Χορήγηση Βεβαίωσης Αντιστοιχίας Βαθμού Αλλοδαπού Τίτλου Σπουδών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Βεβαίωσης Αντιστοιχίας Βαθμού Αλλοδαπού Τίτλου Σπουδών
Από ποιους παρέχεται

Τμήμα Aναγνώρισης Πανεπιστημιακών Τίτλων

Τμήμα Αναγνώρισης Τίτλων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης
Σε ποιους παρέχεται Κατόχους αλλοδαπών τίτλων σπουδών, αναγνωριζόμενων ως «ισότιμων» ή «ισότιμων και αντίστοιχων» των ημεδαπών τίτλων
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 3328/2005 (ΦΕΚ 80/Α)
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 40 μέρες
Κόστος σε ευρώ 51, 20
Αρμόδια αρχή Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ.)

Περιγραφή Υπηρεσίας

O καθορισμός της αντιστοιχίας της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των αναγνωριζόμενων ως «ισότιμων» ή «ισότιμων και αντίστοιχων» αλλοδαπών τίτλων σπουδών με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή το χαρακτηρισμό των τίτλων ως αδιαβάθμητων.

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος 3328/2005 (ΦΕΚ 80/Α)

Νόμος 3966/2011, άρθρο 59 παρ. 9β (ΦΕΚ 118/Α)

Υπουργική Απόφαση 145052/Η/19-12-2011 (ΦΕΚ 3165/Β)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Υποβολή αίτησης (ειδικό έντυπο που διατίθεται από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας στην διεύθυνση http://www.doatap.gr/gr/aitiseis.php με φυσική παρουσία ή  ταχυδρομικώς στην έδρα της υπηρεσίας στην Αθήνα ή στο Παράρτημα Θεσσαλονίκης.

Παραλαβή της βεβαίωσης αντιστοιχίας με φυσική παρουσία ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (απαραίτητη η εξουσιοδότηση) από την έδρα της υπηρεσίας στην Αθήνα ή στο Παράρτημα Θεσσαλονίκης.

Αίτηση αντιστοιχίας βαθμού - http://www.doatap.gr/gr/aitiseis.php

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Αποδεικτικό κατάθεσης παράβολου συνολικού ποσού 51,20 € (τελικό ποσό συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου). Το ποσό του παράβολου κατατίθεται στο λογαριασμό της υπηρεσίας στη Τράπεζα της Ελλάδας με αριθμό 26072595 και στοιχεία IBAN: GR05 0100 0240 0000 0002 6072 595 & SWIFT CODE: BNGRGRAA (είτε με κατάθεση σε κατάστημα της Τράπεζας Ελλάδος είτε μέσω εμβάσματος είτε μέσω e- banking). Ο πίνακας των παραβόλων παρατίθεται στη διεύθυνση  http://www.doatap.gr/gr/paravola.php

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Πράξη αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ / ΔΙΚΑΤΣΑ Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αποδεικτικό κατάθεσης παράβολου συνολικού ποσού 51,20 € (τελικό ποσό συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου). Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Υποβολή αίτησης Ν. 3328/2005 Πολίτης Έως 1 ώρα
2 Έλεγχος αίτησης & δικαιολογητικών Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος τμήματος πρωτοκόλλου 5 λεπτά
3 Πρωτοκόλληση αίτησης Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος τμήματος πρωτοκόλλου 2 λεπτά
4 Ανάθεση στο γραφείο Προέδρου Διοικητική Πρακτική Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών  5 λεπτά
5 Ανάθεση αίτησης σε ειδικό εισηγητή Ν. 3328/2005 Πρόεδρος 1 ημέρα
6 Υπολογισμός βαθμολογίας  και εισήγηση για έκδοση βεβαίωσης N. 3328/2005 & Απόφαση ΔΣ Ειδικός Εισηγητής 1 εβδομάδα
7 Απόφαση αντιστοιχίας βαθμού Ν.3328/2005 Εκτελεστική Επιτροπή  Έως 1 μήνα
8 Έκδοση βεβαίωσης αντιστοιχίας βαθμού Διοικητική Πρακτική Ειδικός Εισηγητής 1 ημέρα
9 Υπογραφή βεβαίωσης αντιστοιχίας βαθμού Ν.3328/2005 Πρόεδρος 1 ημέρα
10 Ενημέρωση πολίτη για παραλαβή βεβαίωσης Διοικητική Πρακτική Υπάλληλος τμήματος πρωτοκόλλου 5 λεπτά
11 Παραλαβή βεβαίωσης Διοικητική Πρακτική Πολίτης 5 λεπτά