: Ληξιαρχική πράξη θανάτου και πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών.
  • Όλοι οι φορείς που εκδίδουν στοίχεια που συνυποβάλλονται με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος ( π.χ. ασφαλιστικοί φορείς)