Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φορτηγού Δημοσίας Χρήσης ΦΔΧ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φορτηγού Δημοσίας Χρήσης ΦΔΧ
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φορτηγού Δημόσιας Χρήσης (Μεταβίβαση/Αρχική χορήγηση/Αντικατάσταση αποχαρακτηρισμένου)

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Μηχανογραφημένη άδεια κυκλοφορίας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Τέλος άδειας στις συμβεβλημένες τράπεζες
  • Τέλη κυκλοφορίας στην οικεία εφορία
  • Εισφορά 500 ευρώ (νέα άδεια ΦΔΧ) στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
  • Εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.Ε 3% (γονική παροχή ,δωρεά)στην οικεία εφορία
  • Φόρος μεταβίβασης (2% επί της αξίας του οχήματος)στην οικεία εφορία

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Για μεταβίβαση ΦΔΧ : Αίτηση-Υπεύθυνη  Δήλωση . Εάν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο (Εταιρία) απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του νομίμου   εκπροσώπου της με την οποία να δηλώνονται όλα τα στοιχεία του τελευταίου τροποποιημένου  καταστατικού (επωνυμία, έδρα , σκοπός, εκπρόσωπος, διάρκεια) και φωτοαντίγραφο του καταστατικού ή ΦΕΚ.  Πληρεξούσιο από όποιο από τα μέρη δεν παρίσταται. Από τον αιτούντα
2 Πωλητής -Αγοραστής με τις ταυτότητες ενώπιον του αρμόδιου Υπαλλήλου ( όποιος δεν παρίσταται απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο).  ο Βιβλιάριο Μεταβολών κατοχής και κυριότητας  για την καταχώρηση της μεταβίβασης  και Επικύρωση  της Συμφωνίας Από τον αιτούντα
3 Βεβαίωση ΟΑΕΕ (πωλητής) περί μη οφειλομένων εισφορών Από τον αιτούντα
4 Αποδεικτικό καταβολής φόρου μεταβίβασης (2% επί της αξίας του οχήματος) Από τον αιτούντα
5 α) Βεβαίωση Πιστωτικού Ιδρύματος  ή Εγγυητική  Επιστολή (Οικονομική Επιφάνεια) για αρχική χορήγηση ( Ν.3887/2010) , ανάλογα με την Ιδιότητα του Μεταφορέα  (Παλιού ή Νέου ). Το ποσό που βεβαιώνεται από την τράπεζα αντιστοιχεί στο σύνολο των ΦΔΧ.

β)Ο παλιός  μεταφορέας (πωλητής)προσκομίζει Πιστοποιητικό ΟΑΕΕ όπου αναγράφεται ο αριθμός και το ποσοστό  του/ των ΦΔΧ που έχει στην κατοχή του.  

Από τον αιτούντα
6 Άδεια Οδικού Μεταφορέα Εμπορευματικών Μεταφορών (αγοραστής) Από τον αιτούντα
7 Πράξη εξόφλησης αν ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο. Από τον αιτούντα
8 Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την Αρμόδια Δ.Ο.Υ  Από τον αιτούντα
9 Βεβαίωση  νομιμότητας Από την υπηρεσία
10 Παραστατικό καταβολής από τράπεζα συμβεβλημένη με την οικεία Π.Ε. του Τέλους άδειας (σημείωμα από την Υπηρεσία). Από τον αιτούντα
11 Σχέδιο  τροποποίησης καταστατικού  ή απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή μελών της μεταφορικής επιχείρησης Ι.Μ.Ε για την έγκριση της μεταβίβασης του Φ.Δ.Χ. και Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή στην οποία δηλώνει ότι θα προσκομίσει το σχέδιο τροποποίησης καταστατικού για έγκριση. Από τον αιτούντα
12 Διπλότυπο είσπραξης εισφοράς υπέρ Ο.Α.Ε.Ε 3% (Ν.1759/88 αρ.33 παρ.3, όπως ισχύει) όταν πρόκειται για  χαριστική αιτία (γονική παροχή ,δωρεά ) Η μεταβίβαση πραγματοποιείται  σε συμβολαιογράφο.  Από τον αιτούντα
13 Για αρχική χορήγηση ή αντικατάσταση αποχαρακτηρισμένου ΦΔΧ απαιτούνται εκτός από τα παραπάνω 1, 5α, 6, 10, δικαιολογητικά απαιτούνται:

α)Πιστοποιητικό ΟΑΕΕ που αναφέρει αριθμό και ποσοστό του / των ΦΔΧ που απέκτησε και έχει στην κατοχή του.

β)Για καινούργιο όχημα απαιτείται : Πιστοποιητικό συμμόρφωσης Εργοστασίου – Έγκριση τύπου – Πιστοποιητικά Ταχογράφου και Κόφτη. 

(Ενημέρωση από τεχνικό τμήμα).

γ) Για  μεταχειρισμένο  εισαγωγής: Δελτίο ΚΤΕΟ  - Ξένη άδεια - ABS - Πιστοποιητικά Ταχογράφου και Κόφτη- Επιθεώρηση  από τεχνικό τμήμα.

δ)Σε περίπτωση αλλαγής  τεχνικών στοιχείων  απαιτείται Επιθεώρηση – Ενημέρωση  από τεχνικό τμήμα.

ε)Βιβλιάριο Μεταβολών(όπου απαιτείται).

στ)Εισφορά που καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου για την χορήγηση ΝΕΑΣ άδειας ΦΔΧ ιδιόκτητου ή μισθωμένου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3887/2010 όπως ισχύει (αρχική χορήγηση άδειας ΦΔΧ ) 500 ευρώ για κάθε άδεια ΦΔΧ αυτοκινήτου που χορηγείται (e-παράβολο)

ζ)Πληρωμή τελών κυκλοφορίας στην αρμόδια ΔΟΥ (όπου απαιτείται)

Από τον αιτούντα / από την υπηρεσία

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών από τον αιτούντα
2 Έλεγχος των δικαιολογητικών από την υπηρεσία
3 Επιθεώρηση από το τεχνικό τμήμα όπου απαιτείται
4 Κατάθεση πληρωμής κάθε τέλους που οφείλεται
5 Εκτύπωση και χορήγηση της νέας άδειας ΦΔΧ

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.