Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.)
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε Καστοριάς Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης

Σχετική Νομοθεσία

ΥΑ Β/31367/2483 (ΦΕΚ 968/Β/15-6-2007)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Έως ενενήντα (90)  ηµέρες από την παρέλευση του αιτήµατος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσµεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή  και η άδεια    έχει  εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).

Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όταν θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν γίνεται δεκτή η αίτησή του ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

1.ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δικαιολογητικά

1

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
Α) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
1 Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισοτίμου και αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής, νομικών ή πολιτικών ή οικονομικών επιστημών ή μηχανολόγων μηχανικών ή πολιτικών μηχανικών ή ηλεκτρολόγων μηχανικών ή ναυπηγών μηχανικών, για τον υπεύθυνο Διευθυντή Σπουδών
Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Πιστοποιητικό Υγείας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής
Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής  χρήσης Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
4 Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία αλληλογραφίας – επικοινωνίας του προτεινόμενου Διευθυντή Σπουδών
Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Αποδεικτικά ειδικών γνώσεων σε θέματα μεταφορών ή / και στο κοινοτικό δίκαιο για τις οδικές μεταφορές ή / και επιμόρφωση ή αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης ή ειδικότερα εκπαίδευσης ενηλίκων
Κατάθεση από τον Αιτούντα
Β) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1 Αντίγραφο του καταστατικού σύστασης ή ίδρυσης του νομικού προσώπου, από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι σκοπός του νομικού προσώπου είναι  η επαγγελματική κατάρτιση οδικών μεταφορέων επιβατών ή εμπορευμάτων (ή και τα δύο) με την ίδρυση και λειτουργία σχολής ΣΕΚΑΜ
Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αντίγραφο του ιδρυτικού νόμου του φορέα (ή άλλης ιδρυτικής πράξης), από όπου πρέπει να προκύπτει ότι στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται και η επαγγελματική κατάρτιση μεταφορέων
Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Κάτοψη των προτεινόμενου χώρου λειτουργίας της σχολής υπογεγραμμένη & σφραγισμένη από πολιτικό μηχανικό
Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Συμφωνητικό μίσθωσης ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας του χώρου στέγασης της Σχολής
Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης
Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία
Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Ονομαστική κατάσταση του διδακτικού προσωπικού της

σχολής στην οποία αναγράφονται αναλυτικά οι τίτλοι σπουδών των διδασκόντων

Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.