Υποβολή Δήλωσης Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Υποβολή Δήλωσης Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου
Νομοθετικό πλαίσιο

1)Α.Ν.1521/1950 (Α’ 245), 2)Ν.1249/1982 (Α΄ 43) άρθρα 41 και 41α

3)Ν 4174/2013

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ο αγοραστής ακινήτου στην Ελλάδα πρέπει, πριν τη σύνταξη του συμβολαίου, να πληρώσει το φόρο μεταβίβασης ακινήτου που υπολογίζεται στο 3% επί της αξίας του ακινήτου. Η δήλωση αυτή υπογράφεται από το ίδιο και τον πωλητή και υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ακίνητο.

Σχετική Νομοθεσία

1)  α.ν. 1521/1950 (Α’ 245)«Περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων», όπως κυρώθηκε με τον. 1587/1950 (Α΄ 294) «Περί κυρώσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ' αριθ. 1521/1950 Αναγκ. Νόμου "περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων"» και ισχύει,

2)  άρθρα 41 και 41α του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει,

3)  ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

4)  αριθ. Κ.10706/ΠΟΛ.237/18-12-1979 (Β΄ 119/8-2-1980) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «περί συντάξεως σε τρία αντίτυπα των δηλώσεων φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων και του τρόπου χρησιμοποιήσεως αυτών»,

Τρόπος διεκπεραίωσης

Το  υποκείμενο σε φόρο μεταβίβασης ακινήτων πρόσωπο ή οντότητα υποχρεούται, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, στην υποβολή της οικείας φορολογικής δήλωσης, η οποία κατατίθεται, χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατόπιν της διενέργειας ελέγχου της πληρότητας των στοιχείων της δήλωσης (π.χ. υπογραφή, πληρεξουσιότητα, νόμιμα δικαιολογητικά, έντυπα προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας, στοιχεία υπόχρεων σε δήλωση ή σε φόρο, κ.λπ.) εκδίδεται πράξη προσδιορισμού του φόρου και επιβάλλονται τυχόν πρόστιμα.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπο δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου, έντυπα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας μεταβιβασθέντος ακινήτου.

http://ecolysis.net.gr/data/documents/dilosi-metavivasis-akinitou.pdf

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Έντυπα προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας μεταβιβαστέου ακινήτου και πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τα ίδια τα έντυπα προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτων (βεβαίωση για δασική έκταση, παλαιότητα ακινήτου κλπ) Κατάθεση από τον φορολογούμενο
2 Έγγραφο νομιμοποιήσεως, σε περίπτωση πληρεξουσίου για την υποβολή και υπογραφή της δήλωσης Κατάθεση από τον φορολογούμενο
3 Πιστοποιητικό για την ηλικία του επικαρπωτή, όταν μεταβιβάζεται η Ψιλή Κυριότητα του ακινήτου. Κατάθεση από τον φορολογούμενο

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Τίτλος Εγγράφου /Αρχείου Αρμόδια Μονάδα Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή συμπληρωμένου εντύπου δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου στην αρμόδια ΔΟΥ του ακινήτου ( η δήλωση μεταβίβασης ακινήτου παραλαμβάνεται με τα συνημμένα σε αυτήν έντυπα και δικαιολογητικά, κατά περίπτωση και όπου απαιτούνται, που υποβάλλεται από τον φορολογούμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, με την επίδειξη του στοιχείου ταυτότητας).  Μ1/Ε 544/06(Δήλω- ση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου). Δ.Ο.Υ.-

Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους.

1 λεπτό
2 Έλεγχος από τον υπάλληλο της αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ.-

Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους.

5 λεπτά
3 Έλεγχος ταυτοποίησης των υπόχρεων σε δήλωση μεταβίβασης ακινήτου. Δ.Ο.Υ.-

Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους.

5 λεπτά
4 Υπογραφή της δήλωσης από τον πωλητή και τον αγοραστή ή τον/τους πληρεξουσίους ή νόμω υπόχρεους ή τον/τους νόμω υπόχρεο/ους και έλεγχος των σχετικών νομιμοποιητικών στοιχείων για την υπογραφή (πληρεξουσίων κλπ) Δ.Ο.Υ.-

Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους.

2-3 λεπτά
5 Έλεγχος των δικαιολογητικών και εντύπων τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση. Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών και της ορθής συμπλήρωσης των εντύπων. Ειδικά, στην περίπτωση που ο υπόχρεος αιτείται τη χορήγηση απαλλαγής από τον φόρο για απόκτηση πρώτης κατοικίας τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται, είτε από τον ίδιο τον υπόχρεο, είτε αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τη Δ.Ο.Υ, εξαιρουμένων: α) της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και β) της κατάστασης των ακινήτων τα οποία προσκομίζονται κατά το στάδιο της υποβολής της δήλωσης. Κατάσταση Ακινήτων Δ.Ο.Υ.-

Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους.

Εξαρτάται από το πλήθος των νομιμοποιητικών εγγράφων και δικαιολογητικών.
6 Έλεγχος των φύλλων υπολογισμού αξίας ακινήτου.  Έντυπο ΑΑ-ΓΗΣ, φύλλα υπολογισμού 1, 2,3,4, 5, έντυπα Κ1, Κ2, Κ3,Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8, Κ9. Δ.Ο.Υ.-

Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους.

Εξαρτάται από το πλήθος των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων
7 Προσδιορισμός της αγοραίας αξίας των ακινήτων στις περιπτώσεις που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα Βιβλίο συγκριτικών τιμών μεταβίβασης ακινήτων που τηρείται στις Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων υπάρχουν ακίνητα για τα οποία δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα. Δ.Ο.Υ.-

Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους.

Το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του βήματος της διαδικασίας εξαρτάται από τη συμμετοχή ή μη της Δ.Ο.Υ. της τοποθεσίας του ακινήτου στον προσδιορισμό της αξίας αυτού.
8 Εκκαθάριση της δήλωσης και υπολογισμός του φόρου.  Δ.Ο.Υ.-

Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους.

5 -10 λεπτά
9 Καταχώριση της δήλωσης στο σύστημα TAXIS (καταχωρούνται τα στοιχεία της δήλωσης στο βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων Φ.Μ.Α. του συστήματος TAXIS – υποσύστημα Κεφαλαίου - και λαμβάνεται αριθμός δήλωσης ο οποίος αναγράφεται στο έντυπο της δήλωσης). Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους.

- TAXIS

Εξαρτάται από το πλήθος των σχετικών στοιχείων, τα οποία πρέπει να καταχωρηθούν
10 Δημιουργία Ταυτότητας Οφειλής στο σύστημα TAXIS, η  οποία παραδίδεται  στον φορολογούμενο, προκειμένου να προβεί στην εξόφληση του φόρου μεταβίβασης, σε Φορείς Είσπραξης.  Φορείς Είσπραξης. 1-2 λεπτά
11 Χορήγηση αντιγράφου της δήλωσης στον φορολογούμενο(ο υπάλληλος προβαίνει στη θεώρηση αντιγράφου της δήλωσης μεταβίβασης, το οποίο παραδίδει στον φορολογούμενο) Δ.Ο.Υ.-

Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους.

Αμέσως
12 Αρχειοθέτηση της δήλωσης ή διαβίβαση αυτής Δ.Ο.Υ.-

Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους.

5 λεπτά

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς