Χορήγηση Αντιγράφου Κοινοτικής Άδειας Εμπορευματικών Μεταφορών Λόγω Απώλειας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Αντιγράφου Κοινοτικής Άδειας Εμπορευματικών Μεταφορών Λόγω Απώλειας
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση αντιγράφου Κοινοτικής άδειας για τη διενέργεια διεθνών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, λόγω απώλειας.

Σχετική Νομοθεσία

Κανονισμός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 1072/2009.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος/Ηλεκτρονικός

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει χάσει την με αρ. .............. Κοινοτική άδεια ( Θαλασσί ) του αυτοκινήτου και ότι δεν παρακρατείται από καμία Δημόσια ή άλλη Αστυνομική Αρχή της χώρας ή χώρας  της Ε.Ε. Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Έκθεση της αρμόδιας Αστυνομικής ή προξενικής αρχής. Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων διεθνών μεταφορών που έχει εκδοθεί στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης. Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Αντίγραφο της έγκρισης λειτουργίας ή της τελευταίας έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού που εκδίδεται από την Υπηρεσία μας, όπου και η έδρα της επιχείρησης. Στην απόφαση αυτή θα πρέπει να έχουν γραφεί όλοι οι αριθμοί κυκλοφορίας των Φ.Δ.Χ αυτ-των, το μικτό βάρος τους και ο αριθμός των επιπλέον ρυμουλκουμένων οχημάτων (Ρ). Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ( ή των ) άδειας κυκλοφορίας, όπου φαίνεται ότι το Φ.Δ.Χ είναι εντεταγμένο στη Μεταφορική επιχείρηση και ότι έχει απογραφή. Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Ταυτότητα. Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης Κανονισμός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 1072/2009. Ενδιαφερόμενος πολίτης
2 Έλεγχος Πληρότητας δικαιολογητικών Διοικητική πρακτική Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
3 Έλεγχος δικαιολογητικών Διοικητική πρακτική Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
4 Έκδοση και χορήγηση αντιγράφου Κοινοτικής άδειας (ΘΑΛΑΣΣΙ) για διενέργεια διεθνών εμπορευματικών μεταφορών. Κανονισμός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 1072/2009. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Αυθημερόν