Υποστήριξη και Λειτουργία Τμήματος (Δήμοι)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Υποστήριξη και Λειτουργία Τμήματος

Υποστήριξη και Λειτουργία Τμήματος (Δήμοι)

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να διασφαλίσει τον τρόπο εφαρμογής των καθορισμένων δραστηριοτήτων του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης που προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ. για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία Ταμείου.

Σχετική Νομοθεσία

1 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

2 Β.Δ της17/5-15/6 1959.

3 ΚΕΔΕ ΝΔ 356/1974

4 Ν.3463/2006

5 Ν.4152/2013

6 N. 2472/1997

7 και κάθε πρόσφατη Νομοθετική αλλαγή για ευνοϊκές ρυθμίσεις δόσεων

Τρόπος διεκπεραίωσης

Βάσει της δυσκολίας του φυσικού αντικείμενου του τμήματος Ταμείου και λαμβανομένου υπ `όψιν ότι τα έγγραφα που διακινούνται στο συγκεκριμένο τμήμα  είναι άμεσης προτεραιότητας και χρήζουν  προσοχής μεγάλης, λόγω της σημαντικότητάς  τους καθώς  και  για το λόγο, του ότι εμπίπτουν πολλές φορές στο νόμο για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, είναι απαραίτητο να υφίσταται γραμματειακή υποστήριξη εντός του τμήματος ταμείου, ώστε και οι οφειλέτες να εξυπηρετούνται άμεσα, αποφεύγοντας έτσι περαιτέρω διαπληκτισμούς εξαιτίας της αποπληρωμής των χρεών τους και να μη διαρρέουν πληροφορίες  απόρρητα προσωπικά δεδομένα.

1. Παραλαβή εισερχομένων εγγράφων -διεκπεραίωση -αρχειοθέτηση αυτών.

2 .Πρωτοκόλληση εισερχομένων -εξερχομένων εγγράφων.

3.Εισηγήσεις προς Δ.Σ και Ο.Ε.

4. Προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης (ΠΑΥ).

5. Μέριμνα για την διαδικασία καταβολής του αντιτίμου του εισιτηρίου για τους μετακινούμενους εντός πόλης υπαλλήλους .

6. Σύνταξη εκθέσεων απόψεων διοικητικής αρχής κατά των αναστολών-ανακοπών-προσφυγών οφειλετών & προμηθευτών του Δ.Θ.

7. Αλληλογραφία -απαντήσεις σε αιτήσεις δημοτών και υπηρεσιών.

8. Καθημερινός έλεγχος των δελτίων καταθέσεων τακτοποιητέων εισπράξεων των εσωτερικών και εξωτερικών εισπρακτόρων και συμφωνία σε αριθμό διπλοτύπων και ποσών.

9. Συγκέντρωση μηνιαίων αποσπασμάτων των επιμελητών εισπράξεων και συμφωνία αυτών με το γραμμάτιο των τακτοποιητέων εισπράξεων.

10. Συλλογή απολογιστικών στοιχείων για το  Ελεγκτικό Συνέδριο.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Manual του ΟΠΣΟΥ για όλες τις διαδικασίες  που προβλέπονται

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Παραλαβή εγγράφων

α) Ημερήσια παραλαβή εισερχομένων εγγράφων από το ΤΔΥ. Χρέωση των εγγράφων από τον Π/Τ στους υπαλλήλους ανάλογα με το έγγραφο, ενημέρωση του βιβλίου εισερχομένων του ΤΤ και διεκπεραίωση τους.

β) Το ΤΑΜ ενημερώνει το ΤΤ για τους αποβιώσαντες οφειλέτες και τους κληρονόμους αυτών. Ο ΥΥΔ του ΤΤ καταγράφει, αρχειοθετεί και ερευνά αν οι οφειλές βεβαιώθηκαν προ ή μετά θανάτου για να προχωρήσει σε στενή βεβαίωση οφειλής με ανάλογο ποσοστό στον καθένα κληρονόμο. Κατόπιν πραγματοποιείται η εγγραφή μέσω ΟΠΣΟΥ.     

Υπάλληλος Ταμείου
2 Πρωτοκόλληση εγγράφων για άμεση εξυπηρέτηση      

α) Πρωτοκόλληση εισερχομένων - εξερχομένων εγγράφων του ΤΤ μέσω ΟΠΣΟΥ (αιτήσεις Δημοτών, διαβιβαστικά σε υπηρεσίες, σε δημότες  και σε διάφορους  δημόσιους  φορείς).

β) Με την εκάστοτε βεβαίωση χρηματικών καταλόγων εκδίδονται Ατομικές  Ειδοποιήσεις που αφορούν Κ.Ο.Κ., ανταποδοτικά τέλη κ.λ.π. (Διαδικασία Βεβαιώσεις Χρηματικών Καταλόγων). Γίνεται Πρωτοκόλληση των Ατομικών Ειδοποιήσεων Οφειλών και των Ατομικών Ειδοποιήσεων Ληξιπρόθεσμων Οφειλών  μέσω ΟΠΣΟΥ και  αποστολή αυτών ταχυδρομικώς  μέσω  του  Τμήματος Γενικού Πρωτοκόλλου και  ανάλογα με το ποσό οφειλής στέλνονται ή  με απλή αποστολή ή συστημένα 

Υπάλληλος Ταμείου
3 Εισηγήσεις

α) Εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αχρεωστήτως εισπραχθέντων: κατόπιν αιτήσεως του δημότη ότι έχει πληρώσει περισσότερα ή έχει εκ παραδρομής πληρώσει στο Δήμο μας αντί άλλου Δήμου , συγκεντρώνονται όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (όπως γραμμάτια είσπραξης ποσού , διπλότυπο είσπραξης , κ.λ.π.)   για να μπορέσει να του επιστραφεί το ποσό γίνεται εισήγηση προς το Δ. Σ και αποστέλλεται  ηλεκτρονικά η εισήγηση στο γραφείου του Δ.Σ. για έγκριση δαπάνης και Απόφασης.

