Χορήγηση αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας Μ.Ε. Απογραφή - Ταξινόμηση Μ.Ε.

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας Μ.Ε. Απογραφή - Ταξινόμηση Μ.Ε.
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ. Απογραφή-Ταξινόμηση ΜΕ

Σχετική Νομοθεσία

Αριθ.Δ13ε/4800 (ΦΕΚ 708 Β/4-6-2003) " Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύπου Μηχανήματος Έργων και τρόπος και διαδικασία απογραφής, ταξινόμησης και χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Μηχανήματος Έργων (ΜΕ)".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Υπηρεσιακό Σημείωμα για την καταβολή του τέλους απογραφής-ταξινόμησης και χορήγησης αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας Μ.Ε.
  • Διπλότυπο είσπραξης του παραπάνω τέλους (άρθρο 20, παρ. 1β, του Ν.2052/92, υπέρ Δημοσίου).
  • Υπηρεσιακό Σημείωμα για την καταβολή του τέλους χρήσης Μ.Ε.
  • Διπλότυπο είσπραξης του παραπάνω τέλους (άρθρο 20, παρ. 3, του Ν.2052/92, υπέρ ΤΕΟ).
  • Στις εφορίες

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του κατόχου ΜΕ, στην οποία θα βεβαιώνεται επίσης η ακρίβεια των στοιχείων των φωτοαντιγράφων που υποβάλλονται.
2 Απόφαση έγκρισης τύπου του ΜΕ.
3 Υπηρεσιακό Σημείωμα για την καταβολή του τέλους απογραφής-ταξινόμησης

και χορήγησης αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ.

4 Διπλότυπο είσπραξης του παραπάνω τέλους (άρθρο 20, παρ. 1β, του Ν. 2052/92, υπέρ Δημοσίου). 5. Υπηρεσιακό Σημείωμα για την καταβολή του τέλους χρήσης ΜΕ.
5 Υπηρεσιακό Σημείωμα για την καταβολή του τέλους χρήσης ΜΕ.
6 Διπλότυπο είσπραξης του παραπάνω τέλους (άρθρο 20, παρ. 3, του Ν. 2052/92, υπέρ ΤΕΟ). ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9785
7 Τέσσερις (4) φωτογραφίες του ΜΕ με τον απαιτούμενο εξοπλισμό αυτού, μία από κάθε πλευρά του και δύο (2) φωτογραφίες αυτού, που θα συνοδεύουν το δελτίο απογραφής του, για την κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπου στο πίσω μέρος αυτών θα δηλώνεται ότι "για το εικονιζόμενο ΜΕ με αρ. πλαισίου ………ζητείται η χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ", ημερομηνία και υπογραφή.
8 Αποτύπωμα του αριθμού πλαισίου του ΜΕ, που πρέπει να είναι χαραγμένος στο πλαίσιο.
9 Αποδεικτικά εισαγωγής και κατοχής του ΜΕ, σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
10 Υπ. Δήλωση κατοχής και τεχνικών στοιχείων του ΜΕ.
11 Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο κάτοχος του ΜΕ θα δηλώνει:

α. Είμαι νόμιμος κάτοχος του………….....(είδος ΜΕ) με αριθμό πλαισίου……….... και με ποσοστό ιδιοκτησίας…….....%.

β. Σε καμία περίπτωση δεν θα το χρησιμοποιώ για μεταφορές.

γ. Σε περίπτωση απώλειας της αδείας κυκλοφορίας ή των κρατικών πινακίδων αναγνώρισης ή αλλαγής της ταχ. διεύθυνσής μου ή της έδρας του ΜΕ ή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ΜΕ ή καταστροφής του ή εξαγωγής του, θα γνωστοποιώ αυτό εγγράφως στην Υπηρεσία σας εντός 15 ημερών. δ. Σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ΜΕ θα επιστρέψω την άδεια κυκλοφορίας του εντός 15 ημερών στην Υπηρεσία σας και θα μεριμνήσω από κοινού με το νέο κάτοχο του ΜΕ για τη μεταβίβαση της υπόψη άδειας στο όνομά του. ε. Το υπόψη ΜΕ δεν έχει απογραφεί από άλλη ΔΤΥΝΑ, ούτε έχει υποβληθεί άλλη σχετική αίτηση στην Υπηρεσία σας ή σε άλλη ΔΤΥΝΑ

12 Παραστατικό από τη ΔΟΥ του κατόχου ΜΕ, για τα φορολογικά του στοιχεία (Ονοματεπώνυμο-Επωνυμία, ΑΦΜ, Ταχυδρομική διεύθυνση).
13 Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχετικά με την ασφάλεια (Δήλωση πιστότητας CE, πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψωτικού ΜΕ από αναγνωρισμένο φορέα), τον κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και το θόρυβο του ΜΕ.
14 Έκθεση αυτοψίας από την Υπηρεσία, για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του ΜΕ, της καΤάστασης αυτού και του αναγκαίου εξοπλισμού
15 Φωτοαντίγραφο της εκδοθείσας άδειας κυκλοφορίας του ΜΕ, στην οποία θα αναφέρεται

ο κωδικός έγκρισης τύπου του ΜΕ.

16 Δελτίο απογραφής του ΜΕ εις διπλούν

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.