Χορήγηση Παραπληγικού Επιδόματος

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
ΕΦΚΑ(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
Χορήγηση Παραπληγικού Επιδόματος
Από ποιους παρέχεται από τον ΕΦΚΑ (τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
Σε ποιους παρέχεται Συνταξιούχους και Ασφαλισμένους του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και τα μέλη οικογενείας αυτών.
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.1140/1981, Ν.2042/1992, Ν.3232/2004, Ν.3518/2006 και Ν.4554/2018
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις

Το εξωιδρυματικό επίδομα δικαιούνται:

 • Οι συνταξιούχοι του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα μέλη της οικογενείας τους, εφόσον πάσχουν από:
  1. παραπληγία - τετραπληγία, διπληγία, τριπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση, με ποσοστό 67% και άνω ή
  2. μυασθένεια - μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή
  3. σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία ή τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή
  4. το σύνδρομο κλάματος γαλής ή
  5. ατελή οστεογένεση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή
  6. οστεοψαθύρωση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή
  7. έχουν ακρωτηριασμό των δύο άνω ή δύο κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή
  8. έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους ή
  9. έχουν φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την περίπτωση (7) ή
  10. όσοι πάσχουν από ασθένειες οι οποίες, κατά την κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, επιφέρουν την ίδια, όπως οι ανωτέρω παθήσεις, μορφή αναπηρίας.
 • Οι ασφαλισμένοι του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον πάσχουν από τις ανωτέρω παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 350 ημέρες ασφάλισης τα τελευταία τέσσερα χρόνια που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία κατέστησαν ανίκανοι για εργασία, από τις οποίες οι 50 ημέρες ασφάλισης πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο έτος ή το προηγούμενο 15μηνο ή 1.000 ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε.
 • Τα μέλη οικογένειας του ασφαλισμένου, εφόσον πάσχουν από τις ανωτέρω παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας 67% και εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τις παραπάνω προϋποθέσεις ασφάλισης. Ως αφετηρία για τον έλεγχο των χρονικών προϋποθέσεων λαμβάνεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, ανεξάρτητα από το χρόνο επέλευσης της ανικανότητας.

Η καταβολή του παρα-τετραπληγικού επιδόματος αναστέλλεται εφόσον ο δικαιούχος νοσηλεύεται σε Ίδρυμα ασυλιακής μορφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών. Επίσης, η χορήγηση του επιδόματος διακόπτεται εάν ο δικαιούχος επιδοτηθεί λόγω παραπληγίας από άλλο φορέα.

Το επίδομα χορηγείται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όχι πριν τη λήξη της επιδότησης λόγω ασθένειας.

Ποσό

Το ύψος του ποσού του εξωιδρυματικού επιδόματος στις ανωτέρω περιπτώσεις ισούται με 20 κατώτατα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, ενώ στην περίπτωση του μονού ακρωτηριασμού ισούται με το 10πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Σχετική Νομοθεσία

Ν.1140/1981, άρθρο 42, παρ.1, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν.2042/1992, άρθρο 16, παρ. 1, Ν.3232/2004, άρθρο 5, παρ. 2, Ν.3518/2006, άρθρο 61 και Ν.4554/2018, άρθρο 56.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Κατάθεση Αίτησης και Δικαιολογητικών στη Γραμματεία Συντάξεων του ΕΦΚΑ(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και στο ΚΕ.Π.Α.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπη αίτηση χορήγησης Επιδόματος Τετραπληγίας Παραπληγίας.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Έντυπη Αίτηση Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Εξουσιοδότηση (στην περίπτωση κατάθεσης της αίτησης από εκπρόσωπο). Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Ασφαλιστικά Βιβλιάρια (ένσημα) εάν πρόκειται για ασφαλισμένο ή αντίγραφο απόφασης συνταξιοδότησης εάν πρόκειται για συνταξιούχο. Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (Φωτοαντίγραφο και πρωτότυπο). Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας. Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Τράπεζας. Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Ασθενείας. Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Εάν πρόκειται για τέκνο:
 •  Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Ασθενείας (όπου φαίνεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος)
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης ή Φωτοαντίγραφο του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητας του τέκνου.
Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Εάν πρόκειται για τον/την σύζυγο:
 • Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Ασθενείας (όπου φαίνεται ο/η σύζυγος ως προστατευόμενο μέλος)
 • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητας του/της συζύγου
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.
Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, που να αναφέρει, εάν νοσηλεύεται σε ίδρυμα ασυλιακής μορφής και εάν επιδοτείται από κάποιο άλλο φορέα. Κατάθεση από τον Αιτούντα
11 Ιατρική Γνωμάτευση από το ΚΕ.Π.Α. και μια Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι αποδέχεται το ποσοστό αναπηρίας της γνωμάτευσης του ΚΕ.Π.Α. και ότι δεν θα ασκήσει ένσταση κατά αυτής.  Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήματα διαδικασίας
1 Υποβολή της Αίτησης μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία των Συντάξεων του ΕΦΚΑ (τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και ταυτόχρονη Πρωτοκόλλησή της αίτησης και χορήγηση Παραπεμπτικού για το ΚΕ.Π.Α. στον δικαιούχο.
2 Υποβολή Νέας Αίτησης στο ΚΕ.Π.Α. μαζί με το Παραπεμπτικό που του χορηγήθηκε από τη Γραμματεία των Συντάξεων ΕΦΚΑ(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
3 Ειδοποίηση του δικαιούχου από το ΚΕ.Π.Α. για την ημερομηνία και ώρα εξέτασης του από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. 
4 Εξέταση του δικαιούχου από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
5 Ειδοποίηση του δικαιούχου για την παραλαβή της Γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. 
6 Κατάθεση στην Γραμματεία των Συντάξεων του ΕΦΚΑ(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) της Γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής και της Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία θα αναφέρει ότι αποδέχεται το ποσοστό αναπηρίας της γνωμάτευσης του ΚΕ.Π.Α. και ότι δεν θα ασκήσει ένσταση κατά αυτής. 
7 Έκδοση Απόφασης Παραπληγικού Επιδόματος (Εγκριτική ή Απορριπτική) από το ΕΦΚΑ(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). 
8
 • Στην περίπτωση έκδοσης Εγκριτικής Απόφασης, γίνεται διαβίβαση αυτής στο αρμόδιο Λογιστήριο Πληρωμών Συντάξεων του ΕΦΚΑ(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), σύμφωνα με την διεύθυνση κατοικίας του δικαιούχου, και ο δικαιούχος ειδοποιείται από το Λογιστήριο Πληρωμών Συντάξεων για την παραλαβή της εγκριτικής απόφασης. Η κατάθεση των χρημάτων (αναδρομικά και του τρέχοντα μήνα) γίνονται αυτόματα στον Λογαριασμό της Τράπεζας που δήλωσε κατά την αίτησή του.
 • Στην περίπτωση έκδοσης Απορριπτικής Απόφασης, αποστέλλεται αντίγραφο αυτής στον δικαιούχο με συστημένη επιστολή (ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά αυτής, εντός 3 μηνών από την κοινοποίηση της Απόφασης, στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή του Υποκαταστήματος ΕΦΚΑ(τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) που εξέδωσε την απόφαση).

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς