Χορήγηση Άδειας Εγκεκριμένου Αποθηκευτή

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Άδειας Εγκεκριμένου Αποθηκευτή
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Τελωνειακών Διαδικασιών και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
Σε ποιους παρέχεται Επιτηδευματίες
Νομοθετικό πλαίσιο Δεφκ 1116601εξ2017 αυο
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 08:00 έως14:00
Κόστος σε ευρώ -
Αρμόδια αρχή Τελωνειακή Περιφέρεια

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση τελωνειακής άδειας σε επιτηδευματία προκειμένου αυτός να παράγει, μεταποιεί, κατέχει, παραλαμβάνει, αποστέλλει, εξάγει, στα πλαίσια της άσκησης του επιτηδεύματός του, προϊόντα που υπάγονται σε ΕΦΚ, τελούν υπό καθεστώς αναστολής του φόρου και βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη, την οποία ο ίδιος κατέχει ή χρησιμοποιεί.

Σχετική Νομοθεσία

ΔΕΦΚ 1116601

Τρόπος διεκπεραίωσης

Για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, ηλεκτρονική αίτηση, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet. Ο ενδιαφερόμενος με την αίτησή του υποβάλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, με εξαίρεση αυτά που η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή υποχρεούται να αναζητήσει αυτεπάγγελτα από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες .

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, ηλεκτρονική αίτηση, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ICISnet, η οποία συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του υποδείγματος του Παραρτήματος Ι της ΔΕΦΚΦ1116601ΕΞ2017 Απόφασης.

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δεν απαιτείται παράβολο.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Aντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητας του φυσικού προσώπου ή προκειμένου για νομικά πρόσωπα των νόμιμων εκπροσώπων τους Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την έναρξη επιτηδεύματος ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης του taxisnet όπου περιλαμβάνει τα στοιχεία, τις δραστηριότητες καθώς και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Προκειμένου περί Α.Ε. το πρακτικό διοικητικού συμβουλίου περί εκπροσώπησης της εταιρείας και το ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού ή το τελευταίο δημοσιευμένο εν ισχύ καταστατικό της εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού προκειμένου για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή προκειμένου περί Ο.Ε. και Ε.Ε. το καταστατικό σύστασης θεωρημένο από το οικείο πρωτοδικείο Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου στην περίπτωση νομικών προσώπων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει καταδικαστεί για παραβάσεις της παραγράφου 2β του άρθρου 64 του ν. 2960/2001. Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
5 Φορολογική ενημερότητα του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου. Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης/ εγκατάστασης καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις της, όπου προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή άλλου τύπου πιστοποίηση για τη νόμιμη λειτουργία αυτής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση συναποθήκευσης σε εγκαταστάσεις άλλου προσώπου παρέλκει η υποχρέωση προσκόμισης της εν λόγω άδειας, ωστόσο στην υποβληθείσα αίτηση δηλώνονται τα στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου εξ ονόματος του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Πιστοποιητικό από το πρωτοδικείο περί μη πτωχεύσεως και περί μη κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως της εταιρείας Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
8 Προκειμένου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή μεταποίηση αιθυλικής αλκοόλης, μετουσιωμένης ή μη, αποσταγμάτων και αλκοολούχων ποτών, αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος η οποία εκδίδεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2969/2001, ή αναφορά του αριθμού της εν λόγω άδειας επί της υποβληθείσας αίτησης Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Προκειμένου για ενεργειακά προϊόντα, αντίγραφο της άδειας εμπορίας ή άδειας διύλισης ή άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις τους, όπου προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 3054/2002. Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 Προκειμένου για καπνικά προϊόντα, αντίγραφο της άδειας σύστασης καπνοβιομηχανίας ή επαγγελματικού εργαστηρίου παραγωγής προϊόντων καπνού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 100 Α του ν. 2960/2001 ή αναφορά του αριθμού της εν λόγω άδειας επί της υποβληθείσας αίτησης. Κατάθεση από τον Αιτούντα
11 Στην περίπτωση αίτησης για την έκδοση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κατόχου άδειας γενικής αποθήκης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία (ΑΦΜ, επωνυμία, ταχ.

δ/νση) του/των φυσικού/ών ή νομικού/ ών προσώπου/ων που κατέχουν ή πρόκειται να λάβουν άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή-χρήστη της γενικής αποθήκης. Επιπλέον, υποβάλλεται ιδιωτικό συμφωνητικό χρήσης γενικής φορολογικής αποθήκης μεταξύ του κατόχου και του εκάστοτε χρήστη/ών αυτής.

