Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση του φυσικού ή του

νομικού προσώπου που να αναγράφει τα στοιχεία του κατά νόμο υπευθύνου αυτού, την επωνυμία του Κέντρου, την έδρα, το μέγιστο αριθμό φιλοξενούμενων παιδιών   και συγκεκριμένο σκοπό της μονάδας.

Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Οικοδομική

άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτιρίου από την αρμόδια Πολεοδομία ή Πολεοδομικό γραφείο.

Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Σχέδια (2πλήρεις σειρές),

όπου θα χαρακτηρίζονται οι χώροι σύμφωνα με τη χρήση στο ΚΔΑΠ. (3πλήρεις σειρές όταν απαιτείται έκδοση άδειας νέας χρήσης) και τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού σε δύο αντίγραφα

Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Μισθωτήριο συμβόλαιο

θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή παραχωρητήριο ή απόφαση παραχώρησης των χώρων που θα στεγαστεί το Κέντρο.

Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Εσωτερικό Κανονισμό

Λειτουργίας του Κέντρου

Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Βεβαίωση της

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Καταστατικό του

νομικού προσώπου

Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Βεβαίωση ορισμού

υπευθύνου του νομικού προσώπου

Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Υπεύθυνη Δήλωση του

Ν.1599/86 του φυσικού προσώπου ή του υπευθύνου του νομικού προσώπου ότι δε διώκεται και δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη

Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 Αντίγραφο ποινικού μητρώου

γενικής χρήσης, του προσώπου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

(Το ανωτέρω αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αναζητάται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)

Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
11 Υπεύθυνη Δήλωση του

Ν.1599/86 του φυσικού προσώπου ή του υπευθύνου του νομικού προσώπου για:

α) την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα απασχολούνται τα παιδιά

β) τον αριθμό των παιδιών που θα φιλοξενούνται, το ωράριο λειτουργίας , τα τμήματα που θα λειτουργήσουν και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης με συνημμένα τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά

1.Ο 

Νόμος 2345/95 άρθρο 1 παρ. 4 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις»

2. Η υπ’αριθμ.Π1β/Γ.Π.οικ.14951 (ΦΕΚ1397/τβ/22-10-2001)Υ.Α ‘’περί προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών από δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, διαδημοτικές επιχειρήσεις, ενώσεις δημοτικών επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις υπ’αριθμ. Π1β/Γ.Π.οικ./30411 (ΦΕΚ395/τ.β’/2-4-2002), υπ’ αριθμ.Π1β/Γ.Π.οικ.109707(ΦΕΚ1849/τβ’/3-9-2009) και υπ’αριθμ.Δ27/οικ.9734/408(ΦΕΚ921/τβ/16-4-2013 υπουργικές αποφάσεις.

3. Ο Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων  των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια -  και άλλες διατάξεις».

Αρμόδιος

υπάλληλος

5

λεπτά

2 Χρέωση

από την Διευθύντρια της Υπηρεσίας στον αρμόδιο υπάλληλο

3 Έλεγχος

των δικαιολογητικών

4 Πρόσκληση της Επιτροπής για Εξέταση  της

καταλληλότητας των ακινήτων, των όρων και προϋποθέσεων για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.

5 Παραλαβή του Πρακτικού της Επιτροπής γνωμοδότησης για την

καταλληλότητα των ακινήτων, των όρων και προϋποθέσεων για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.

6 Σε θετική

γνωμοδότηση της επιτροπής προβαίνουμε σε συμπλήρωση του σχεδίου του εγγράφου Χορήγησης Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)  

7 Υπογραφή

του σχεδίου του εγγράφου από τον εισηγητή

8 Υπογραφή

του σχεδίου του εγγράφου από τον Τμηματάρχη

9 Υπογραφή του σχεδίου του εγγράφου με αποδέκτη τον ενδιαφερόμενο από την

Διευθύντρια της Υπηρεσίας 

10 Υπογραφή

του σχεδίου του εγγράφου με αποδέκτη τον ενδιαφερόμενο από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

11 Ανάρτηση του εγγράφου βάσει του Ν.

3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/13-07-2010) «περί Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων  των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια -  και άλλες διατάξεις»)

12 Διεκπεραίωση του εγγράφου

- Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

13 Ταχυδρομική

αποστολή του εγγράφου στον ενδιαφερόμενο 

14 Κοινοποίηση του εντύπου
  1. Γρ. Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας
  2. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης
  3. Γρ. Θεσμικού Αντιπεριφερειάρχη
  4. Γρ. Εκτελεστικής Γραμματέως
  5. Ενδιαφερόμενο

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.