Χορήγηση Τιμολογίου Αγροτικού Ρεύματος

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Τιμολογίου Αγροτικού Ρεύματος
Από ποιους παρέχεται ΔΑΟΚ-ΔΕΗ.
Σε ποιους παρέχεται

Χορηγείται σε αγροτικούς πελάτες που θα συνάψουν σύμβαση, με υποχρέωση να διακόπτουν τις ώρες που τους ζητείται από τη ΔΕΗ.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, όλη η ενέργεια της περιόδου τιμολόγησης θα τιμολογείται με ένα από τα Επαγγελματικά Τιμολόγια
Νομοθετικό πλαίσιο Υ.Α. 14219/10-11-1987 "Μέτρα για τον αγροτικό εξηλεκτρισμό"
Κόστος σε ευρώ 50 euro

Περιγραφή Υπηρεσίας

Το Αγροτικό Τιμολόγιο χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και

Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, η οποία είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη συγκέντρωση και τον

έλεγχο των αναγκαίων δικαιολογητικών για την ηλεκτροδότηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Αν οποτεδήποτε

διαφοροποιηθεί η αρχική δραστηριότητα αγροτικής χρήσης, θα διακόπτεται η χορήγηση του Αγροτικού Τιμολογίου

Σχετική Νομοθεσία

  • Υ.Α. 14219/10-11-1987 "Μέτρα για τον αγροτικό εξηλεκτρισμό" [1]
  • ΚΥΑ 146896/2014 ΦΕΚ 2778 Β΄ "Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις" . [2]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικό - e-protocol

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Αίτηση [3]
  • Υπεύθυνη δήλωση [4]

Αλλα χρήσιμα έγγραφα

  • Μέτρα αγροτικού εξηλεκτρισμού [5]
  • Αγροτικό τιμολόγιο [6]

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Ηλεκτρονικό παράβολο 50euro

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα/ Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αδεια λειτουργίας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης η άδεια χρήσης νερού Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αδεια οικοδομής Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Παράβολο των 50 euro Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Υπεύθυνη δήλωση Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Μητρώο κτηνιατρικής βάσης δεδομένων Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης στην ΔΑΟΚ
2 Εξέταση αίτησης
3 Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών
4 Επανεξέταση αίτησης και σύνταξη εντύπου Νο 1
5 Διαβίβαση εντύπου Νο 1 στην ΔΕΗ
6 Εξέταση από την ΔΕΗ , μετά από αυτοψία, και διαβίβαση στην ΔΑΟΚ το δελτίο Νο 2
7 Συνεδρίαση της τοπικής επιτροπής αγροτικού εξηλεκτρισμού (ΤΕΑΕ)
8 Διαβίβαση στον κ. Περιφερειάρχη του πρακτικού της ΤΕΑΕ , για έγκριση
9 Διαβίβαση της έγκρισης στη ΔΑΟΚ
10 Από την ΔΑΟΚ διαβίβαση της έγκρισης στην ΔΕΗ
11 Εκτέλεση του έργου από τη ΔΕΗ με εξωτερικό εργολάβο
12 Παραλαβή του έργου από την ΔΑΟΚ
13 Διαβίβαση του φακέλου πληρωμής από την ΔΕΗ στην ΔΑΟΚ (Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού)
14 Διαβίβαση (μετά από έλεγχο) στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού ελέγχου (ΥΔΕ)
15 Έλεγχος του φακέλου πληρωμής από ΥΔΕ , έγκριση ( ή απόρριψη ή αίτηση για υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών ) και επιστροφή του φακέλου στην ΔΑΟΚ.
16 Πληρωμή του έργου από την ΔΑΟΚ

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

  • ΔΕΗ.