Χειρισμός καταγγελίας περιστατικού περιβαλλοντικής επιβάρυνσης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χειρισμός καταγγελίας περιστατικού περιβαλλοντικής επιβάρυνσης
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χειρισμός καταγγελίας περιστατικού περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται σε περίπτωση που ο πολίτης υποβάλλει έγγραφη καταγγελία στην αρμόδια περιβαλλοντική Υπηρεσία ή στην περίπτωση εισαγγελικής παραγγελίας. Επιπλέον, η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και σε περιστατικά περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προήλθαν από αυτεπάγγελτους ελέγχους.

Σχετική Νομοθεσία

Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α’/18.10.1986)Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’/21.9.2011)Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α’/13.2.2012)ΚΥΑ 59388/3363/88 (ΦΕΚ 638/Β’/31-8-88) ΚΥΑ 377/96/95/1994 (ΦΕΚ 18/Β'/16.1.1995) Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α'/9.3.1999)Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7.6.2010)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Η καταγγελία υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπος, είτε ηλεκτρονικά μέσω email, είτε με τη χρήση τηλεομοιοτυπίας (fax)

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλων

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση καταγγελίας Φωτογραφικό υλικό εάν είναι εφικτό
Τα προσωπικά στοιχεία του καταγγελλόμενου (ήτοι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας)

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Παραλαβή καταγγελίας Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α'/9.3.1999) Διοικητικός υπάλληλος Ελάχιστο
2 Χρέωση της καταγγελλίας σε υπάλληλο Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α'/9.3.1999) Προϊστάμενος Τμήματος Ελάχιστο
3 Πρωτοκόλληση καταγγελίας Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α'/9.3.1999) Διοικητικός υπάλληλος Ελάχιστο
4 Έλεγχος της υπόθεσης για τυχόν έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’/21.9.2011) Υπάλληλος Ελάχιστο
Έλεγχος ύπαρξης προηγούμενων καταγγελιών και επιβολής προστίμου για την ίδια υπόθεση Υπάλληλος
Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής περιβαλλοντικής επιθεωρήσεως (ελέγχου) Υπάλληλος
Αίτηση προς το γραφείο κίνησης για παραχώρηση κρατικού οχήματος μεταφοράς του υπαλλήλου στο σημείο της καταγγελίας Προϊστάμενος Τμήματος
5 Πραγματοποίηση περιβαλλοντικής επιθεωρήσεως με επιτόπια αυτοψία ΚΥΑ 59388/3363/88 (ΦΕΚ 638/Β’/31-8-88) (άρθρο 1) Υπάλληλος Εύλογο χρονικό διάστημα
6 Σύνταξη έκθεσης πειβαλλοντικής επιθεωρήσεως ΚΥΑ 59388/3363/88 (ΦΕΚ 638/Β’/31-8-88) (άρθρο 1) Υπάλληλος Εύλογο χρονικό διάστημα
7 Εάν η έκθεση περιβαλλοντικής επιθεωρήσεως: Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α’/18.10.1986)

ΚΥΑ 59388/3363/88 (ΦΕΚ 638/Β’/31-8-88) (άρθρο 1)

Υπάλληλος Εύλογο χρονικό διάστημα
είναι επιβαρυντική τότε ακολουθείται η διαδικασία του όγδοου (8) βήματος Υπάλληλος
δεν είναι επιβαρυντική τότε το πόρισμα αποστέλλεται προς ενημέρωση στον καταγγελλόμενο και κοινοποιείται στον καταγγέλλοντα. Στη συνέχεια η καταγγελία τίθεται στο αρχείο Υπάλληλος
8 Επίδοση της εκθέσεως περιβαλλοντικής επιθεωρήσεως στον καταγγελλόμενο, δίνοντάς του πέντε (5) ημέρες προθεσμία, με παράταση πέντε (5) επιπλέον ημερών έπειτα από γραπτή αίτηση αυτού, για την υποβολή απολογητικού υπομνήματος ή προφορικών εξηγήσεων στην Υπηρεσία Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α’/18.10.1986)

(άρθρο 30)

