Χορήγηση Άδειας και Πινακίδων ΦΙΧ Αγροτικού

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Χορήγηση Άδειας και Πινακίδων ΦΙΧ Αγροτικού
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση Άδειας και Πινακίδας ΦΙΧ Αγροτικού (Νέα Καταχώρηση / Μεταβίβαση / Ανανέωση)

Σχετική Νομοθεσία

1. Ν. 1959/91

2. Υ.Α. Α2/29542/5347/91

3. Ν. 4336/15

4. Εγκύκλιος Α2/58553/2961/2015 (ΑΔΑ:ΩΝΧΦ4653ΟΞ-ΥΑΙ)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Μηχανογραφημένη άδεια κυκλοφορίας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Για χορήγηση νέας άδειας (ανάριθμο ΦΙΧ) .Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση. Εάν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο (Εταιρία) απαιτείται η  υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του   εκπροσώπου  της με την οποία να δηλώνονται όλα τα στοιχεία του καταστατικού (επωνυμία, έδρα , σκοπός, εκπρόσωπος, διάρκεια) και φωτοαντίγραφο του καταστατικού ή ΦΕΚ. Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο σε όποιο από τα μέρη δεν παρίσταται Από τον αιτούντα
2 Α1)  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ  που επιθυμεί την απόκτηση ενός μόνο ΦΙΧ 2500 Μικτό ή 1300 kg ωφέλιμο  απευθύνεται στην Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών έχοντας την σχετική Βεβαίωση από το ΚΕΠΠΥΕΛ ή από τη Ηλεκτρονική Εφαρμογή  του ΟΠΕΚΕΠΕ.  

Α2) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ  που  επιθυμεί  την  απόκτηση ενός  ή περισσοτέρων  ΦΙΧ 2.500kg -4.000kg  ΜΑΜΦΟ ή ΦΙΧ άνω των 4.000kg  ΜΑΜΦΟ,  απαιτείται Βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  της οικείας Π.Ε.  σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης με δικαίωμα ενός ή περισσοτέρων ΦΙΧ  ή για ΦΙΧ άνω  των  4000Kg ΜΑΜΦΟ.

Β1) ΜΗ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗΣ ( Κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης ) για ΦΙΧ με 2500 kg Μικτό ή 1300 kg Ωφέλιμο, απαιτείται  εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος προηγούμενου έτους, από το οποίο πρέπει να προκύπτει δήλωση γεωργικού εισοδήματος (φωτοαντίγραφο) και Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει άλλο αυτοκίνητο της κατηγορίας  και καταβάλλει ολόκληρη  υπέρ του Δημοσίου εισφορά εφάπαξ. 

Β2) ΜΗ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗΣ ( Κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης ) για ΦΙΧ  με ΜΑΜΦΟ 2.500- 4000kg  ή ΦΙΧ με ΜΑΜΦΟ  άνω των 4000kg,  απαιτείται Βεβαίωση της  Δ/νσης  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  της οικείας Π.Ε. και Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει άλλο αυτοκίνητο της κατηγορίας και καταβάλλει ολόκληρη υπέρ  του Δημοσίου εισφορά εφάπαξ.

Από τον αιτούντα
3 Πιστοποιητικά Τελωνείου.

α)Μεταβίβαση κυριότητας όπου απαιτείται για ΦΙΧ έως 3.500 ΜΑΜΦΟ (δεν χορηγείται Βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας)

β) Χορήγηση Βιβλιαρίου μεταβολών για ΦΙΧ άνω των 3.500   ΜΑΜΦΟ και Μεταβίβαση κυριότητας όπου απαιτείται.

Από τον αιτούντα /από την υπηρεσία
4 Παραστατικό καταβολής από Τράπεζα συμβεβλημένη με την οικεία Π.Ε. του Τέλους Άδειας 75 ευρώ και του Τέλους  Μεταβίβασης  εφόσον υφίσταται μεταβίβαση που δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α Από τον αιτούντα
5 Για ΦΙΧ έως 3,500 Κg  ΜΑΜΦΟ:

α) Μεταχειρισμένο εισαγωγής: Δελτίο  ΚΤΕΟ - Ξένη άδεια - Επιθεώρηση από τεχνικό τμήμα.

β) Για Καινούργιο :  Πιστοποιητικό συμμόρφωσης εργοστασίου- έγκριση τύπου -Δήλωση στοιχείων οχήματος από εισαγωγέα ή έμπορο. (Ενημέρωση από τεχνικό τμήμα).

Από τον αιτούντα /από την υπηρεσία
6 Για ΦΙΧ άνω των  3,500 kgr ΜΑΜΦΟ:

 α) Για καινούργιο όχημα απαιτείται :Πιστοποιητικό συμμόρφωσης – έγκριση τύπου –ABS- Πιστοποιητικά Ταχογράφου και Κόφτη – Επιθεώρηση από τεχνικό τμήμα.

β) Για μεταχειρισμένα εισαγωγής Δελτίο ΚΤΕΟ  - Ξένη –ABS- Πιστοποιητικά Ταχογράφου και Κόφτη – Επιθεώρηση από τεχνικό τμήμα.

Από τον αιτούντα /από την υπηρεσία
7 Καταβολή εισφοράς και τελών κυκλοφορίας στην αρμόδια  Δ.Ο.Υ. Από τον αιτούντα
7 Για χορήγηση άδειας ΦΙΧ αγροτικού λόγω μεταβίβασης / ανανέωσης εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά 1, 2, 4, απαιτούνται και τα:

α) Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την Αρμόδια Δ.Ο.Υ.   

β) Βεβαίωση υπεραξίας από Δ.Ο.Υ όπου απαιτείται.   

     γ) Δελτίο ΚΤΕΟ.

δ)Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας- Επικύρωση Συμφωνίας, για ΦΙΧ άνω των 3.500 kg ΜΑΜΦΟ. 

ε) Πράξη εξόφλησης αν ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο. 

στ) Πωλητής αγοραστής με τις ταυτότητες ενώπιον του αρμόδιου Υπαλλήλου για την επικύρωση της συμφωνίας (όποιος δεν παρίσταται  υποβάλει εξουσιοδότηση για ΦΙΧ με ΜΑΜΦΟ έως 3.500 Kg ή πληρεξούσιο για ΦΙΧ με ΜΑΜΦΟ άνω των 3.500 Kg).  

Από τον αιτούντα
8 Παρατηρήσεις: α) Για ΦΙΧ άνω των  3,500 kgr ΜΑΜΦΟ   δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση χωρίς εγκατεστημένο ABS

β) Σε περίπτωση αλλαγής των  τεχνικών στοιχείων του ΦΙΧ (Ενημέρωση από τεχνικό τμήμα) για τυχόν επιθεώρηση.

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών από τον αιτούντα
2 Έλεγχος δικαιολογητικών από την υπηρεσία
3 Επιθεώρηση από τεχνικό τμήμα
4 Εκτύπωση μηχανογραφημένου εντύπου προ άδειας
5 Πληρωμή τελών κυκλοφορίας/εισφοράς σε ΔΟΥ και τέλους άδειας/ μεταβίβασης σε συμβεβλημένη Τράπεζα
6 Εκτύπωση -χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.