Υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς
Νομοθετικό πλαίσιο Ν 2961/2001, Ν 4174/2013, Ν 1249/82

Περιγραφή Υπηρεσίας

Υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς στην αρμόδια ΔΟΥ (ΔΟΥ τελευταίας κατοικίας του θανόντος) από τους κληρονόμους και προσδιορισμός του σχετικού φόρου ή προστίμου

Σχετική Νομοθεσία

Ν. 2961/2001, Ν. 4174/2013Ν 1249/1982

Τρόπος διεκπεραίωσης

Η δήλωση φόρου κληρονομιάς υποβάλλεται χειρόγραφα σε προεκτυπωμένη έντυπη φόρμα από τους κληρονόμους ή τους νόμω υπόχρεους για την υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς στην αρμόδια ΔΟΥ (ΔΟΥ τελευταίας κατοικίας του θανόντος), παραλαμβάνεται από αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος κεφαλαίου της ΔΟΥ και εκδίδεται η σχετική πράξη προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς η οποία επιδίδεται στον/στους κληρονόμους και βάσει αυτής βεβαιώνεται ο αναλογών φόρος ή το πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπο δήλωσης φόρου κληρονομιάς, έντυπα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας κληρονομιαίων ακινήτων, έντυπο προσδιορισμού αξίας ολόκληρης επιχείρησης, μερίδων ή μεριδίων και μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών που κληρονομούνται, έντυπο αίτησης για αντίγραφο της δήλωσης

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Ληξιαρχική πράξη θανάτου Κατάθεση από τον φορολογούμενο ή αυτεπάγγελτη αναζήτηση
2 Κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής περί του είδους και του βαθμού συγγενείας προς τον κληρονομούμενο (πχ πιστ/κό πλησιεστέρων συγγενών) Κατάθεση από τον φορολογούμενο ή αυτεπάγγελτη αναζήτηση
3 Αντίγραφο δημοσιευμένης διαθήκης Κατάθεση από τον φορολογούμενο
4 Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης ή μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης Κατάθεση από τον φορολογούμενο
5 Έντυπα προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας κληρονομιαίων ακινήτων και πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τα ίδια τα έντυπα προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτων (βαβαίωση για δασική έκταση, παλαιότητα ακινήτου κλπ) Κατάθεση από τον φορολογούμενο
6 Δικαιολογητικά που αφορούν τα κινητά περιουσιακά στοιχεία (άδεια κυκλοφορίας ΙΧ ή ΔΧ αυτοκινήτου, βεβαίωση Τράπεζας για τραπεζικούς λογαριασμούς, έντυπα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας κληρονομιαίων ακινήτων, έντυπο προσδιορισμού αξίας ολόκληρης επιχείρησης, μερίδων ή μεριδίων και μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών που κληρονομούνται, βεβαίωση για αξία εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών ή κα) Κατάθεση από τον φορολογούμενο
7 Δικαιολογητικά που αφορούν το παθητικό της κληρονομιάς (χρέη, δάνεια κλπ) Κατάθεση από τον φορολογούμενο
8 Έγγραφο νομιμοποιήσεως, σε περίπτωση πληρεξουσίου για την υποβολή και υπογραφή της δήλωσης Κατάθεση από τον φορολογούμενο
8 Πιστοποιητικό για την ηλικία του επικαρπωτή, όταν για τον προσδιορισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η ηλικία αυτού Κατάθεση από τον φορολογούμενο
9 Τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης (πχ αγωγή για επίδικα κληρονομιαία στοιχεία) Κατάθεση από τον φορολογύμενο

