Χαρακτηρισμός Γης Χαμηλής ή Υψηλής Παραγωγικότητας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χαρακτηρισμός Γης Χαμηλής ή Υψηλής Παραγωγικότητας
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0
 • Περιγραφή Υπηρεσίας

Ο χαρακτηρισμός γης χαμηλής ή υψηλής παραγωγικότητας (πρακτικό χωροταξικής και περιβαλλοντικής γνωμάτευσης συνοδευόμενο από βεβαίωση παραγωγικότητας) και η χορήγηση επιτρεπτού ή μη εγκατάστασης, χρησιμοποιείται στη διαδικασία αδειοδότησης από την αρμόδια πολεοδομία για την οποιαδήποτε κατασκευή: αποθηκευτικών χώρων ιδιοπαραγόμενων  ή μη προϊόντων, κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης,μεταποιητικής μονάδας, φωτοβολταϊκού συστήματος, οικίας ή οικίσκου ή αγροτικής αποθήκης (εκτός της αποθήκης έως 15 τ.μ.), επαγγελματικής αποθήκης,βιομηχανικού και βιοτεχνικού κτιρίου και λοιπών εγκαταστάσεων σε εκτός σχεδίου οικόπεδα ή αγροτεμάχια.

Σχετική Νομοθεσία

 • Ν. 998/79 «Περί Προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων της χώρας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων κ.λ.π.» και το άρθρο 9 του Νόμου 3818/2010 «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων κ.λ.π.»
 • Έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 153929/09-06-1983 της Δ/νσης Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αποστολή Κειμένου Οδηγιών για την εφαρμογή του Νόμου 1337/83 σελ. 5-6, Χαρακτηρισμός Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας
 • ΚΥΑ με αριθμ. 393155/22-09-1992 Φ.Ε.Κ. 579/Τ.Β./23-09-92 περί «περιορισμού συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας»
 • Ν. 2637/1998 (Φ.Ε.Κ. 200 Α’) άρθρο 56, όπως τροποιήθηκε και ισχύει
 • Ν. 2945 /2001 (Φ.Ε.Κ. 223 Α’/08-10-01)άρθρο 24, Παρ. 37
 • Αριθμ. 26295/1-7-2003 (Φ.Ε.Κ. Αρ. Φύλλου 1472, τεύχος Β', 9 Οκτωβρίου 2003) Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και το Φύλλο Χάρτη Ο.Κ.Χ.Ε. «ΚΟΖΑΝΗ», Κλίμακας 1:100.000 Corine Land Cover 2000-Greece
 • Ν.3399/2005, άρθρο 20 (Λοιπές διατάξεις), Παράγραφο 23.
 • Αριθμ. 6876/4871 και 6877/4872 από 3/7/2008 εγκρίσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (σελ. 2257, παράγραφος Ε2)
 • Ν. 3851/2010 (Φ.Ε.Κ. 85 Α’)Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 • ΚΥΑ αριθμ. 168040/3-9-2010 (Φ.Ε.Κ. 1528/Β'/ 07-10-2010) Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας
 • Έγγραφο με αρ. πρωτ. ΑΥ/Φ1/οικ.14586 από 19/9/2010 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με οδηγίες εφαρμογής του Ν. 3851/2010
 • Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου 28/9/2010
 • Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.26928 από 16/12/2010
 • Ενημέρωση με αρ. πρωτ. 172659/27-12-2010
 • ΚΥΑ με αριθμ. 072528/26-01-2011 (ΦΕΚ 102/01-02-2011) τροποποίηση της αριθμ. 168040/3-9-2010 (Φ.Ε.Κ. 1528/ Β'/07-10-2010)
 • Έγγραφο με αρ. πρωτ. 115652/129 από 11/3/2011
 • Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/31-03-2011)
 • ΚΥΑ με αριθμ. 2026/89667/30-08-2012 (ΦΕΚ 2486/12-09-2012)
 • Έγγραφο με αρ. πρωτ. 3012/105919 από 23/10/2012
 • Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α’)
 • Εγκύκλιο με αριθμ. 472/03-02-2014
 • Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 2025/113925/12-09-2014 με διευκρινίσεις
 • ΚΥΑ με αριθμ. 1649/45 (ΦΕΚ 45 Β’/15-01-2014)
 • Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159Α') 

Τρόπος διεκπεραίωσης

E-protocol / Χειρονακτικά

Έντυπα που χρησιμοποιείται


Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται

Δεν απαιτούνται

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση χορήγησης πρακτικού χωροταξικής και περιβαλλοντικής γνωμάτευσης Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης χαρακτηρισμού γης ως χαμηλής ή υψηλής παραγωγικότητας Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Τοπογραφικά  διαγράμματα (3) Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Πράξη Χαρακτηρισμού από Δασαρχείο Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Τεχνική έκθεση πολιτικού μηχανικού Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) και βεβαίωση επαγγελματία αγρότη Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης επιτρεπτού ή μη εγκατάστασης σε γη υψηλής παραγωγικότητας Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών

Σχετική νομοθεσία

Υπάλληλος Γραμματείας

Μία ημέρα
2 Πρωτοκόλληση Υπάλληλος Γραμματείας Μία ημέρα
3 Διοικητικός έλεγχος  δικαιολογητικών για νομιμότητα αίτησης Αρμόδιος υπάλληλος Μία έως τρεις ημέρες
4 Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Αρμόδιος υπάλληλος Δύο έως τρεις ημέρες
5 Επιτόπιος έλεγχος για επισκόπηση της αιτούμενης έκτασης  από την Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Επτά έως δέκα ημέρες
6 Συνεδρίαση Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Μία ημέρα
7 Σύνταξη πρακτικών χωροταξικής και περιβαλλοντικής γνωμάτευσης και σύνταξη βεβαιώσεων Αρμόδιος υπάλληλος

Μία έως δύο ημέρες

8 Έλεγχος πρακτικών χωροταξικής και περιβαλλοντικής γνωμάτευσης από τα μέλη της επιτροπής και υπογραφή τους Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Μία ημέρα
9 Αποστολή πρακτικών χωροταξικής και περιβαλλοντικής γνωμάτευσης και βεβαιώσεων Αρμόδιος υπάλληλος

Μία ημέρα

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

 • Διεύθυνση Κτηνιατρικής
 • Διεύθυνση Πολιτικής Γης
 • Τμήμα Αλιείας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

 • Διεύθυνση Δασών -Αποκεντρωμένη Διοίκηση

* Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ)