Χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας
Από ποιους παρέχεται Δήμους ΚΕΠ
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Κόστος σε ευρώ Μηδέν

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ο πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του και το αίτημα του καταχωρείται ηλεκτρονικά, ύστερα από τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και της πληρότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Στη συνέχεια, το αίτημα,διαβιβάζεται προς την αρμόδια για την διεκπεραίωσή του Υπηρεσία. Με την διεκπεραίωση του αιτήματος, ο πολίτης ενημερώνεται σχετικά και παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο.

Σχετική Νομοθεσία

Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002) αρθρ. 31 Σύσταση Κ.Ε.Π.

(ΦΕΚ 896/Β΄/16-7-2002) καθορισμός διοικητικών διαδικασιών Κ.Ε.Π. και των αντίστοιχων εντύπων

(ΦΕΚ 1189/Β΄/12-9-2002) τροποποίηση του (ΦΕΚ 896/Β΄/16-7-2002)

[Ν. 3463/2006, "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων", άρθρο 279]

[ΦΕΚ 480/B΄/ 18.04.2006: "Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/13190/02 (ΦΕΚ 896/Β΄/16.7.2002 και ΔΙΑΔΠ/Α/16959/02 (ΦΕΚ1189/Β΄/12.9.2002 αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά με την χορήγηση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας,που διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)"]

Ν.3230 (Φ Ε Κ 44/Α/11-2-2004) καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση αποδοτικότητας

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο τρόπος υποβολής του αιτήματος είναι ηλεκτρονικός και πραγματοποιείται από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. Η διαβίβαση του αιτήματος καθώς και η παραλαβή του τελικού εγγράφου, γίνεται μέσω τηλεομοιοτυπίας.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπο Αίτησης

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτείται η υποβολή παραβόλου εκ μέρους του πολίτη.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας, ή ∆ιαβατήριο σε ισχύ (πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα). Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Στην περίπτωση που η αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατίθενται μέσω τρίτου προσώπου, προσκομίζονται επιπλέον:

α) Εξουσιοδότηση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής

β)Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντα, επίσης επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής

Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Απόδειξη λογαριασμού ΔΕΚΟ, ή το τελευταίο αντίγραφο του εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ), εφόσον σ' αυτό αναγράφεται η διεύθυνση της κατοικίας του ενδιαφερομένου και όχι αυτή της επαγγελματικής του στέγης.

Σε περίπτωση που η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν είναι δυνατό να αποδειχθεί από τα παραπάνω δικαιολογητικά, τότε αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφατο μέσο, η έννοια του οποίου δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια και ελέγχεται οτιδήποτε μπορεί να αποδείξει τη μόνιμη κατοικία (επαγγελματική δραστηριότητα, εργασία, ιδία αντίληψη Δημάρχου, διενέργεια αυτοψίας από όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας   κ.λ.π.)

Επισήμανση: Στην περίπτωση που η αίτηση γίνεται από προστατευόμενο μέλος, μη υπόχρεου στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, είναι απαραίτητη η προσκόμιση αντιγράφου του  εντύπου  Ε1 των γονέων του.

Κατάθεση απο τον Αιτούντα
4 Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία δηλώνεται η μόνιμη κατοικία του πολίτη και συμπληρώνεται ηλεκτρονικά απο τον υπάλληλο του ΚΕΠ. Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ο πολίτης, προσέρχεται στο Κ.Ε.Π της επιλογής του προκειμένου να αιτηθεί τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο χρόνος εξαρτάται απο τον μέσο χρόνο αναμονής στην ουρά εξυπηρέτησης
2 Ο υπάλληλος Κ.Ε.Π αφού προβεί στον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας του πολίτη,

παραλαμβάνει και ελέγχει τα προσκομιζόμενα απ' αυτόν δικαιολογητικά.

Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002) Υπάλληλος Κ.Ε.Π 2 λεπτά
3 Εφόσον τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, ο υπάλληλος Κ.Ε.Π ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης. Νόμος 3463/2006 & ΦΕΚ 480/B΄/ 18.04.2006

Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002)

Υπάλληλος Κ.Ε.Π 2 λεπτά
4 Εάν τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, ο υπάλληλος Κ.Ε.Π, προβαίνει στην ηλεκτρονική συμπλήρωση και πρωτοκόλληση της αίτησης, δημιουργώντας ένα νέο φάκελο στο πληροφοριακό σύστημα των Κ.Ε.Π. Στη συνέχεια, εκτυπώνει την αίτηση και αφού υπογραφεί από τον ενδιαφερόμενο,παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου της υποβληθείσας αίτησης του. Νόμος 3463/2006 & ΦΕΚ 480/B΄/ 18.04.2006

Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002)

Υπάλληλος Κ.Ε.Π 3 λεπτά
5 Ο υπάλληλος Κ.Ε.Π αποστέλλει με fax στον αρμόδιο Φορέα (Δήμο) τον φάκελο της υπόθεσης εντός της επομένης, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την αίτηση του πολίτη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ν.3230 (ΦΕΚ 44/Α/11-2-2004),&

Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002), & ΦΕΚ 480/B΄/ 18.04.2006

Υπάλληλος Κ.Ε.Π 1 λεπτό
6 Ο αρμόδιος Φορέας, αφού προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών και της αίτησης, εκδίδει τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας την οποία διαβιβάζει στο Κ.Ε.Π. Νόμος 3463/2006 & ΦΕΚ 480/B΄/ 18.04.2006 Δήμοι και υπογράφων της βεβαίωσης ο Δήμαρχος Ενδεικτικός μέσος χρόνος ανταπόκρισης των καθ' ύλην αρμόδιων Φορέων:1 έως 2 εργάσιμες ημέρες
7 Ο υπάλληλος Κ.Ε.Π παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα, το οποίο και καταχωρεί ως εισερχόμενο στο πληροφοριακό σύστημα των Κ.Ε.Π. Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002) Υπάλληλος Κ.Ε.Π 3 λεπτά
8 Ο υπάλληλος Κ.Ε.Π ειδοποιεί ενημερώνει τον πολίτη προκειμένου να προσέλθει για να παραλάβει το τελικό έγγραφο. Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002) Υπάλληλος Κ.Ε.Π 3 λεπτά
9 Ο πολίτης, προσέρχεται στο Κ.Ε.Π που υπέβαλε την αίτηση του και παραλαμβάνει τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002) Υπάλληλος Κ.Ε.Π 2 λεπτά
10 Ο υπάλληλος Κ.Ε.Π ολοκληρώνει την υπόθεση στο πληροφοριακό σύστημα των Κ.Ε.Π, γεγονός που αποτελεί τον τερματισμό της διαδικασίας. Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002) Υπάλληλος Κ.Ε.Π 2 λεπτά

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Δήμοι

Μητρώα που τηρούνται

Οι αιτήσεις διατηρούνται στο αρχείο του Κ.Ε.Π για διάστημα έξι μηνών