Χορήγηση Βεβαίωσης Οικογενειακής Κατάστασης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Βεβαίωσης Οικογενειακής Κατάστασης
Από ποιους παρέχεται Κ.Ε.Π. , Δημοτολόγια Δήμων
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

 Ο πολίτης προσέρχεται στο Κ.Ε.Π της επιλογής του  προκειμένου να αιτηθεί  τη χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης  προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών από το Φεβρουάριο του 2014 εκδίδουν τις βεβαιώσεις οικογενειακής κατάστασης απευθείας από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Δημοτολογίου. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η εύρεση του πολίτη στο Εθνικό Δημοτολόγιο, τότε αρμόδιος φορέας έκδοσης του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης είναι ο Δήμος  εγγραφής του.

Σημείωση: Όταν το ανωτέρω έγγραφο εκδίδεται από τα Κ.Ε.Π. ονομάζεται «Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης» ενώ όταν εκδίδεται από τα Δήμο ονομάζεται «Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης».

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο τρόπος υποβολής του αιτήματος είναι ηλεκτρονικός, πραγματοποιείται από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. και η βεβαίωση εκτυπώνεται απευθείας (on line). Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η εύρεση του πολίτη στο Εθνικό Δημοτολόγιο η διαβίβαση του αιτήματος στο Δήμο εγγραφής του αιτούντα καθώς και η παραλαβή του τελικού εγγράφου, γίνεται μέσω τηλεομοιοτυπίας ή και ταχυδρομείου.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπο αίτησης

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτείται η υποβολή παραβόλου εκ μέρους του πολίτη.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Στη περίπτωση που δεν προσέλθει στην υπηρεσία  ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, απαραίτητη είναι η προσκόμιση εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Ο πολίτης προσέρχεται στο Κ.Ε.Π της επιλογής του προκειμένου να αιτηθεί  τη χορήγηση βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης  προσκομίζοντας το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας. Ο χρόνος εξαρτάται από τον μέσο χρόνο αναμονής στην ουρά εξυπηρέτησης
2 Ο υπάλληλος Κ.Ε.Π. ελέγχει το Δ.Α.Τ.  και στη συνέχεια,  βάσει αυτού, αναζητεί τον πολίτη στο ηλεκτρονικό σύστημα e-kep Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002) Υπάλληλος Κ.Ε.Π 2 λεπτά
3 Ο υπάλληλος επιλέγει το Δήμο εγγραφής του πολίτη, εκτυπώνει την ηλεκτρονική αίτηση με συμπληρωμένα τα στοιχεία του ενδιαφερομένου, υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και τότε την υποβάλλει ηλεκτρονικά στο σύστημα  ΕΡΜΗΣ−Κ.Ε.Π ( για έκδοση πιστοποιητικού από Εθνικό Δημοτολόγιο) (ΦΕΚ 457/Β/25-2-2014) Υπάλληλος Κ.Ε.Π 3 λεπτά
4 Εμφανίζεται στην οθόνη  ο αριθμός της οικογενειακής, μερίδας και ο Α/Α μέλους του ενδιαφερομένου στα Δημοτολόγια του Δήμου εγγραφής του. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις εμφανίζονται περισσότερες από μια οικογενειακές μερίδες στις οποίες είναι ή ήταν εγγεγραμμένος ο πολίτης (ΦΕΚ 457/Β/25-2-2014) Υπάλληλος Κ.Ε.Π 2 λεπτά
5 Ο υπάλληλος Κ.Ε.Π. εκτυπώνει τη βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που του εμφανίζεται όταν επιλέξει τη σωστή Ο.Μ, την υπογράφει και τη παραδίδει στον ενδιαφερόμενο. (ΦΕΚ 457/Β/25-2-2014) Υπάλληλος Κ.Ε.Π 2 λεπτά
6 Στη περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση του πολίτη στο πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Δημοτολογίου, τότε η συμπληρωμένη αίτηση εκτυπώνεται και αφού υπογραφεί από τον ενδιαφερόμενο αποστέλλεται εντός της επομένης, συνήθως με fax, στο Δημοτολόγιο του Δήμου εγγραφής του πολίτη προκειμένου να εκδοθεί το πιστοποιητικό οικογενειακής του κατάστασης. Ν.3230 (ΦΕΚ 44/Α/11-2-2004)

Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002),

(ΦΕΚ 896/Β΄/16-7-2002),

(ΦΕΚ 1189/Β΄/12-9-2002)

Υπάλληλος Κ.Ε.Π 2 λεπτά
7 Ο αρμόδιος Φορέας, εκδίδει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το διαβιβάζει στο Κ.Ε.Π.  με τον εκάστοτε αιτηθέντα τρόπο. Υπάλληλος Δημοτολογίου Ενδεικτικός μέσος χρόνος ανταπόκρισης των καθ' ύλην αρμόδιων Φορέων:1 έως 2 εργάσιμες ημέρες
8 Όταν ο υπάλληλος Κ.Ε.Π παραλάβει το τελικό έγγραφο ενημερώνει τον αιτούντα να προσέλθει να το παραλάβει ή του αποστέλλεται στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί. Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002) Υπάλληλος Κ.Ε.Π 2 λεπτά
9 Ο πολίτης, προσέρχεται στο Κ.Ε.Π που υπέβαλε την αίτηση του και παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002) Υπάλληλος Κ.Ε.Π 1 λεπτό
10 Ο υπάλληλος Κ.Ε.Π ολοκληρώνει την υπόθεση στο Πληροφοριακό Σύστημα των Κ.Ε.Π, γεγονός που αποτελεί τον τερματισμό της διαδικασίας. Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002) Υπάλληλος Κ.Ε.Π 2 λεπτά

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Δημοτολόγια Δήμων

Μητρώα που τηρούνται

Οι υπογεγραμμένες αιτήσεις διατηρούνται στο αρχείο του Κ.Ε.Π για μια διετία περίπου.