Υποβολή υποψηφιότητας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Υποβολή υποψηφιότητας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Από ποιους παρέχεται από τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι
Σε ποιους παρέχεται Απόφοιτους Μεταπτυχιακών Σπουδών
Νομοθετικό πλαίσιο Ν. 3685/2008, Ν. 4009/2011 και κανονισμός λειτουργίας του Τμήματος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, στο οποίο ενδιαφέρεται να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή, προσδιορίζοντας σε γενικές γραμμές το αντικείμενό της. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος εξετάζει αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»Νόμος 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.» (ΦΕΚ Α'/195/06-09-2011)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Κατάθεση δικαιολογητικών στη Γραμματεία ή αποστολή αυτών με ταχυδρομείο.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπη αίτηση υποψήφιου διδάκτορα

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Έντυπη Αίτηση Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Ερευνητική πρόταση Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Αντίγραφο πτυχίου Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Αντίγραφο μεταπτυχιακού

διπλώματος

Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Πιστοποιητικό γνώσης του επιπέδου

της Αγγλικής γλώσσας

Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Επιστημονικές δημοσιεύσεις Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 2 συστατικές επιστολές Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή ή αποστολή αίτησης με τα απαραίτητα

δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος

Κανονισμός λειτουργίας του προγράμματος Yπάλληλος Τμήματος
2 Πρωτοκόλληση αίτησης Διοικητική πρακτική Yπάλληλος Τμήματος
3 κατάρτιση πίνακα με τα απαιτούμενα προσόντα του Υποψήφιου Διδάκτορα Διοικητική πρακτική Υπάλληλος Τμήματος
4 Αποστολή αίτησης και δικαιολογητικών στην Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος Διδ. Σπουδών για έλεγχο τυπικών προϋποθέσεων Διοικητική πρακτική Προϊστάμενος Τμήματος
5 Η Επιτροπή επιστρέφει τους φακέλους στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητική πρακτική Συντονιστική επιτροπή
6 Εγγραφή θέματος στην Ημερήσια Διάταξη και εισαγωγή θέματος στη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Διοικητική Πρακτική Προϊστάμενος Τμήματος
7 Συζήτηση και Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του Υπ. Διδάκτορα Ν. 3685/2008 Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
8 Εκδίδεται το πρακτικό της Συνέλευσης και υπογράφεται Διοικητική πρακτική Προϊστάμενος Τμήματος
9 Σε περίπτωση αποδοχής του Υποψηφίου ορίζεται τριμελής συμβουλευτική επιτροπή εκ των οποίων ο ένας ορίζεται επιβλέπων Καθηγητής Ν. 3685/2008 άρθρο 9 παρ. 1α και Ν. 4009/2011 άρθρο 39 παρ. 5 Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
10 Γνωστοποίείται η θετική ή αρνητική απόφαση, εγγράφως στον ενδιαφερόμενο Διοικητική πρακτική Προϊστάμενος Τμήματος
11 Κοινοποιείται η απόφαση στον επιβλέποντα και την συμβουλευτική επιτροπή Διοικητική πρακτική Προϊστάμενος Τμήματος
12 Ο Υπ. Διδάκτορας προσέρχεται στη Γραμματεία προκειμένου να εγγραφεί Διοικητική πρακτική Υπάλληλος Τμήματος

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς