Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγύτερων Συγγενών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγύτερων Συγγενών
Από ποιους παρέχεται Κ.Ε.Π.Δήμοι
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Κόστος σε ευρώ 0
Αρμόδια αρχή Δήμοι

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στην υπηρεσία του Κ.Ε.Π. έχοντας μαζί του τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αιτηθεί τη χορήγηση πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του ανωτέρω πιστοποιητικού έχουν οι κληρονόμοι του θανόντος, όσοι έχουν εξουσιοδότηση από τα άτομα που έχουν έννομο συμφέρον και όποιοι αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου αυτή απαιτείται.

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο τρόπος υποβολής του αιτήματος είναι ηλεκτρονικός, πραγματοποιείται από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. η διαβίβαση του αιτήματος στο Δήμο εγγραφής του θανόντα/ θανούσης καθώς και η παραλαβή του τελικού εγγράφου, γίνεται μέσω τηλεομοιοτυπίας ή και ταχυδρομείου.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτείται η υποβολή παραβόλου εκ μέρους του πολίτη

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Ληξιαρχική πράξη θανάτου αποβιώσαντα Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
3 Δύο (2)υπεύθυνες δηλώσεις, μαρτύρων, του Ν. 1599/1986 ( απαιτούνται όταν:

1. Σε Δημοτολόγια Δήμου της χώρας υπάρχει κανονική εγγραφή του αποβιώσαντα αλλά δεν είναι καταγεγραμμένη η αστική του κατάσταση και δεν προκύπτουν από την έρευνα που έχει διενεργηθεί οι συγγενικές σχέσεις ή τα πρόσωπα που πρέπει περιλαμβάνονται στο ανωτέρω πιστοποιητικό.

2.  Στην περίπτωση που  άνδρας θανών δεν είναι εγγεγραμμένος σε κανένα Δημοτολόγιο Δήμου της χώρας αλλά μόνο σε Μητρώο Αρρένων Δήμου.)

Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Για τη παραλαβή του πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στην υπηρεσία του Κ.Ε.Π. έχοντας μαζί του τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αιτηθεί τη χορήγηση πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών. Ο χρόνος εξαρτάται από τον μέσο χρόνο αναμονής στην ουρά εξυπηρέτησης
2 Ο υπάλληλος Κ.Ε.Π αφού προβεί στον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας του πολίτη,

παραλαμβάνει και ελέγχει τα προσκομιζόμενα απ' αυτόν δικαιολογητικά.

Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002) Υπάλληλος Κ.Ε.Π 2 λεπτά
3 Εφόσον τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, ο υπάλληλος Κ.Ε.Π ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης. Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002) Υπάλληλος Κ.Ε.Π 1 λεπτό
4 Εάν τα δικαιολογητικά είναι πλήρη ο υπάλληλος  αναζητεί τον πολίτη στο πληροφοριακό σύστημα του e-kep με τα στοιχεία Δ.Α.Τ. Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002) Υπάλληλος Κ.Ε.Π 2 λεπτά
5 Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί  ληξιαρχική πράξη θανάτου του θανόντος  από τον ενδιαφερόμενο ο υπάλληλος τη ζητά  υπηρεσιακά από το Ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρηθεί ο θάνατος ή το Ειδικό Ληξιαρχείο αν ο θάνατος  έλαβε χώρα στο εξωτερικό. (ΦΕΚ 1058/Β/12-8-2002 Υπάλληλος Κ.Ε.Π 3 λεπτά
6 Ο υπάλληλος Κ.Ε.Π, προβαίνει στην ηλεκτρονική συμπλήρωση και πρωτοκόλληση της αίτησης, δημιουργώντας ένα νέο φάκελο στο πληροφοριακό σύστημα των Κ.Ε.Π. Στη συνέχεια, εκτυπώνει την αίτηση και αφού υπογραφεί από τον ενδιαφερόμενο,παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου της υποβληθείσας αίτησης του. Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002), (ΦΕΚ 896/Β΄/16-7-2002),

(ΦΕΚ 1189/Β΄/12-9-2002)

Υπάλληλος

Κ.Ε.Π.

3 λεπτά
7 Ο υπάλληλος Κ.Ε.Π αποστέλλει, εντός της επομένης, με fax στον αρμόδιο Φορέα (Δήμο) τον φάκελο της υπόθεσης, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την αίτηση του πολίτη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ν.3230 (ΦΕΚ 44/Α/11-2-2004 Υπάλληλος

Κ.Ε.Π.

2 λεπτά
8 Ο αρμόδιος Φορέας, αφού προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών και της αίτησης, εκδίδει το πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών και το διαβιβάζει στο Κ.Ε.Π. (ΦΕΚ 1064/Β/28-6-2007),

άρθρο 58 ν.3852/2010/87Α,

Α.Π. ΤΑΔΚ 14360/2015

Υπάλληλος

Δήμου

9 Ο υπάλληλος Κ.Ε.Π παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα, το οποίο και καταχωρεί ως εισερχόμενο στο πληροφοριακό σύστημα των Κ.Ε.Π. Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002) Υπάλληλος Κ.Ε.Π 3 λεπτά
10 Ενημερώνει τον πολίτη προκειμένου να προσέλθει να παραλάβει το τελικό έγγραφο. Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002) Υπάλληλος Κ.Ε.Π 2 λεπτά
11 Ο πολίτης, προσέρχεται στο Κ.Ε.Π που υπέβαλε την αίτηση του και παραλαμβάνει τοπιστοποιητικό Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002) Υπάλληλος Κ.Ε.Π 2 λεπτά
12 Ο υπάλληλος Κ.Ε.Π ολοκληρώνει την υπόθεση στο πληροφοριακό σύστημα των Κ.Ε.Π, γεγονός που αποτελεί τον τερματισμό της διαδικασίας. Ν. 3013 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002) Υπάλληλος Κ.Ε.Π 2 λεπτά

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Δήμοι, Ληξιαρχεία

Μητρώα που τηρούνται

Οι αιτήσεις διατηρούνται στο αρχείο του ΚΕΠ για διάστημα έξι μηνών