Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΠΘ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΠΘ

Περιγραφή Υπηρεσίας

Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διεξάγει 2 φορές το χρόνο (κάθε Ιούνιο και Σεπτέμβριο) εξετάσεις για την εγγραφή των αλλοδαπών σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο.

Σχετική Νομοθεσία

Οδηγίες Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για Εγγραφή Αλλοδαπών (πληροφορίες: http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3_%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%99_%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%99%CE%A3_2017.pdf

Τρόπος διεκπεραίωσης

Αυτοπρόσωπη κατάθεση από τον αιτούντα, υποβολή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Περισσότερες Πληροφορίες: http://smg.web.auth.gr/wordpress/?page_id=560

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον Aιτούντα
2 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου Κατάθεση από τον Aιτούντα
3 3α) αντίγραφο του τίτλου σπουδών (τουλάχιστον απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής στα Ανώτερα ή Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας) επικυρωμένο για τη γνησιότητά του από:

α) ελληνική διπλωματική αρχή του εξωτερικού ή

β) ξένη διπλωματική αρχή στην Ελλάδα ή

γ) επικυρωμένο με τη σφραγίδα APOSTILLE σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης

3β) επίσημη μετάφραση του παραπάνω  τίτλου σπουδών στα ελληνικά ή στα αγγλικά

Κατάθεση από τον Aιτούντα
4 φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας ή άδειας παραμονής ή άλλου δικαιολογητικού που να αποδεικνύει τη νομιμότητα παραμονής στην Ελλάδα Κατάθεση από τον Aιτούντα
5 απόδειξη κατάθεσης για εξέταστρα 70 ευρώ (κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό) Κατάθεση από τον Aιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Αίτηση μέσα σε προκαθορισμένες ημερομηνίες Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΠΘ πριν τις εξετάσεις
2 Εξέταση προκαθορισμένη ημερομηνία Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΠΘ ημερομηνία εξετάσεων
3 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων περίπου 2 εβδομάδες μετά τις εξετάσεις Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΠΘ 2 εβδομάδες μετά τις εξετάσεις
4 Έκδοση πιστοποιητικών περίπου 1 μήνα μετά της εξετάσεις Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΠΘ 1 μήνα μετά τις εξετάσεις

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς