Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας και Πινακίδων ΜΕ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας και Πινακίδων ΜΕ
Από ποιους παρέχεται Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες - Φορέας - Επιχείρηση
Νομοθετικό πλαίσιο Δ13ε /4800/ 30.5.2003 ΚΥΑ Υπουργών-Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 708 Β'/ 2003).
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 15
Κόστος σε ευρώ 150

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση Άδειας και Πινακίδων Κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργου. Απογραφή – Ταξινόμηση Μηχανημάτων Έργου.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του κατόχου του ΜΕ, στην οποία θα βεβαιώνεται επίσης η ακρίβεια των στοιχείων των φωτοαντιγράφων που υποβάλλονται.
2 Έγκριση τύπου του ΜΕ Γενική ή Ατομική Απόφαση Έγκρισης Τύπου ΜΕ.
3 Υπηρεσικό σημείωμα τέλους απογραφής ΜΕ Υπηρεσιακό Σημείωμα για την καταβολή του τέλους απογραφής - ταξινόμησης και χορήγησης αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ.
4 Διπλότυπο Είσπραξης Διπλότυπο είσπραξης του παραπάνω τέλους (άρθρο 20, παρ. 1β του Ν.2052/92, υπέρ Δημοσίου).
5 Υπηρεσιακό Σημείωμα τέλους χρήσης ΜΕ Υπηρεσιακό Σημείωμα για την καταβολή του τέλους χρήσης ΜΕ.
6 Διπλότυπο Είσπραξης Διπλότυπο είσπραξης των παραπάνω τελών (άρθρο 20, παρ. 3 του Ν.2052/92, υπέρ ΤΕΟ).
7 Φωτογραφίες Τέσσερις (4) φωτογραφίες του ΜΕ με τον απαιτούμενο εξοπλισμό αυτού, μία από κάθε πλευρά του, και δύο (2) επιπλέον (όποιες θέλετε εσείς), όπου στο πίσω μέρος αυτών θα δηλώνετε ότι «για το εικονιζόμενο ΜΕ με αριθμό πλαισίου ………….. ζητείται η χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ», ημερομηνία και υπογραφή.
8 Αποτύπωμα Αποτύπωμα του αριθμού πλαισίου του ΜΕ, που πρέπει να είναι χαραγμένος στο πλαίσιο.
9 Τιμολόγια Αποδεικτικά εισαγωγής και κατοχής του ΜΕσύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
10 Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση κατοχής και τεχνικών στοιχείων του ΜΕ. (Έντυπο το οποίο θα προμηθευτείτε από την Υπηρεσία μας).
11 Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο κάτοχος του ΜΕ θα δηλώνει: (Έντυπο το οποίο θα προμηθευτείτε από την Υπηρεσία μας).

α)  Είμαι νόμιμος κάτοχος του …………………(είδος ΜΕ) με αριθμό πλαισίου ……………….. και με ποσοστό ιδιοκτησίας  ……..%

β)  Σε καμία περίπτωση δεν θα το χρησιμοποιώ για μεταφορές.

γ) Σε περίπτωση απώλειας της αδείας κυκλοφορίας ή των κρατικών πινακίδων αναγνώρισης ή αλλαγής της ταχ. διεύθυνσής μου ή της έδρας του ΜΕ ή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ΜΕ ή καταστροφής του ή εξαγωγής του, θα γνωστοποιώ αυτό εγγράφως στην Υπηρεσία σας εντός 15 ημερών.

δ) Σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ΜΕ θα επιστρέψω την άδεια κυκλοφορίας του εντός 15 ημερών στην Υπηρεσία σας και θα μεριμνήσω από κοινού με το νέο κάτοχο του ΜΕ για τη μεταβίβαση της υπόψη άδειας στο όνομά του.

ε) Το υπόψη ΜΕ δεν έχει απογραφεί από άλλη Δ.Τ.Ε. Π.Ε., ούτε έχει υποβληθεί άλλη σχετική αίτηση στην Υπηρεσία σας ή σε άλλη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.

12 Παραστατικό ΔΟΥ κατόχου ΜΕ Παραστατικό απο τη ΔΟΥ του κατόχου ΜΕ από το οποίο να προκύπτουν τα εξής: Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία - Α.Φ.Μ.- Ταχυδρομική Διεύθυνση.
13 Τεχνικά δικαιολογητικά Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχετικά με την ασφάλεια (Δήλωση πιστότητας CE, πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψωτικού ΜΕ από αναγνωρισμένο φορέα), τον κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και το θόρυβο του ΜΕ.
14 Έκθεση Αυτοψίας Έκθεση αυτοψίας από την Υπηρεσία, για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του ΜΕ, της κατάστασης αυτού και του αναγκαίου εξοπλισμού.

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή Αίτησης - Πρωτοκόλληση. Δ13ε /4800/ 30.5.2003 ΚΥΑ Υπουργών-Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 708 Β'/ 2003). Υπάλληλος ΔΤΕ Ηλεκτρονικός 1 ώρα
2 Έλεγχος δικαιολογητικών. Υπάλληλος ΔΤΕ 7 ημέρες
3 Αυτοψία. Υπάλληλος ΔΤΕ 5 ημέρες
4 Έκδοση υπηρεσιακών σημειωμάτων για καταβολή τελών. Υπάλληλος ΔΤΕ 1 ημέρες
5 Έκδοση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ. Υπάλληλος ΔΤΕ 1 ημέρες
6 Αποστολή  διακιολογητικών απογραφής - ταξινόμησης στη Κεντρική Υπηρεσία με του ΥΠΟΜΕΔΙ για ενημέρωση του μητρώου ΜΕ. Υπάλληλος ΔΤΕ 1 ημέρες

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Αποστολή  δικαιολογητικών απογραφής - ταξινόμησης στην κεντρική υπηρεσία με του ΥΠΟΜΕΔΙ για ενημέρωση του μητρώου ΜΕ.

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Καταχωρείται η αίτηση στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Τυποποιημένο Έντυπο των Δ.Τ.Ε. των Π.Ε.

Σχετικά Έγγραφα

Υπηρεσιακό σημείωμα για καταβολή τελών.

Σχετική Νομοθεσία

Δ13ε /4800/ 30.5.2003 ΚΥΑ Υπουργών-Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 708 Β'/ 2003).