ΚΥΑ 59388/3363/88 (ΦΕΚ 638/Β’/31-8-88) (άρθρο 1)

Υπάλληλος Μετά το πέρας του επιτόπιου ελέγχου
9 Εάν ο καταγγελλόμενος: Ελάχιστο
υποβάλλει απολογητικό σημέιωμα ή προβεί σε προφορικές εξηγήσεις τότε η Υπηρεσία προχωράει σύμφωνα με το δέκατο (10) βήμα Υπάλληλος
δεν υποβάλλει απολογητικό σημέιωμα ή προβεί σε προφορικές εξηγήσεις τότε η Υπηρεσία προχωράει στην εισήγηση για επιβολή προστίμου και ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται από το ενδέκατο (11) βήμα και έπειτα Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α’/18.10.1986)

(άρθρο 30)

Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α'/9.3.1999)

ΚΥΑ 59388/3363/88 (ΦΕΚ 638/Β’/31-8-88) (άρθρο 1)

Υπάλληλος
10 Εάν το απολογητικό σημέιωμα ή οι προφορικές εξηγήσεις: Ελάχιστο
γίνουν αποδεκτά από την Υπηρεσία τότε η καταγγελία τίθεται στο αρχείο και ταυτόχρονα ενημερώνονται ο καταγγέλλοντας και ο καταγγελλόμενος Υπάλληλος
δεν γίνουν αποδεκτά από τη Υπηρεσία τότε η Υπηρεσία προχωράει στην εισήγηση για επιβολή προστίμου και ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται από το ενδέκατο (11) βήμα και έπειτα Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α’/18.10.1986)

(άρθρο 30)

Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α'/9.3.1999)

ΚΥΑ 59388/3363/88 (ΦΕΚ 638/Β’/31-8-88) (άρθρο 1)

Υπάλληλος
11 Η Εισήγηση μαζί με την Απόφαση επιβολής προστίμου, η οποία υπογράφεται από τον υπάλληλο, τον Προϊστάμενο Τμήματος, τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης και το Γενικό Διευθυντή, αποστέλλονται στον Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος είναι και ο τελικός υπογράφων της Απόφασης Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7.6.2010) Υπάλληλος

Προϊστάμενος

Διευθυντής

Γενικός Διευθυντής

Εύλογο χρονικό διάστημα
12 O Αντιπεριφερειάρχης υπογράφει την Απόφαση επιβολής προστίμου (διοικητικών κυρώσεων), έχοντας τη δυνατότητα να μειώσει ή και να αυξήσει το ποσό του προστίμου Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’/21.9.2011)

(άρθρο 21)

ΚΥΑ 59388/3363/88 (ΦΕΚ 638/Β’/31-8-88) (άρθρο 1)

Αντιπεριφερειάρχης Εύλογο χρονικό διάστημα
13 ενημερώνεται ο εισαγγελέας για τυχόν άσκηση ποινικών κυρώσεων στον καταγγελλόμενο Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α’/18.10.1986)

(άρθρο 28)

Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α’/13.2.2012)

(άρθρο 7)

Υπάλληλος Ελάχιστο
βεβαιώνεται το πρόστιμο στην εφορεία και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο ΚΥΑ 377/96/95/1994 (ΦΕΚ 18/Β'/16.1.1995) (άρθρο 1) Υπάλληλος Ελάχιστο
14 Εάν ο εισαγγελέας αποφασίσει να ασκήσει ποινικές κυρώσεις τότε ο υπάλληλος καταθέτει ως μάρτυρας κατηγορίας στο Δικαστήριο και η υπόθεση κλεινει Υπάλληλος

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Ενδέχεται να απαιτηθεί συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες της Περιφέρειας (Δ/νση Υγείας, Δ/νση Ανάπτυξης), εάν η υπόθεση είναι περίπλοκη και οι αρμοδιότητες μη ξεκαθαρισμένες

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Ενδέχεται να απαιτηθεί η συνεργασία με την Αστυνομία, το Δασαρχείο ή τη Δ/νση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τους Επιθεωρητές από το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (οι γνωστοί σε όλους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας