Χορήγηση Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών Φυσικού Προσώπου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών σε φυσικό πρόσωπο (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη διακοπή)

Σχετική Νομοθεσία

ΠΟΛ 1006/13 [1]

ΠΟΛ 1178/15 [2]

ΠΟΛ 1163/16 [3]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Υποβάλλεται από την ενδιαφερόμενη οντότητα (φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι επιτηδευματίας) ή από έναν κληρονόμο του εάν έχει αποβιώσει, σχετική δήλωση για διακοπή εργασιών , η οποία επεξεργάζεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπη δήλωση που προμηθεύεται ο ενδιαφερόμενος από την Υπηρεσία , ή την εκτυπώνει από το taxisnet (έντυπο Μ4). Σε περίπτωση διακοπής εργασιών λόγω θανάτου χρησιμοποιείται και το έντυπο Μ7 (αφορά τη δήλωση σχέσεως όλων των κληρονόμων), το οποίο προμηθεύεται ή εκτυπώνεται ομοίως

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Έντυπη δήλωση Μ4 (σε κάθε περίπτωση) Κατάθεση από τον Αιτούντα ή από έναν νόμιμο κληρονόμο του σε περίπτωση θανάτου ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
2 Έντυπη δήλωση Μ7 (μόνο σε περίπτωση διακοπής εργασιών λόγω θανάτου) Κατάθεση από έναν νόμιμο κληρονόμο του αιτούντα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
3 Ληξιαρχική πράξη θανάτου (μόνο σε περίπτωση διακοπής εργασιών λόγω θανάτου) Κατάθεση από έναν νόμιμο κληρονόμο του αιτούντα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
4 Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών (μόνο σε περίπτωση διακοπής εργασιών λόγω θανάτου) Κατάθεση από έναν νόμιμο κληρονόμο του αιτούντα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
5 Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης εάν δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη (μόνο σε περίπτωση διακοπής εργασιών λόγω θανάτου) Κατάθεση από έναν νόμιμο κληρονόμο του αιτούντα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
6 Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης διαθήκης και ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής σε περίπτωση που υπάρχει δημοσιευμένη διαθήκη (μόνο σε περίπτωση διακοπής εργασιών λόγω θανάτου) Κατάθεση από έναν νόμιμο κληρονόμο του αιτούντα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
7 Υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης παγίων και εμπορευμάτων (σε κάθε περίπτωση) Κατάθεση από τον Αιτούντα ή από έναν νόμιμο κληρονόμο του σε περίπτωση θανάτου ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

Διαδικασίες

Α/Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή δήλωσης (Μ4 συνοδευόμενο από Μ7 κατά περίπτωση και υπεύθυνη δήλωση για μη ύπαρξη παγίων-εμπορευσίμων) Εγκύκλιοι Α.Α.Δ.Ε. (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ) ΠΟΛ 1006/13, ΠΟΛ 1178/15, ΠΟΛ 1163/16 Τμήμα Γ (διοικητικής και μηχανογραφικής υποστήριξης) - Γραφείο μητρώου 5 λεπτά
2 Έλεγχος από το γραφείο μητρώου σχετικά με ύπαρξη οποιασδήποτε μεταβολής επαγγελματικής δραστηριότητας με ημερομηνία μεταγενέστερη της αιτούμενης ημερομηνίας διακοπής Εγκύκλιοι Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ 1006/13, ΠΟΛ 1178/15, ΠΟΛ 1163/16 Τμήμα Γ (διοικητικής και μηχανογραφικής υποστήριξης) - Γραφείο μητρώου 5 λεπτά
3 Πρωτοκόλληση δήλωσης Εγκύκλιοι Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ 1006/13, ΠΟΛ 1178/15, ΠΟΛ 1163/16 Τμήμα Γ (διοικητικής και μηχανογραφικής υποστήριξης) - Γραμματεία 5 λεπτά
4 Έλεγχος περί ύπαρξης ή μη επαγγελματικού οχήματος σε κυκλοφορία στην κατοχή της οντότητας. Σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη επαγγελματικού οχήματος σε κυκλοφορία αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας Εγκύκλιοι Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ 1006/13, ΠΟΛ 1178/15, ΠΟΛ 1163/16 Τμήμα Α (συμμόρφωσης και σχέσεων με τους φορολογούμενους) 10 λεπτά
5 Έλεγχος για παύση των ταμειακών μηχανών και της ημερομηνίας παύσης τους, η οποία αποτελεί και παράγοντα δεσμευτικό για την ημερομηνία διακοπής (δεν μπορεί η ημερομηνία διακοπής να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας παύσης των ταμειακών).Η μη παύση των ταμειακών αποτελεί κώλυμα για συνέχιση της διαδικασίας. Ακύρωση θεωρημένων λογιστικών αρχείων (προαιρετικά) Εγκύκλιοι Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ 1006/13, ΠΟΛ 1178/15, ΠΟΛ 1163/16 Τμήμα Α (συμμόρφωσης και σχέσεων με τους φορολογούμενους) 10 λεπτά
6 Έλεγχος υποβολής των προβλεπόμενων δηλώσεων μέχρι τον πραγματικό χρόνο διακοπής εργασιών (εισοδήματος, ΦΠΑ, ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, ΜΥΦ) για τα φορολογικά έτη που δεν έχουν παραγραφεί. Η μη υποβολή μίας ή περισσοτέρων δηλώσεων αποτελεί πλέον (ΠΟΛ 1163/16) κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας Εγκύκλιοι Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ 1006/13, ΠΟΛ 1178/15, ΠΟΛ 1163/16 Τμήμα Α (συμμόρφωσης και σχέσεων με τους φορολογούμενους) 60 λεπτά
7 Θεώρηση της δήλωσης από τον Προϊστάμενο Εγκύκλιοι Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ 1006/13, ΠΟΛ 1178/15, ΠΟΛ 1163/16 Προϊστάμενος 5 λεπτά
8 Σε περίπτωση εκπρόθεσμης διακοπής και μόνο (πέραν των 30 ημερών) εκδίδεται εντολή ελέγχου από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. προς υπάλληλο, για τον προσδιορισμό της πραγματικής ημερομηνίας διακοπής εργασιών και σύνταξη σχετικής έκθεσης Εγκύκλιοι Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ 1006/13, ΠΟΛ 1178/15, ΠΟΛ 1163/16 Προϊστάμενος 5 λεπτά
9 Σε περίπτωση εκπρόθεσμης διακοπής και μόνο, διενεργείται ο έλεγχος ( με βάση τις δηλώσεις και τα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης) και συντάσσεται έκθεση από τον αρμόδιο υπάλληλο όπου και προσδιορίζεται ο πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών της επιχείρησης Εγκύκλιοι Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ 1006/13, ΠΟΛ 1178/15, ΠΟΛ 1163/16 Τμήμα Α (συμμόρφωσης και σχέσεων με τους φορολογούμενους) 30 έως 180 λεπτά
10 Σε περίπτωση εκπρόθεσμης διακοπής και μόνο ακολουθεί η έκδοση πράξης επιβολής προστίμου και η κοινοποίηση της (η βεβαίωση ακολουθεί την επόμενη μέρα) Εγκύκλιοι Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ 1006/13, ΠΟΛ 1178/15, ΠΟΛ 1163/16 Τμήμα Γ (διοικητικής και μηχανογραφικής υποστήριξης) - Γραφείο μητρώου 10 λεπτά
11 Καταχώρηση της αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα, έκδοση, εκτύπωση και παράδοση βεβαίωσης διακοπής Εγκύκλιοι Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ 1006/13, ΠΟΛ 1178/15, ΠΟΛ 1163/16 Τμήμα Γ (διοικητικής και μηχανογραφικής υποστήριξης) - Γραφείο μητρώου 5 λεπτά

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Μετά τη διακοπή η οντότητα ενημερώνει - η ίδια - το ΓΕΜΗ και τον ΕΦΚΑ