Χορήγηση Άδειας Δοκιμαστικής Κυκλοφορίας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Άδειας Δοκιμαστικής Κυκλοφορίας
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση άδειας και πινακίδων Δοκιμαστικής Κυκλοφορίας / Ανανέωση

Σχετική Νομοθεσία

  • Υ.Α. Α-18382/1905/22-8-2013 (ΦΕΚ 2046 Β΄)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφα

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Διπλότυπα Είσπραξης στις Εφορίες ή στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Εάν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο (Εταιρία) απαιτείται και η  υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του  νόμιμου  εκπροσώπου της, με την οποία να δηλώνονται όλα τα στοιχεία του τελευταίου τροποποιημένου καταστατικού (επωνυμία, έδρα, σκοπός, εκπρόσωπος, διάρκεια) και φωτοαντίγραφο του καταστατικού ή ΦΕΚ (Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο όταν  δεν παρίσταται ).  Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Οποιοδήποτε νομίμως εκδοθέν δικαιολογητικό της οικείας Δ.Ο.Υ. (Τμήμα Μητρώου εκτυπώσεις δραστηριοτήτων ), το οποίο έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 30 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, από το οποίο να προκύπτει η  έναρξη και λειτουργία  της επιχείρησης καθώς και το αντικείμενο αυτής. Επίσης γίνονται αποδεκτές για το ίδιο θέμα σχετικές εκτυπώσεις δραστηριοτήτων από το TAXISNET.. Κατάθεση από τον αιτούντα
3

α) Αποδεικτικό δημοσίου ταμείου, περί καταβολής των αναλογούντων τελών δοκιμαστικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν.2367/1953 "περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων". (30 ευρώ για Δίκυκλα και 150 ευρώ  για  Επιβατικά, Φορτηγά και Λεωφορεία)

β) Διπλότυπο δημοσίου ταμείου περί καταβολής των τελών ταξινόμησης, επιθεωρήσεως και του χαρτοσήμου της εκδιδομένης αδείας κυκλοφορίας ( 18 ευρώ)

 ή συνολικά e-παράβολο  από τη διαδικτυακή εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ)  Δίκυκλα  48 ευρώ &  Επιβατικά, Φορτηγά, Λεωφορεία 168 ευρώ

Κατάθεση από τον αιτούντα
4

i. Επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή

ii. Πιστοποιητικό τελωνείου εισαγωγής ή

iii. Βεβαίωση της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, για τους αντιπροσώπους και εμπόρους- εισαγωγείς, εμπόρους-μη εισαγωγείς και μεσολαβητές πώλησης με προμήθεια ή

iv. Παραστατικά αγοράς-πώλησης αυτοκινήτων συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 περί του αριθμού των αναφερόμενων αυτοκινήτων ή

ν. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων - τρίκυκλων, για τους εμπόρους ενάριθμων επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων-τρίκυκλων, που να έχουν εκδοθεί στο όνομα τους. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προκύπτει ο αριθμός των κατά το προηγούμενο ή το τρέχον έτος, εισαχθέντων και πωληθέντων

επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων-τρίκυκλων για τους αντιπροσώπους και εμπόρους -

εισαγωγείς, εμπόρους - μη εισαγωγείς και μεσολαβητές πώλησης με προμήθεια καθώς και ο

αριθμός των, κατά το προηγούμενο ή το τρέχον έτος αδειών κυκλοφορίας, που έχουν εκδοθεί

στο όνομα των εμπόρων ενάριθμων επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων-τρίκυκλων.

Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών
2 Έλεγχος δικαιολογητικών
3 Χορήγηση / Ανανέωση της άδειας
4

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.