Κατάθεση από τον Αιτούντα
12  Αντίγραφο Άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα τύπου «AEOS» για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας ή τύπου «AEOC» για σκοπούς χρήσης τελωνειακών απλουστεύσεων ή τύπου «AEOF» σε περίπτωση κατοχής ταυτόχρονα και των δύο ως άνω αδειών, εφόσον υπάρχει, ή αναφορά του αριθμού της άδειας ΑΕΟ επί της υποβληθείσας αίτησης. Κατάθεση από τον Αιτούντα
13 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου στην περίπτωση νομικών προσώπων, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα που να συνδέεται με παράβαση της τελωνειακής ή/ και φορολογικής νομοθεσίας και με την οικονομική του δραστηριότητα. Στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται επιπλέον ότι η εταιρεία δεν τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης. Κατάθεση από τον Αιτούντα
14 Υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας σχετικά με το ύψος του φόρου που αναλογεί στα προϊόντα που πρόκειται να παραχθούν, μεταποιηθούν ή παραληφθούν κατά το πρώτο έτος άσκησης της δραστηριότητάς της. Στην περί- πτωση που η εταιρεία λειτουργεί ήδη εκτός καθεστώτος αναστολής δήλωση με τον καταβληθέντα κατά το προ- ηγούμενο έτος Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Κατάθεση από τον Αιτούντα
15 Σχετική κατά περίπτωση εγγύηση, σύμφωνα με τo υπόδειγμα της ΔΕΦΚΦ1116601ΕΞ2017 Απόφασης Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ICISnet,για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή καθώς και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, εκτός αυτών που αναζητούνται αυτεπάγγελτα. ΔΕΦΚΦ1116601ΕΞ2017 Απόφαση υπάλληλος Τμήματος Τελωνειακών Διαδικασιών και ΕΦΚ της Τελωνειακής Περιφέρειας 15 λεπτά
2 Παράλληλα, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, μέσω ICISnet, στο Τελωνείο (Ελέγχου) στην χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η αποθήκη, για τη χορήγηση της άδειας φορολογικής αποθήκης καθώς και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. ΔΕΦΚΦ1116596ΕΞ2017 υπάλληλος Τμήματος ΕΦΚ του Τελωνείου Ελέγχου 15 λεπτά
3 Η Τελωνειακή Περιφέρεια προβαίνει σε έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, εξαιρουμένης της κατάθεσης εγγυήσεως, η οποία θα προσκομιστεί μετά την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης, ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο το τελωνείο ελέγχου, να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης. ΔΕΦΚΦ1116601ΕΞ2017 Απόφαση υπάλληλος Τμήματος Τελωνειακών Διαδικασιών και ΕΦΚ της Τελωνειακής Περιφέρειας 1 ημέρα
4 Το τελωνείο ελέγχου, εφόσον λάβει σχετική ενημέρωση από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τους όρους και προϋποθέσεις για την έκδοση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή, προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας φορολογικής αποθήκης.  ΔΕΦΚΦ1116596ΕΞ2017 υπάλληλος Τμήματος ΕΦΚ του Τελωνείου Ελέγχου 1 ημέρα
5 Στο τελωνείο ελέγχου συγκροτείται επιτροπή από δύο (2) τελωνειακούς υπαλλήλους, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτοψία του χώρου και συντάσσουν έκθεση καταλληλότητας. ΔΕΦΚΦ1116596ΕΞ2017 υπάλληλοι ελεγκτές Τελωνείου Ελέγχου 1 εβδομάδα
6 Μετά τον έλεγχο των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και με βάση την ως άνω έκθεση καταλληλότητας το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου προβαίνει στην έκδοση μέσω του ICISnet της άδειας φορολογικής αποθήκης, η οποία εκτυπώνεται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το Νο1 παραδίδεται στον συναλλασσόμενο και το Νο 2 παραμένει στην εκδούσα αρχή. Το τελωνείο ελέγχου ενημερώνει άμεσα, με κάθε πρόσφορο μέσο, για την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης, την αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή. Η άδεια φορολογικής αποθήκης παραμένει σε κατάσταση αναμονής στο ICISnet και η αποθήκη δεν δύναται να λειτουργήσει μέχρι και την έκδοση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή. ΔΕΦΚΦ1116596ΕΞ2017 υπάλληλος Τμήματος ΕΦΚ του Τελωνείου Ελέγχου 2 ημέρες
7 Μετά την έκδοση της άδειας Φορολογικής αποθήκης η αρμόδια για την έκδοση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή τελωνειακή αρχή προβαίνει, εφόσον προ- ηγουμένως έχει προσκομιστεί από τον ενδιαφερόμενο η προβλεπόμενη εγγύηση, στην έκδοση μέσω του ICISnet της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή. Η εν λόγω άδεια τυπώνεται σε δύο αντίτυπα σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, από τα οποία το πρώτο παραδίδεται στον συναλλασσόμενο και το δεύτερο παραμένει στην εκδούσα αρχή. ΔΕΦΚΦ1116601ΕΞ2017 Απόφαση υπάλληλος Τμήματος Τελωνειακών Διαδικασιών και ΕΦΚ της Τελωνειακής Περιφέρειας 2 ημέρες

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Εμπλέκεται και το Τελωνείο (Ελέγχου) στην χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η αποθήκη, για τη χορήγηση της άδειας φορολογικής αποθήκης (σχετική η ΔΕΦΚΦ1116596ΕΞ2017 φεκ β 2745-17)

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.