β)  Εισηγήσεις  προς  την  Οικονομική Επιτροπή (Αχρεωστήτως εισπραχθέντων όμοια με τη διαδικασία προς το Δ.Σ. ).

Απαντήσεις προς την Οικονομική επιτροπή μετά από αίτηση οφειλετών για αύξηση δόσεων, συγκεκριμένα συγκεντρώνονται τα στοιχεία  οφειλής που απαιτούνται από την Ο.Ε  από τους επιμελητές εισπράξεων  και διαβιβάζονται μέσω γενικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικά.

γ) Προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης α) Αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών, β) Προμηθειών

Υπάλληλος Ταμείου
4 6.4 Διαδικασία για την χορήγηση κάρτας απεριορίστων διαδρομών ΟΑΣΘΣυγκεντρώνονται καταστάσεις καθημερινών

μετακινήσεων Υπαλλήλων του ΤΤ εκτός Δημαρχιακού Μεγάρου και εντός πόλεως (Διαδικασία επιδόσεων Ατομικών Ειδοποιήσεων, Διαδικασία Απόδοσης Κρατήσεων σε Δ.Ο.Υ και Οργανισμούς  κλπ)

Υπάλληλος Ταμείου
5 Διαδικασία για τις εκθέσεις απόψεωνα)  Από την Δ/νση Νομικής Υποστήριξης

αποστέλλονται έγγραφα που αφορούν αναστολές -ανακοπές -προσφυγές -ακυρώσεις α)οφειλετών β)προμηθευτών του Δ.Θ.,σε συνεργασία με υπαλλήλους του Γραφείου Εσόδων (διαδικασία Βεβαιώσεις Χρηματικών Καταλόγων & Ταχυδρομικών Επιταγών – Ταυτοποιήσεις)  για την ατομική  εικόνα οφειλής του οφειλέτη ,τον χρηματικό κατάλογο με τον οποίο βεβαιώθηκε η οφειλή και την ατομική ειδοποίηση επίδοσης. Με αυτά τα στοιχεία συντάσσεται η έκθεση απόψεων η οποία επιδίδεται στα Δικαστήρια και κοινοποιείται στην Δ/νση Νομικής Υποστήριξης .

β)   Από την Δ/νση Νομικής Υποστήριξης αποστέλλονται έγγραφα που αφορούν αναστολές -ανακοπές -προσφυγές καταλογισμών Υπαλλήλων και Αιρετών του ΔΘ, σε συνεργασία με υπαλλήλους του Γραφείου Εσόδων (διαδικασία Βεβαιώσεις Χρηματικών Καταλόγων & Ταχυδρομικών Επιταγών – Ταυτοποιήσεις) για την ατομική  εικόνα οφειλής του οφειλέτη ,τον χρηματικό κατάλογο με τον οποίο βεβαιώθηκε η οφειλή και την ατομική ειδοποίηση επίδοσης. Με αυτά τα στοιχεία συντάσσεται η έκθεση απόψεων η οποία επιδίδεται στα Δικαστήρια και κοινοποιείται στην Δ/νση Νομικής Υποστήριξης. Κατόπιν αιτήσεων των Υπολόγων με Εισαγγελικές Παραγγελίες δίνονται τα στοιχεία που ζητούνται. Ενημερώνονται οι πίνακες καταλογισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Οικονομικού Επιθεωρητή οι οποίοι υπάρχουν σε κοινόχρηστο φάκελο gmail, χρήστες του οποίου είναι το ΤΤ,  το ΤΑΜ και η Νομική Υπηρεσία

Υπάλληλος Ταμείου
6 Απολογιστικά στοιχεία

α) Συλλογή απολογιστικών στοιχείων ετησίως, σχολικών επιτροπών , ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ (προϋπολογισμούς  με τυχόν τροποποιήσεις τους, ισολογισμούς, απολογισμούς, εγκριτικές Α.Δ.Σ, στοιχεία παρακολούθησης Δημοτικής ακίνητης περιουσίας, στοιχεία υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δ.Θ) και αποστολή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

β) Συλλογή στοιχείων απολογισμού ετησίως και φύλαξη αυτών για λογαριασμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Υπάλληλος Ταμείου

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Όλες οι Υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

α) Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου

β) Αρχείο ρυθμίσεων οφειλετών του Δ.Θ

γ) Αρχείο αλληλογραφίας με υπηρεσίες του Δήμου

δ) Αρχείο αλληλογραφίας με δημότες

ε)Αρχείο αλληλογραφίας με Υπηρεσίες –Υπουργεία-Οργανισμούς

στ)Αρχείο δικαστικών θεμάτων

ζ)Αρχείο θεμάτων προσωπικού

η) Αρχείο πρωτοκόλλου (βιβλίο  αλληλογραφίας εισερχομένων -εξερχομένων -ατομικών ειδοποιήσεων. )

θ) Αρχείο  μηνιαίων αποσπασμάτων των επιμελητών εισπράξεων.

ι) Αρχείο απολογιστικών στοιχείων

κ) Αρχείο εγκυκλίων & Α.Δ.Σ

λ) Αρχείο διαγραφών -διαπιστωτικών πράξεων