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή συμπληρωμένου εντύπου δήλωσης φόρου κληρονομιάς στο Τμήμα Κεφαλαίου της αρμόδιας ΔΟΥ και υπογραφή αυτής από τον/τους κληρονόμους ή τον/τους πληρεξουσίους ή νόμω υπόχρεους Ν 2961/01, Ν 4174/13 Υπάλληλος τμήματος κεφαλαίου 1 λεπτό
2 Έλεγχος από τον υπάλληλο της αρμοδιότητας (ΑΦΜ θανόντος και αρμόδια ΔΟΥ μέσω συστήματος TAXIS) Ν 2961/01, Ν 4174/13 Υπάλληλος τμήματος κεφαλαίου 1 λεπτό
3 Υπογραφή την δήλωσης ενώπιον του υπαλλήλου από τον/τους κληρονόμο/ους ή τον/τους πληρεξουσίο/ους ή τον/τους νόμω υπόχρεο/ους και έλεγχος των σχετικών νομιμοποιητικών στοιχείων για την υπογραφή (πληρεξουσίων κλπ) Ν 2961/01, Ν 4174/13 Υπάλληλος τμήματος κεφαλαίου 2-3 λεπτά
4 Έλεγχος των συνημμένων στη δήλωση δικαιολογητικών (ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστ/κά περί δημοσίευσης ή μή διαθήκης κλπ) Ν 2961/01, Ν 4174/13 Υπάλληλος του τμήματος κεφαλαίου 2-3 λεπτά
5 Έλεγχος των συνημμένων στη δήλωση εντύπων για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας των κληρονομιαίων ακινήτων και των άλλων σχετικών με την αξία δικαιολογητικών (πχ παλαιότητα ακινήτου, δασική έκταση κλπ) Ν 2961/01, Ν 4174/13, Ν 1249/82 Υπάλληλος του τμήματος κεφαλαίου 5-10 λεπτά
6 Έλεγχος λοιπών συνημμένων δικαιολογητικών σχετικά με άλλα κληρονομιαία στοιχεία (πχ αυτοκίνητα, μετοχές κλπ) Ν 2961/01, Ν 4174/13 Υπάλληλος του τμήματος κεφαλαίου 2-3 λεπτά
7 Έλεγχος δικαιολογητικών σχετικά με τη μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης (πχ αγωγή για επίδικα ακίνητα) Ν 2961/01, Ν 4174/13 Υπάλληλος του τμήματος κεφαλαίου 2-3 λεπτά
8 Έλεγχος δικαιολογητικών σχετικά με το παθητικό της δήλωσης Ν 2961/01, Ν 4174/13 Υπάλληλος του τμήματος κεφαλαίου 2-3 λεπτά
9 Καταχώριση της δήλωσης φόρου κληρονομιάς στα τηρούμενα βιβλία αρίθμησης φακέλων και αρίθμησης δηλώσεων καθώς και στα σχετικά αλφαβητικά ευρετήρια με βάση το ονοματεπώνυμο του θανόντος Ν 2961/01, Ν 4174/13 Υπάλληλος του τμήματος κεφαλαίου 1-2 λεπτά
10 Έλεγχος από το αρχείο της υπηρεσίας ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας (αξίας και φόρου) των δηλούμενων προγενέστερων γονικών παροχών ή δωρεών (από το θανόντα προς τους κληρονόμους) Ν 2961/01, Ν 4174/13 Υπάλληλος του τμήματος κεφαλαίου 2-3 λεπτά
11 Εκκαθάριση της δήλωσης φόρου κληρονομιάς με υπαγωγή αυτής στην κατάλληλη κλίμακα φορολόγησης βάσει του χρόνου φορολογίας Ν 2961/01, Ν 4174/13 Υπάλληλος του τμήματος κεφαλαίου 1-2 λεπτά
11 Έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς και καταχώριση αυτής στο τηρούμενο βιβλίο πράξεων Ν 2961/01, Ν 4174/13 Υπάλληλος του τμήματος κεφαλαίου 1-2 λεπτά
12 Βεβαίωση του προσδιοριζόμενου φόρου κληρονομιάς ή/και του προστίμου λόγω εκπρόθεσμης υποβολής φ. κληρονομιάς και εκτύπωση της σχετικής ταυτότητας οφειλής αν προκύπτει φόρος ή πρόστιμο από την πράξη προσδιορισμού φόρου Ν 2961/01, Ν 4174/13 Υπάλληλος του τμήματος κεφαλαίου 1-2 λεπτά
13 Επίδοση στον/στους κληρονόμο/ους ή στον/στους πληρεξούσιο/ους της πράξης προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς Ν 2961/01, Ν 4174/13 Υπάλληλος του τμήματος κεφαλαίου 1-2 λεπτά
14 Χορήγηση αντιγράφου της υποβληθείσας δήλωσης φόρου κληρονομιάς στον/στους κληρονόμο/ους ή στον/στους πληρεξούσιο/ους με πρωτοκολλημένη αίτησή τους Ν 2961/01, Ν 4174/13 Υπάλληλος του τμήματος κεφαλαίου, υπάλληλος τμήματος πρωτοκόλλου 1-2 λεπτά

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Αρμόδιες Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων για αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών (ληξιαρχική πράξη θανάτου, πισ/κών οικογενειακής κατάστασης κλπ)