Χορήγηση Άδειας και Πινακίδων ΦΙΧ Επαγγελματικού (Μεταβίβαση / Ανανέωση)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Χορήγηση Άδειας και Πινακίδων ΦΙΧ Επαγγελματικού (Μεταβίβαση / Ανανέωση)
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση άδειας και πινακίδων ενάριθμου ΦΙΧ επαγγελματικού αυτοκινήτου λόγω μεταβίβασης ή ανανέωσης.

Σχετική Νομοθεσία

1. Ν. 1959/91

2. Υ.Α. Α2/29542/5347/91

Τρόπος διεκπεραίωσης

Μηχανογραφημένη άδεια κυκλοφορίας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες (τέλη κυκλοφορίας , εισφορά εφόσον απαιτούνται)
  • Στις συμβεβλημένες τράπεζες (75 ευρώ τέλος άδειας και τέλος μεταβίβασης ανάλογα με τη ΜΑΜΦΟ και εφόσον η μεταβίβαση δεν υπάγεται σε ΦΠΑ)

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση  το παρόν έντυπο.Εάν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο (Εταιρία) απαιτείται η  υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του  νόμιμου  εκπροσώπου με την οποία να δηλώνονται όλα τα στοιχεία του τελευταίου τροποποιημένου καταστατικού (επωνυμία, έδρα , σκοπός, εκπρόσωπος, διάρκεια) και φωτοαντίγραφο του καταστατικού ή ΦΕΚ.  Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο σε όποιο από τα μέρη δεν παρίσταται . Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων   30 ημερών από την υποβολή της αίτησης, με την οποία βεβαιώνεται η έναρξη και λειτουργία της επιχείρησης και το αντικείμενο αυτής. Επίσης γίνονται αποδεκτές για το ίδιο θέμα σχετικέςεκτυπώσεις από το TAXISNET. Κατάθεση από τον αιτούντα
3 α) Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την Αρμόδια Δ.Ο.Υ

β)Βεβαίωση υπεραξίας από Δ.Ο.Υ όπου απαιτείται.

Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Παραστατικά καταβολής από Τράπεζα συμβεβλημένη με την Π.Ε. : α) ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 75 ευρώ β)ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ εφόσον η μεταβίβαση δεν υπόκειται στις διατάξεις του Φ.Π.Α. Κατάθεση από τον αιτούντα
5 α. Δελτίο ΚΤΕΟ  (φωτοαντίγραφο)

β. Για ΦΙΧ άνω των  3,500 kgr ΜΑΜΦΟ δεν επιτρέπεται  η μεταβίβαση χωρίς εγκατεστημένο ABS

Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Πράξη εξόφλησης αν ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο. Κατάθεση από τον αιτούντα
7 α. Για ΦΙΧ μέχρι των 3.500 ΜΑΜΦΟ πωλητής - αγοραστής με τις ταυτότητες ενώπιον του αρμόδιου Υπαλλήλου (όποιος δεν παρίσταται  υποβάλει  εξουσιοδότηση).

β. Για ΦΙΧ άνω των 3.500 ΜΑΜΦΟ πωλητής- αγοραστής με τις ταυτότητες ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου και Βιβλίο Μεταβολών (όποιος δεν

παρίσταται υποβάλει πληρεξούσιο)

Κατάθεση από τον αιτούντα
8 Για την μεταφορά τροφίμων ποτών και αναψυκτικών απαιτείται Βεβαίωση καταλληλότητας από την

Δ/νση Υγιεινής, για την μεταφορά προϊόντων Ζωικής προέλευσης απαιτείται Βεβαίωση καταλληλότητας από την Δ/νση Κτηνιατρικής.

Κατάθεση από τον αιτούντα
9 Σε περιπτώσεις Ειδικοποιημένων  Οχημάτων και Ειδικές Μεταφορές

γίνεται ενημέρωση για το δικαίωμα κυκλοφορία από το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας για πρόσθετα δικαιολογητικά.

Από την υπηρεσία
10 Για τη χορήγηση άδειας και πινακίδων λόγω ανανέωσης υποβάλλονται τα δικαιολογητικά 1,2,4α,5α,8,9 και πρακτικό επιθεώρησης από το τεχνικό τμήμα της υπηρεσίας σε περίπτωση που έχουμε αλλαγές στα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου. Κατάθεση από τον αιτούντα / από την υπηρεσία

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών από τον αιτούντα
2 Έλεγχος δικαιολογητικών από την υπηρεσία
3 Επιθεώρηση του οχήματος από την υπηρεσία εφόσον απαιτείται
4 Εκτύπωση μηχανογραφημένου εντύπου προ άδειας
5 Πληρωμή του τέλους άδειας στις συμβεβλημένες τράπεζες και τυχόν τελών κυκλοφορίας και εισφοράς στην αρμόδια ΔΟΥ
6 Χορήγηση μηχανογραφημένης νέας άδειας κυκλοφορίας
7

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.