Χορήγηση Πιστοποιητικού Ικανότητας Αναισθητοποίησης και Θανάτωσης Ζώων (Γουνοφόρων κ.λ.π)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Πιστοποιητικού Ικανότητας Αναισθητοποίησης και Θανάτωσης Ζώων (Γουνοφόρων κ.λ.π)
Από ποιους παρέχεται ΔΑΟΚ
Σε ποιους παρέχεται Εκδοροσφαγείς
Νομοθετικό πλαίσιο Υ.Α. αριθ. 3307/135132/4-12-2015 ΦΕΚ Β¨2641" Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου , σχετικά με την απλουστευμένη διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών ικανότητας των ατόμων που ασχολούνται με τη θανάτωση των ζώων και τις σχετικές εργασίες"
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Απλουστευμένη διαδικασία

χορήγησης πιστοποιητικών ικανότητας σε εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 2 του Κανονισμού, εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ικανότητας του άρθρου 21 του Κανονισμού, όσοι δεν διαθέτουν τη βεβαίωση του Π.Δ. 126/2000 (A ́ 111), υποβάλλουν στα Τμήματα Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Σχετική Νομοθεσία

  1. ΚΑΝ.( ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2009 " για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους".[1]
  2. Υ.Α. αριθ. 3307/135132/4-12-2015 ΦΕΚ Β¨2641" Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου , σχετικά με την απλουστευμένη διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών ικανότητας των ατόμων που ασχολούνται με τη θανάτωση των ζώων και τις σχετικές εργασίες".[2]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Αίτηση− υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/1836818368/25.9.2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β ́ 1276/1.10.2002) .[3]

\Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 α) αίτηση− υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την αριθ.ΔΙΑΔΠ/Α1/1836818368/25.9.2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β ́ 1276/1.10.2002), στην οποία:

αα) δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία,

ββ) ζητούν τη χορήγηση του πιστοποιητικού ικανότητας του άρθρου 21 του Κανονισμού,

γγ) δηλώνουν ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση του ενωσιακού και εθνικού δικαίου για την προστασία των ζώων κατά τα τρία έτη που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης,

Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 β) Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με εργοδότη σφαγείο ή/και σωματείο ή συνεργατική εκδοροσφαγέων,από τις οποίες να προκύπτουν υπηρεσίες συναφείς με θανάτωση ζώων και σχετικές εργασίες (αναισθητοποίηση και σφαγή) και βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών από τον οικείο φορέα από τα οποία να αποδεικνύεται μέχρι την 8 Δεκεμβρίου 2015 συνολική τριετής επαγγελματική εμπειρία στη θανάτωση των ζώων και των σχετικών εργασιών (αναισθητοποίηση και σφαγή).

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με τους παραπάνω εργοδότες, μπορούν να υποβάλλονται εναλλακτικά ή αθροιστικά, με σκοπό την απόδειξη της συνολικής τριετούς επαγγελματικής εμπειρίας στη θανάτωση των ζώων και των σχετικών εργασιών (αναισθητοποίηση και σφαγή), συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών σχετικών με τη θανάτωση των ζώων και των σχετικών εργασιών (αναισθητοποίηση και σφαγή) με σφαγείο ή /και σωματείο ή συνεργατική εκδοροσφαγέων.

Όταν η θανάτωση των ζώων και οι σχετικές εργασίες (αναισθητοποίηση και σφαγή) αναλαμβάνεται από σωματεία ή συνεργατικές εκδοροσφαγέων απαιτείται επιπλέον απόδειξη ότι ο αιτών είναι μέλος του σωματείου και σύμβαση του σωματείου ή των συνεργατικών εκδοροσφαγέων με τα σφαγεία.

Σε κάθε περίπτωση υποβάλλεται βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών από τον οικείο φορέα που να προκύπτει η σχετική δραστηριότητα από την οποία να αποδεικνύεται μέχρι την 8 Δεκεμβρίου 2015 συνολική τριετής επαγγελματική εμπειρία στη θανάτωση των ζώων και των σχετικών εργασιών (αναισθητοποίηση και σφαγή)

Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ελεγχος των δικαιολογητικών της παρ. 1 Τμήματα Κτηνιατρικής των Δ.Α.Ο.Κ.
2 Χορήγηση στον ενδιαφερόμενο το πιστοποιητικό ικανότητας του ή απορρίπτουν την αίτησή του, αιτιολογώντας την απόρριψή της. άρθρου 21 του Κανονισμού
3 Σε περίπτωση έλλειψης τυπικού στοιχείου, η αίτηση

επανυποβάλλεται εντός ενός μηνός

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

  • Διεύθυνση Κτηνιατρικής ( Εδρα)
  • ΔΑΟΚ Περιφερειακών Ενοτήτων

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

  • Σφαγειοτεχνικές Εγκαταστάσεις
  • Σωματεία Εκδοροσφαγέων.