Χορήγηση Πιστοποιητικού Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Χορήγηση Πιστοποιητικού Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοτικού Σχολείου
Από ποιους παρέχεται Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων
Σε ποιους παρέχεται αποφοίτους δημοτικού σχολείου
Νομοθετικό πλαίσιο Προεδρικό Διάταγμα 79/2017
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση καθημερινές, εκτός αργιών, από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 22 Ιουνίου
Κόστος σε ευρώ 0
Αρμόδια αρχή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Περιγραφή Υπηρεσίας

Έκδοση Πιστοποιητικού Σπουδών για απόφοιτους Δημοτικού Σχολείου

Σχετική Νομοθεσία

Προεδρικό Διάταγμα 97/2017

Τρόπος διεκπεραίωσης

Με υποβολή χειρόγραφης αίτησης αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται

Δεν απαιτούνται παράβολα. Η έκδοση γίνεται ατελώς.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ Επίδειξη από τον αιτούντα
2 Στην περίπτωση που το πιστοποιητικό ζητείται από άλλο πρόσωπο από τον ενδιαφερόμενο, προσκομίζεται επιπλέον εξουσιοδότηση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στο Δημοτικό Σχολείο από το οποίο αποφοίτησε προκειμένου να αιτηθεί τη χορήγηση του πιστοποιητικού σπουδών, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΠΔ ΝΗΠ_ΔΗΜΟΤΙΚΑ 79/2017 ο διευθυντής ή ο υποδιευθυντής του σχολείου
2 Γίνεται έλεγχος της ταυτοπροσωπίας του ενδιαφερόμενου ΠΔ ΝΗΠ_ΔΗΜΟΤΙΚΑ 79/2017 ο διευθυντής ή ο υποδιευθυντής του σχολείου 1 λέπτό
3 Επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο η σχετική αίτηση ΠΔ ΝΗΠ_ΔΗΜΟΤΙΚΑ 79/2017 ο διευθυντής ή ο υποδιευθυντής του σχολείου 1 λεπτό
4 Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση ΠΔ ΝΗΠ_ΔΗΜΟΤΙΚΑ 79/2017 5 λεπτά
5 Παραλαβή, έλεγχος, πρωτοκόλληση και αρχειοθέτηση της αίτησης του ενδιαφερομένου ΠΔ ΝΗΠ_ΔΗΜΟΤΙΚΑ 79/2017 ο διευθυντής ή ο υποδιευθυντής του σχολείου 3 λεπτά
6 Αναζήτηση στο βιβλίο Μητρώου και Προόδου Μαθητών των στοιχείων της φοίτησης του ενδιαφερομένου ΠΔ ΝΗΠ_ΔΗΜΟΤΙΚΑ 79/2017 ο διευθυντής ή ο υποδιευθυντής του σχολείου 5-20 λεπτά
7 Συμπλήρωση του εντύπου του πιστοποιητικού με τα στοιχεία αποφοίτησης του ενδιαφερομένου ΠΔ ΝΗΠ_ΔΗΜΟΤΙΚΑ 79/2017 ο διευθυντής ή ο υποδιευθυντής του σχολείου 5 λεπτά
8 Καταγραφή του πιστοποιητικού στο βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής ΠΔ ΝΗΠ_ΔΗΜΟΤΙΚΑ 79/2017 ο διευθυντής ή ο υποδιευθυντής του σχολείου 1 λεπτό
9 Επίδοση στον ενδιαφερόμενο του πιστοποιητικού, γεγονός που αποτελεί τον τερματισμό της διαδικασίας ΠΔ ΝΗΠ_ΔΗΜΟΤΙΚΑ 79/2017 ο διευθυντής ή ο υποδιευθυντής του σχολείου

Μητρώα που τηρούνται

Βιβλίο Πιστοποιητικών σπουδής. Συμπληρώνεται χειρόγραφα από τον Διευθυντή του σχολείου.