Υποβολή Μηνιαίων Στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων από ΝΠΙΔ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Υποβολή Μηνιαίων Στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων από ΝΠΙΔ
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Φορέα
Σε ποιους παρέχεται στο εποπτεύον Υπουργείο του Φορέα του ΝΠΙΔ
Νομοθετικό πλαίσιο Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών 2/18993/28.2.2014 και Π.Δ. 80/2016

Περιγραφή Υπηρεσίας

Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να καταγράφουν και να τηρούν σε ιδιαίτερο βιβλίο ή μηχανογραφικά κατά Προϋπολογισμό (Τακτικό/Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων) τις διοικητικές πράξεις με τις οποίες γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου ή άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους. Το σύνολο των καταγεγραμμένων υποχρεώσεων αποτελεί το Μητρώο Δεσμεύσεων του κάθε φορέα. Το Μητρώο Δεσμεύσεων τηρείται από την Οικονομική Υπηρεσία κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης με ευθύνη του προϊσταμένου και περιλαμβάνει τουλάχιστον:

- Το οικονομικό έτος στο οποίο αυτό αναφέρεται.

- Τις εγκεκριμένες κατά ειδικό φορέα και κωδικό αριθμό εξόδου πιστώσεις του προϋπολογισμού.

- Τις τυχόν τροποποιήσεις και τη διαμόρφωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

- Τα εγκεκριμένα όρια διάθεσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού, όπου και όπως ορίζονται κάθε φορά.

- Τον αριθμό πρωτοκόλλου, την ημερομηνία, τον ΑΔΑ και το ποσό της απόφασης ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης.

- Την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, τον αριθμό της και το ύψος του συμβατικού τιμήματος.

- Τον αριθμό, την ημερομηνία παραλαβής και το ποσό του παραστατικού που αποδεικνύει την ύπαρξη της οφειλής. Ειδικότερα για τις εμπορικές συναλλαγές, η ημερομηνία παραλαβής καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 της υποπαρ. Ζ.5 του άρθρου πρώ- του του Ν. 4152/2013 (Α΄ 140).

- Τον αριθμό, την ημερομηνία και το ποσό του τίτλου πληρωμής των υποχρεώσεων.

- Το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών

Από τα παραπάνω στοιχεία, θα πρέπει να συντάσσεται μηνιαία σύνοψη του μητρώου δεσμεύσεων, με σκοπό την τελική υποβολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπου θα καταγράφονται όλες οι νόμιμες δαπάνες που διενεργεί ο φορέας, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότητησής τους (επιχορήγηση από προϋπολογισμό Τακτικό ή Δημοσίων Επενδύσεων, επιχορήγηση ΕΣΠΑ ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ίδια έσοδα, κλπ).

Σχετική Νομοθεσία

Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών 2/18993/28.2.2014 [1] "Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων"

Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες."

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος ή/και ηλεκτρονικός

Ενέργειες υπηρεσιακών οργάνων 

Από τους Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης συντάσσονται πίνακες και εκθέσεις (σύμφωνα με το υπόδειγμα του ου Μητρώου Δεσμεύσεων, συνημ. παράρτημα "Β" της εγκ. 2/18993/28.2.2014) και αποστέλλονται στις Γενικές Δ/νσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων που τους εποπτεύουν (οι οποίες μετά την επαλήθευση και επικύρωση των στοιχείων αυτών τα ενοποιούν και τα υποβάλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), ως εξής:

α. Μέσα στις πρώτες είκοσι ημέρες κάθε μήνα περιληπτικό πίνακα των μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκκρεμών δεσμεύσεων, απλήρωτων υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών. β. Την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς, μηνιαία συνοπτική έκθεση, σχετικά με το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Υπουργείου τους και των φορέων που εποπτεύουν, τους λόγους για την εξέλιξή τους και σχετικές προτεινόμενες δράσεις για την μείωσή τους.

Έντυπο που χρησιμοποιείται / επεξήγηση όρων

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (μηνιαίο) ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' Εγκυκλίου 2/18993/28.2.2014) ΥΜΔ.pdf

Για την συμπλήρωση του υποδείγματος, οι ακόλουθοι όροι που περιλαμβάνονται σε αυτό, έχουν την εξής έννοια:

α) Εκκρεμείς δεσμεύσεις είναι οι δεσμεύσεις που δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί ανεξάρτητα αν το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί ή παρασχεθεί.

β) Απλήρωτες υποχρεώσεις είναι οι εκκρεμείς δεσμεύσεις για τις οποίες έχει παραδοθεί το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, αλλά δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχος τίτλος πληρωμής.

γ) Ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι οι απλήρωτες υποχρεώσεις μετά την πάροδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική σύμβαση. Σε περίπτωση μη ύπαρξης σύμβασης ή έλλειψης σχετικού όρου, η απλήρωτη υποχρέωση καθίσταται ληξιπρόθεσμη μετά την πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του παραστατικού που αποδεικνύει την ύπαρξη της οφειλής.

Προϋποθέσεις

Α/Α Προαπαιτούμενα αρμόδιο όργανο
1 Κατάλληλο βιβλίο ή μηχανογραφικό σύστημα, με δυνατότητα καταγραφής και τήρησης των κατάλληλων στοιχείων που αφορούν στον Προϋπολογισμό (Τακτικό/Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων), το οποίο θα αποτελεί το Μητρώο Δεσμεύσεων του φορέα. Οικονομική Υπηρεσία του ΝΠΙΔ του Φορέα με ευθύνη του ΠΟΥ
2 Καταχωρούνται ανελλιπώς στο Μητρώο Δεσμεύσεων οι διοικητικές πράξεις με τις οποίες γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του φορέα προς τρίτους, ώστε να είναι διαθέσιμο το σύνολο αυτών των καταγεγραμμένων υποχρεώσεων, για κάθε χρονική περίοδο.
3
4
5

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Εξάγονται από το Μητρώο Δεσμεύσεων τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στην Εγκύκλιο 2/18993/28.2.2014 και συμπληρώνεται το έντυπο (υπόδειγμα παρ. Γ'), σύμφωνα με τις οδηγίες. Ελέγχεται η ορθότητα των στοιχείων, μέσω επανεξέτασης και διασταύρωσής τους και συντάσσεται το έγγραφο με το οποίο θα διαβιβαστεί στο Υπουργείο Οικονομικών και προωθούνται προς υπογραφή από τον ΠΟΥ Εγκύκλιος 2/18993/2014 και

Π.Δ. 80/16

Υπάλληλος τμήματος Προϋπολογισμού Αυθημερόν
2 Προωθείται το έγγραφο προς υπογραφή στον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) Υπάλληλος τμήματος Προϋπολογισμού και ελέγχου των πιστώσεων και Υπογραφή από τον ΠΟΥ (Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών) Αυθημερόν
3 Κατόπιν υπογραφής από ΠΟΥ διαβιβάζεται με αλληλογραφία (με πρωτ.παράδοσης/παραλαβής) στο υπεύθυνο τμήμα του εποπτεύοντος Υπουργείου του φορέα Υπάλληλος τμήματος Προϋπολογισμού και τμήματος αρμόδιου για την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας Αυθημερόν
5

Μητρώα που τηρούνται

Ηλεκτρονικές καταχωρήσεις στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα